ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Варна, ……….2017г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 156/17г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от ЕТ „Каладан-Николай Христов” със собственик Николай Стойков Христов, с. Айдемир, обл. Силистра, от Веселка Костадинова Христова от с. Айдемир, обл. Силистра и от „КАЛАДАН-АРАКИС” ООД, гр. Силистра, ЕИК 201445521, против определение 22/07.02.17г., постановено по в.гр.д. № 7/2017г. по описа на ОС-Силистра, с което е оставена без разглеждане жалбата на същите трима жалбоподатели срещу постановление за възлагане на движими вещи от 01.12.16г. по изп.д. № 20107670401065 по описа на ЧСИ Г. Георгиев, рег. № 767 – гр. Силистра, и производството по делото е било прекратено. Излага се, че определението е недопустим и неправилен съдебен акт, тъй като е произнесено от състав от съдии, част от които са участвали в съдебен състав, постановил решение № 30/24.02.15г. по в.гр.д. № 320/14г. на СОС, образувано по жалба на „Каладан-Аракис” ЕООД, гр. Силистра против действията на ЧСИ Г. Георгиев, рег. № 767 – гр. Силистра по същото изпълнително дело, представляващи насочване на изпълнението срещу сушилна камера за плодове и зеленчуци като част от поточната линия за преработка и сушене на плодове и зеленчуци, изнесена на публична продан с обявление от 18.08.14г. Тези двама съдии /Т. Василева и В. Александрова/ не са имали правото да участва при произнасянето и по настоящото дело, тъй като са били налице основанията за отвод на осн. чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, които не са били релевирани от жалбоподателите, тъй като жалбата в нарушение на процесуалните правила не е била разгледана в открито с.з. Именно поради качеството на трето лице на „Каладан-Аракис” ООД, то на основание чл. 437, ал. 2 от ГПК производството по делото е следвало да се разгледа в открито с.з. Освен това, след като е било прието, че Веселка Христова не е длъжник по изпълнението, то тя също се явява трето лице и жалбата на посоченото основание е следвало да се разгледа в открито с.з., което СОС не е сторил. Налице е противоречие между приетото в решение № 30/24.02.15г. по в.гр.д. № 320/14г. на СОС, че дружеството е трето лице, и отказа на съда да разгледа настоящото дело в открито с.з., в което да се съберат и доказателства за неотделимостта на камерите от придобитата от дружеството сграда. Посочва се, че особеният залог, учреден през 2007г. е изтекъл към 2016г., поради което ваденето на аргументи от този особен залог е недопустимо.

В частната жалба са възпроизведени и оплакванията, релевирани и пред СОС – продадената на публична продан поточна линия за преработка и сушене на плодове и зеленчуци, състояща се от общо 27 обособени позиции, е била неотделима част от закупения на друга публична продан по същото изпълнително дело от „Каладан-Аракис” ЕООД недвижим имот, представляващ застроено дворно място в с. Паисиево, общ. Дулово, обл. Силистра, ведно с построената в него масивна сграда – сушилня за плодове и зеленчуци. Неотделима част от сградата е вградената сушилна камера за плодове и зеленчуци, състояща се от 7 отделни камери /панелите на камерата изграждат сградата/ – като част от поточната линия. Поради това и е налице нарушение, тъй като е продаден като движима вещ елемент от сградата, който е станал собственост на собственика на сградата. Поради това и макар върху поточната линия да е бил учреден особен залог, то след монтажа на линията този особен залог е недействителен, тъй като движимите вещи са загубили своята самостоятелност и отделимост и са станали неотделима част от недвижимия имот. Релевирано е било и оплакването, че публичната продан не е била разгласена надлежно, тъй като не са били залепени уведомления в общината и в с. Паисиево. Освен това една от везните е била повредена и не е бил направен нов опис и нова оценка на място.

Претендира се отмяна на обжалваното определение и връщане на делото на СОС за разглеждането му по реда на чл. 437, ал. 2 от ГПК от друг състав на съда.

В предвидения срок не са постъпили отговори от взискателя по изпълнителното дело „Обединена Българска Банка” АД и от купувача на движимите вещи Стилиян Генов Генов.

            Частната жалба е подадена в срок, срещу обжалваем съдебен акт, от страни с правен интерес от обжалването на този съдебен акт /тъй като са били жалбоподатели и пред СОС/, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

            В случая са описани, оценени от експерт и продадени на публична продан като движими вещи отбелязаните по вид в 27 позиции /общо 38 броя/, като само за една от тях жалбоподателите считат, че са принадлежност към недвижим имот – сушилна камера за плодове и зеленчуци /7 бр. е количеството от този вид/. Продадените от ЧСИ вещи са част от съвкупност от движими вещи, които представляват поточна линия за преработка и сушене на плодове и зеленчуци. Същите са били и предмет на учреден от Николай Стойков Христов договор за особен залог от 22.02.2007г. в полза на банката-кредитор по сключения между тях договор за инвестиционен кредит от 22.02.07г., което е индиция за характера на вещите като движими /и в тази връзка е без значение дали е изтекъл срока на този договор и дали същият понастоящем обвързва страните/. Отделно от това, видно от сигнала, изпратен от ЧСИ Г. Георгиев до РП-Дулово на 13.12.16г., че вещите, описани в 16 позиции са били предадени от длъжника Николай Стойков Христов на друго физическо лице, чиито имена същият е отказал да назове. Прокуратурата е сезирана със сигнала за евентуално извършено престъпление. Това отделно доказва самостоятелния характер на продадените вещи.

            Съгласно нормата на чл. 482, ал. 1 от ГПК, извършената продажба на движими вещи не може да бъде обжалвана или оспорвана по исков ред. Това изключва и възможността по пътя на обжалване действията на съдебен изпълнител да се оспорва и качеството на продадените вещи – дали същите са движими или са станали неотделима част /несамостоятелна принадлежност/ към недвижим имот. Законодателят е уредил и последиците от продажбата на чужда движима вещ, включително и при недобросъвестност на взискателя – чл. 482, ал. 3 и ал. 4 от ГПК. Отговорността на съдебния изпълнител по реда на чл. 441 от ГПК пък е алтернативата за обезщетяване на вредите от незаконосъобразно съдебно изпълнение, когато законодателят е ограничил хипотезите за защита срещу незаконосъобразност на изпълнителните действия по реда на тяхното обжалване.

            При това положение е без значение, че по делото не е изяснено дали тези движими вещи са придобити по време на брака на кредитополучателя Николай Стойков Христов с Веселка Костадинова Христова /а и за самия брак няма доказателства/, за да се приеме, че са станали СИО и респективно да се преценява дали Веселка К. Христова има правата по чл. 503, ал. 3 от ГПК или е трето лице, именно поради забраната изобщо за обжалване проданта на движими вещи. По същия начин не се налага и изследване на правния интерес и респективно качеството на жалбоподателя „КАЛАДАН-АРАКИС” ООД, тъй като това действие на ЧСИ не подлежи на обжалване. Тези пък съображения налагат извода, че въззивният съд не е допуснал процесуално нарушение, като не е разглеждал жалбите в открито с.з., тъй като същите са изобщо недопустими.

            Само за пълнота на изложението по оплакванията, въведени с частната жалба, следва да се отбележи, че не са налице основания за отвод по см. на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, когато всички или част от съдиите от съдебния състав са разглеждали жалба с друг предмет, макар и по същото изпълнително производство и подадена от същия жалбоподател. Поради това и не е налице допуснато процесуално нарушение от СОС и в тази насока.

            Обжалваното определение като законосъобразно следва да бъде потвърдено. Поради липсата на искания за разноски от насрещните страни, такива не следва да се присъждат в настоящото производство.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение 22/07.02.17г., постановено по в.гр.д. № 7/2017г. по описа на ОС-Силистра, с което е оставена без разглеждане жалбата, подадена от ЕТ „Каладан-Николай Христов”, със собственик Николай Стойков Христов, ЕГН 7312195561, с. Айдемир, обл. Силистра, от Веселка Костадинова Христова, ЕГН 8206145615 от с. Айдемир, обл. Силистра и от „КАЛАДАН-АРАКИС” ООД, гр. Силистра, ЕИК 201445521, срещу постановление за възлагане на движими вещи от 01.12.16г. по изп.д. № 20107670401065 по описа на ЧСИ Г. Георгиев, рег. № 767 – гр. Силистра, и производството по делото е било прекратено.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: