Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№51

 

гр.Варна,24.04. 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав в закрито заседание на двадесет и четвърти април, двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова ч.гр.дело № 156/18 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба , подадена от пълномощника на  „Интерконтинентал ТРД“ ООД против решение № 184/5.02.2018 г. по в.гр.д.№ 1923/17 г. на Окръжен съд - Варна, с което е отменен протокол за разпределение на суми от 11.08.2017г. по изп.дело № 20178950401177 на ЧСИ Л. С., рег. № … на КЧСИ и е постановено сумата от 1817.13лв. да се запази по сметката на ЧСИ за предаване на заложния кредитор - „Търговска банка Д“ АД, при условията на чл. 459, ал.1 от ГПК. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

          Против същото решение в частта му относно реда за предаване на запазената сума е подадена жалба от „Търговска банка Д“ АД с молба за отмяна и за определяне на приложимия ред по чл.10, ал.3 от ЗОЗ.

          Всеки от жалбоподателите е подал писмен отговор на жалбата на насрещната страна със становище за неосновотелност.

          Жалбите са подадени в срок и от надлежни страни и са процесуално допустими. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема следното:

Безспорно е по делото качеството на взискател в изпълнителното производство на жалбоподателя „Интерконтинентал ТРД“ ООД за парично задължение в посочените в изпълнителните листи размери, като задължението е обезпечено с наложен запор върху банковите сметки на  длъжника в „Райфайзенбанк“ АД и „ Търговска банка Д“ АД , до размер на сумата 34 395.80 лв., изчислена към 28.07.2017 г.

          Приложеното като доказателство писмо изх.№ РИД-0007592/ 27.07.2017г. от „Търговска банка Д“АД установява сумите по банковите сметки на длъжника  към 18.07.2017 г., блокирани до размера на запора, както и наличието на учреден в полза на банката първи по ред особен залог върху всички негови настоящи и бъдещи вземания в размер не по-малко от 47 783.30 лв., вписан в Централния регистър на особените залози на 26.04.2017 г., което определя качеството на банката на присъединен взискател по право в изпълнителното производство.

С молба вх.№ 07759/11.08.2017 г. „Търговска банка Д“АД  е направила искане за разпределение на наличните средства по запорираните сметки на длъжника - 1817.13лв. и да се отрази привилегията й като заложен кредитор, на основание чл. 10, ал.3 от ЗОЗ.

Правилен е извода на съда, че извършеното разпределение на сумата от 1817.13 лева с протокол от 11.08.2017г. на сумата 1817.13лв. е незаконосъобразно поради неотчитане правата на заложния кредитор -„Търговска банка Д“ АД.

Заложният кредитор е присъединен по право взискател в  изпълнителното производство, когато изпълнението е насочено върху заложеното имущество на длъжника - чл. 10, ал.2 от ЗОЗ. Учреденият залог е противопоставим на трети лица от момента на вписването му в ЦРОЗ - 26.04.2017г. Постъпилата сума е следвало да бъде запазена по сметката на ЧСИ съдебния изпълнител за предаване на заложния кредитор, поради което правилно съдът е приел, че разпределението е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Основателно е оплакването на „Търговска банка Д“АД относно реда за получаването на запазените суми. Жалбоподателят е заявил привилегията си по реда на чл.10, ал.3 от ЗОЗ, която разпоредба му дава право на несъдебно изпълнително основание да получи суми по разпределението. В тази му част определението на съда е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                             Р       Е       Ш      И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 184/5.02.2018 г. по в.гр.д.№ 1923/17 г. на Окръжен съд - Варна В ЧАСТТА МУ, с която е отменен протокол за разпределение на суми от 11.08.2017г. по изп.дело № 20178950401177 на ЧСИ Л. С., рег. № … на КЧСИ и е постановено сумата от 1817.13лв. да се запази по сметката на ЧСИ за предаване на заложния кредитор - „Търговска банка Д“ АД.

ОТМЕНЯ  решение № 184/5.02.2018 г. по в.гр.д.№ 1923/17 г. на Окръжен съд – Варна В ЧАСТТА МУ, с която запазената при ЧСИ сума от 1817.13 лева да се предаде на заложния кредитор по реда на чл.459, ал.1 от ГПК и ОПРЕДЕЛЯ предаването да се извърши по реда на чл.10, ал.3 от ЗОЗ.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

                                                                             2.