ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

186

Гр.Варна, 12.03.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 12.03.2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

     ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

            ПЕТЯ ПЕТРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 156 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр.1 ГПК и е образувано е по частна жалба на Р.Х.Р., подадена чрез адв. А.Г., против разпореждане № 19 от 11.01.2016 г. на Силистренския окръжен съд, постановено по в.гр.д. № 178/2015 г., с което е върната касационната му жалба срещу решение №130 от 28.09.2015 г., постановено по същото дело.

Съдът, като се запозна с документите по делото установи, че жалбата е нередовна – не отговаря на изискванията на чл. 261, т.4 от ГПК, тъй като към същата не е представен платежен документ за внесена държавна такса от 15 лв. по сметка на Варненския апелативен съд (платежният документ е за внесена такса по сметка на ВКС) и не е изпълнена процедурата по чл. 276 от ГПК препис от жалбата да се връчи за отговор на насрещната страна. Затова, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а делото - върнато на Окръжен съд Силистра за изпълнение на задълженията по чл. 262 от ГПК с оглед представяне на доказателства за внасяне на таксата от 15 лв. по сметка на Варненския апелативен съд, както и по чл. 276 от ГПК за връчване на препис от частната жалба на насрещната страна.

След изпълнение на указанията, делото следва да бъде изпратено отново на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 156/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Силистра за изпълнение на процедурата по чл. 262 от ГПК и чл. 276 от ГПК съобразно дадените с настоящото определение указания, след което делото да бъде изпратено на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: