Р Е Ш Е Н И Е  

№ 96

гр. Варна, 15.06.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, Гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесети май през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                                           ПЕТЯ ПЕТРОВА

при участието на секретаря В.Т., като разгледа докладваното от съдия М. Славов в.гр.д. № 157 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано по въззивни жалби, подадени от всяка от насрещните страни по гр.д. № 34/14г. на Окръжен съд-Силистра против постановеното по делото решение № 118/09.07.14г., поправено с решение № 148/12.09.14г., както следва:

            1. Въззивна жалба от В.Х.Н. *** чрез адв. Н.Ц. против решението, в частта му, с която са отхвърлени исковете й против Г.В.Н., с ЕГН **********,***, представлявано от управителя Г.В.Н., ЕИК 118042148:

            - за обявяване за нищожна едностранната сделка, обективирана в пълномощно рег. № 4515/09.04.09г. на нотариус Р. Тодоров, с рег. № 105 в регистъра на Нотариалната камара /НК/, с която В.Н. упълномощава Г.В.Н. с правата, предмет на съдържанието на това пълномощно, поради липса на форма, липса на представителна власт и противоречие със закона;

            - за обявяване на недействителни по отношение на В.Х.Н. сделките, сключени на 12.05.09г. между нея и Г.В.Н., от една страна, и ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, от друга страна, с които Г.В.Н. лично и като пълномощник на В.Х.Н. продава на ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, представлявано от Г.В.Н., следните имоти, находящи се в землището на с. Светослав, община Кайнарджа: 1/. НИВА с площ от 7.294 дка /седем дка двеста деветдесет и четири кв.м/, находяща се в местността "НОВИТЕ МЕСТА", шеста категория, съставляваща поземлен имот № 028034 /двадесет и осем хиляди тридесет и четири/ по плана за земеразделяне, при посочени граници; 2/. НИВА с площ от 25.012 дка /двадесет и пет дка и дванадесет кв.м/, находяща местността "ЗАРНИШКИ КУЛАК", от които 9.010 дка /девет дка и десет кв.м/ z категория и 16.002 дка /шестнадесет дка и два кв.м/ четвърта категория, представляваща поземлен имот №07018 /седем хиляди и осемнадесет/ по плана за разделяне, при посочени граници; 3/ НИВА с площ от 18.647 дка /осемнадесет дка шестстотин четиридесет и м кв.м/, находяща се в местността "НОВИТЕ МЕСТА", от които 0.995 дка /нула дка деветстотин деветдесет и пет кв.м/ трета категория и 17.652 дка /седемнадесет дка шестстотин петдесет и два кв.м/ шеста категория, съставляваща поземлен имот .8031 /двадесет и осем хиляди тридесет и едно/ по плана за земеразделяне, при посочени граници и 4/.НИВА с площ от 5.001 дка /пет дка и един кв.м/, находяща се в местността ЧАИРА", от които 2.240 дка /два дка двеста и четиридесет кв.м/ шеста категория и 2.761 дка /два дка седемстотин шестдесет и един кв.м/ трета категория, съставляваща поземлен имот №024008 /двадесет и четири хиляди и осем/ по плана за земеразделяне, при посочени граници, обективирани в НА за покупко –продажба на недвижим имот № 36/12.05.09г. на нотариус Р. Тодоров, с рег. № 105 в регистъра на НК, под № 1, 2, 3 и 5.

                - за обявяване на недействителни по отношение на В.Х.Н. на сделките, сключени на 29.04.09г. между В.Х.Н. и Г.В.Н., от една страна, и ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, от друга страна, за продажба на недвижимите имоти, обективирани в НА за покупко –продажба на недвижим имот №, № 179/29.04.09г., 178/29.04.09г., 177/29.04.09г. и 180/29.04.09г., всичките на нотариус Р. Тодоров, с рег. № 105 в регистъра на НК;

            В жалбата се сочи, че решението в обжалваните части е неправилно, незаконосъобразно, наличие на противоречие в мотивите и неяснота на същите. Изложено е, че договарянето сам със себе си е недействително и при търговските дружества, поради което не следва да се игнорира изискването за наличието на протокол, заместващ решението на ОС на съдружниците. Твърди се, че липсва формално делегиране на права от ЕООД-то на неговия управител по предвидения в закона ред за сключване на процесните сделки, тъй като всички едностранни упълномощителни сделки за разпореждане с недвижими имоти следва да имат определени реквизити и обем от правомощия за специфичните особености на сделките – чл. 183 от ЗЗД /в случая липсва валидно органно представляване и съответно съгласие в сключените сделки, оформени в НА №№ 177/09г.1 178/09г., 179/09г. и 180/09г. на нотариус с рег. № 105 на НК /. Още повече, че в случая става въпрос за конвертиране на права, притежавани в режим на СИО в еднолична собственост на капитала на един от титулярите в тази СИО, поради което и следва да има изрична за това делегация и обем от правомощия от търговския субект, както и съгласие за придобиването именно на имоти с такъв характер като процесните. Налице е и противоречие на процесните продажби с нормата на чл. 185, б. „а” от ЗЗД, тъй като всеки от съпрузите е управител на вещта в режим на СИО, а е закупена такава вещ от управител в ЕООД. Отделно от това се поддържа и, че процесното пълномощно /дадено от ищцата на бившия й съпруг/ поради липсата на реквизити, също е недействително, а въз основа на това и сключените чрез него договори, оформени с НА № 35/09г. и № 36/09г. на нотариус № 105 на НК. Сочи се, че е налице вътрешно противоречие в мотивите на обжалваното решение, тъй като от една страна се приема, че закона изключва пълномощното за разпореждане с имоти да бъде общо дадено, а същевременно приема тази едностранна сделка за редовна от гледна точка на формата й. Твърди се, че решението не се е произнесло по предявените от ищцата основания за нищожност, в това число и липса на валидно учредено за конкретните сделки органно представителство от ЕООД към управителя на същото ЕООД. Относно договора, оформен с НА № 36/09г., имащ за предмет продажбата на имоти с № 1,2,3 и 5 от същия, които са лична собственост на Н., се посочва, че същия е недействителен именно поради липсата на валидно органно представителство за тези сделки и това е противоречие с императивна норма на закона. Претендира се от съда да отмени решението в обжалваните части и да се уважат предявените искове, ведно с присъждане на разноските по делото.

            В предвидения срок е депозиран отговор на въззивната жалба, подаден от Г.В.Н. ***, с който се оспорва последната като неоснователна. Сочи се, че твърдението за липсата на произнасяне на съда по предявени основания за нищожност е по същността си твърдение за липса на произнасяне по искове, което е предмет на производството по чл. 250 от ГПК и е недопустимо съединяването му с въззивното производство. Сочи се на липсата на правен интерес от оплаквания и оспорвания на решението, в частта му, с която исковете на ищцата са били уважени /за сделките, имащи за предмет имоти по НА № 35 и № 36/12.05.09г./. Наред с това се оспорва правното твърдение на ищцата, че е без значение принадлежността на правото на собственост за имоти, предмет на сделките, тъй като разпореждането с лични имоти на Н. не засяга права на ищцата. Отделно от това личното участие на ищцата по сделките, оформени в НА №№ 177/09г.1 178/09г., 179/09г. и 180/09г. на нотариус с рег. № 105 на НК, при липсата на порок във волята й, ги прави действителни. Тепърва въведеното с жалбата като довод в спора приложение на нормата на чл. 185 от ЗЗД се счита за неотносимо, доста объркано и неясно, както и позоваването на ТР № 3/13г. на ВКС. Претендира се потвърждаване на решението в обжалваните от насрещната страна части и присъждане на разноските за втората инстанция, ведно със законната лихва от завеждане на отговора в съда.

            2. Въззивна жалба от Г.В.Н. ***, представлявани от адв. И.Д. против решението, в частите му:

            - с които са обявени за недействителни по отношение на В.Х.Н. сделките, сключени на 12.05.09г. между нея и Г.В.Н., от една страна, и ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, от друга страна, с които Г.В.Н. лично и като пълномощник на В.Х.Н. продава на ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, представлявано от Г.В.Н., следните имоти, находящи се в землището на с. Кайнарджа: 1/. лозе с площ от 1 дка, находящо се в м. КАБЕРНЕ, трета категория, съставляващо имот № 142013, 2/.лозе с площ от 2,553 дка, находящо се в м. КАБЕРНЕ, трета категория, съставляващо имот № 142005 и 3/.лозе с площ от 2,829 дка, находящо се в м. КАБЕРНЕ, трета категория, съставляващо имот № 142012, обективирани в НА за покупко-продажба № 35/12.05.09г. на нотариус Р. Тодоров, с рег. № 105 в регистъра на НК, на осн. чл. 42 ЗЗД - поради сключването им без представителна власт;

            - с които са обявени за недействителни по отношение на В.Х.Н. сделките, сключени на 12.05.09г. между нея и Г.В.Н., от една страна, и ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, от друга страна, с които Г.В.Н. лично и като пълномощник на В.Х.Н. продава на ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, представлявано от Г.В.Н., следните имоти, находящи се в землището на с. Светослав, община Кайнарджа: 1/.НИВА с площ от 4.999 дка /четири дка деветстотин деветдесет и девет кв.м/, находяща се в местността "ЧАИРА", от които 2.477 дка /два четиристотин седемдесет и м кв.м/ трета категория и 2.522 дка /два дка петстотин двадесет и два кв.м/ шеста категория, съставляваща поземлен имот №024007 /двадесет и четири хиляди и седем/ по плана за земеразделяне, при посочени граници; 2/.НИВА с площ от 24.693 дка /двадесет и четири дка шестстотин деветдесет и три кв.м/, находяща се в местността "НОВИТЕ МЕСТА", шеста категория, съставляваща поземлен имот №028035 /двадесет и осем хиляди тридесет и пет/ по плана за земеразделяне, при посочени граници, 3/. НИВА с площ от 11.999 дка /единадесет дка деветстотин деветдесет и девет кв.м/, находяща се в местността "ЛОКВАТА", трета категория, съставляваща поземлен имот №050006 /петдесет хиляди и шест/ по плана за земеразделяне, при посочени граници; 4/.НИВА с площ от 14.999 дка /четиринадесет дка деветстотин деветдесет и девет кв.м/, находяща се в местността "ЗАРНИШКИ КУЛАК" трета категория, съставляваща поземлен имот №08030 /осем хиляди и тридесет/ по плана за земеразделяне, при посочени граници, 5/. НИВА с площ от 11.702 дка /единадесет дка седемстотин и два кв.м/, находяща се в местността "ВОДНАТА КУЛА", трета категория, съставляваща поземлен имот №010019 /десет хиляди и деветнадесет/ по плана за земеразделяне, при описани граници, и 6/. НИВА с площ от 9.003 дка /девет дка и три кв.м/, находяща се в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ", шеста категория, съставляваща поземлен имот №045006 /четиридесет и пет хиляди и шест/ по плана за земеразделяне, при описани граници; обективирани в НА за покупко-продажба № 36/12.05.09г. на нотариус Р. Тодоров, с рег. № 105 в регистъра на НК, на осн. чл. 42 ЗЗД - поради сключването им без представителна власт.

     В жалбата е изложено, че решението в обжалваните му части е постановено при съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон и е необосновано. Счита се, че решението е недопустимо, тъй като съдът не е бил сезиран с допустим иск – в исковата молба не е определена връзката между факти, юридическата им интерпретация и искането за защита, съдържащо се в петитума, който препраща към обстоятелствената част на исковата молба. Отделно от това липсва и правен интерес, тъй като, когато спорното право може да бъде предявено чрез осъдителен иск, то липсва интерес за предявяването на установителен такъв. Нарушен е материалния закон, тъй като ищцата не е представила доказателства, че имотите са били СИО. Последното пък отново води до липсата на правен интерес. Претендира се обезсилване на решението и прекратяване на производството по делото или отхвърляне на уважените искове, ведно с присъждане на разноските за двете инстанции, ведно със законната лихва от постановяване на решението.

            В предвидения срок е депозиран отговор на въззивната жалба, подаден от В.Х.Н., с който последната е оспорена като неоснователна. Посочено е, че исковата молба касае няколко основания за нищожност на процесните сделки, като всички от тях се „инвокират” в общото основание „противоречие със закона”, посочено изрично в исковата молба. Към това основание се отнася и основанието „заобикаляне на закона”, което преследва един недопустим от гледище на закона резултат. Налице е субективно основание за нищожност, тъй като страните съзнават, че преследват неправомерна цел – прехвърляне на обща бездялова собственост СИО на трето лице, собственост единствено на единия съпруг, което превръща бездяловата собственост по време на брака в лична собственост на единия съпруг. В този смисъл се счита, че съдът не е обвързан от правното основание, посочено от страната за нищожност на сделките /тъй като тя като последица произтича по право, а задължение на съда е да я прогласи след сезирането му с иск или по възражение, които не са обвързани с давностен срок/, поради което и дори при неразгледано от първоинстанционния съд основание за абсолютна нищожност на сделките, въззивният съд дори и при липсата на жалба, следва да обсъди при проверката на правилността на обжалваното решение. Сочи се, че още в нотариалните преписки са налице данни, че сделките са изслушани при наличието на декларации за имоти в режим на СИО и че имотите са закупени по време на брака. По този въпрос се сочи, че не е имало спор, освен наличието на законовата презумпция за придобитото по време на брака и неговия режим. Претендира се жалбата да бъде оставена без движение и уважение.

            Въззивното производство има за предмет и подадена от В.Х.Н. чрез адв. Н. Ц. въззивна жалба против допълнително решение № 12/27.01.15г. по гр.д. № 34/14г. на ОС-Силистра, с което е допълнен диспозитива на решение № 118/09.07.14г. по посоченото първоинстанционно дело, като на стр. 8 от решението, в края на редове 24, 31, 37 и 43, както и на стр. 9 в края на р. 4, да се чете: „поради липса на представителна власт, поради липса на форма и поради противоречие със закона”. В жалбата е изложено, че СОС не се е произнесъл по релевираните факти, съставляващи и отделни основания на предявените искове за нищожност на договорите за продажба /оформени с НА № 177/09г., 178/09г., 179/09г. и 180/09г./, които се субсумират под общото основание „противоречие на закона”. Твърди се, че елемент на алтернативния хипотезис на чл. 26, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД е и основанието „заобикаляне на закона”, по което съдът не се е произнесъл с никакъв акт. Освен това СОС не е изложил никакви мотиви относно основанието „противоречие на закона” по чл. 38, ал. 1 от ЗЗД и „липса на форма” по чл. 26, ал. 2 от ЗЗД, както и не се е произнесъл по тези основания спрямо упълномощителната сделка. Оспорва се и произнасянето на съда чрез уважаването на предявени искове за относителната недействителност на договорите, но на основание чл. 42 от ЗЗД /липса на представителна власт/ преди да има произнасяне по релевираните основания за абсолютната им недействителност /нищожност/ на осн. чл. 26 от ЗЗД. Поддържа се, че СОС не се е произнесъл по твърденията за недопустимо конвертиране на бездялова собственост по време на брака и в режим на СИО, в полза на един от титулярите на собствеността, който освен това е и едноличен собственик на капитала в собственото си ЕООД, което представлява основание за нищожност под формата на „заобикаляне на закона”. Не е разгледано като отделно основание за нищожност на процесните продажби под формата на „противоречие на закона” и твърдението на ищцата за нарушение на забраната по чл. 185 от ЗЗД /тъй като съпрузите по отношение на вещите в СИО са и управители на тези вещи/. Липсва произнасяне и по основанието „противоречие на закона”, релевирано под формата на твърдението за нарушение на чл. 38, ал. 1 от ЗЗД и при органното представителство. Липсата на форма се е проявила като основание за нищожността и поради липсата на писмен протокол от ОС на ЕООД „Фантастико”. Претендира се отмяна на решенията и уважаване на отхвърлената част от исковете, като съдът се произнесе по всяко от релевираните основания по поредността, произтичаща от естеството на твърдяния порок. Претендират се разноски за двете инстанции.

В предвидения срок не са постъпили отговори от ответниците на тази въззивна жалба против допълнителното решение на СОС.

За да се произнесе настоящият състав на съда съобрази следното от фактическа и правна страна:

            По предмета на първоинстанционното производство.

            Предмета на всеки от исковете се определя от страните, твърденията относно правопораждащите юридически факти /основанието/ и претендирания правен резултат /петитума/. При иск за нищожност на сделка, основанието му се определя от твърденията за съответния порок и когато основанията са повече от едно, налице е обективно евентуално съединяване на исковете. Посочения начин на съединяване на исковете е независимо от поддържаното от ищеца, защото съдът дължи разглеждането им в поредност, съответна на естеството на поддържания порок, така че ако признае нищожността на предходно основание – отпада правния интерес от установяване на нищожността на последващо основание.

            В исковата си молба ищцата е твърдяла, че по време на брака си с ответника Г.В.Н., двамата са продали на втория ответник „Фантастико” ЕООД с едноличен собственик на капитала ответника Г. В. Н., притежаваните от тях в режим на СИО земеделски земи, като в договорите ответникът Н. е участвал лично за себе си и като пълномощник на ищцата. Бракът между ищцата и ответника Н. е бил прекратен с решение № 403/22.04.10г. по гр.д. № 1025/09г. на РС-Силистра. За да легитимира правния си интерес /с оглед релевираното с отговора на исковата молба от ответниците възражение, че част от продадените имоти са лична собственост на ответника Н./ ищцата е поддържала като довод пред СОС и пред настоящата инстанция, че качеството й на собственик на продадените имоти произтича от официалното нотариално удостоверяване в тази насока от страна на нотариуса при изповядването на процесните договори, които не са били оспорени от насрещната страна.

Твърдяло се е още, че ищцата е упълномощила съпруга си Н. с пълномощно рег. № 4515/2009г. на нотариус Р. Тодоров, рег. № 105 на НК – в района на РС-Силистра. Тази едностранна сделка се счита за нищожна поради липсата на форма - тъй като съдържанието й не изчерпва съдържанието на самия договор с конкретно съществуващите към съставянето й недвижими имоти, които да са индивидуализирани в пълномощното, и поради липсата на обективирано съгласие от представляваната за договаряне на представителя сам със себе си на осн. чл. 38, ал. 1 от ЗЗД.

            Сключените договори за продажба на земеделските имоти също се считат за нищожни поради противоречие на закона, защото е налице нарушаване на забраната по чл. 38, ал. 1 от ЗЗД за договаряне сам със себе си при законното представителство на търговското дружество /ответникът Н. е участвал в сделките от една страна като продавач за вещи в бездялова СИО и от друга страна - като законен представител на едноличното си ООД, което е купувач по сделките/. Поддържало се е още, че договорите са нищожни и поради липса на форма, тъй като порока /липсата й на форма/ на самата упълномощителна сделка, извършена от ищцата, води до нищожност на самите договори, сключени въз основа на нея, на осн. чл. 26, ал. 2 от ЗЗД. На стр. 17 от исковата молба се посочва, че именно хипотезата на чл. 26, ал. 2 от ЗЗД има предвид и случаите, когато волеизявление има, но въпреки неговото извършване, не е постигнато съгласие между страните, необходимо, за да се произведе транслативния ефект на вещното прехвърляне.

            В първото с.з. по делото ищцата чрез процесуалния си представител е уточнила, че по отношение на договорите, оформени с НА № 177/09г., № 178/09г, № 179/09г. и № 180/09г. на нотариус с рег. № 105 в района на РС-Силистра /това са договорите, в които ищцата е участвала лично, а не е била представлявана/ е налице договаряне от ответника Н. сам със себе си, за което не е било налице изрично упълномощаване от дружеството на органния му представител. Това пък противоречи на чл. 147, ал. 3 от ТЗ /такава сделка между ЕООД и едноличния му собственик, когато той го представлява, следва да е в писмена форма/ и тъй като не са изпълнени особените изисквания на ТЗ за саниране на тази висяща недействителност, то тези договори са нищожни поради противоречие на закона. За договорите, оформени с НА № 35/09г. и № 36/09г. на същия нотариус е посочено, че са сключени без представителна власт поради липсата на необходимото и изчерпателно съдържание на упълномощителната сделка, оформена с пълномощно рег. № 4515/2009г. и при липсата на делегиране на пълномощника да договаря сам със себе си.

            Формулираните с исковата молба петитуми са: да се прогласи нищожността на едностранната сделка, обективирана в пълномощно рег. № 4515/2009г. поради липса на форма на осн. чл. 26, ал. 2 от ЗЗД; да се прогласи нищожността на посочените договори, сключени между ищцата и Н. като продавачи и „Фантастико” ЕООД, като купувач, на релевираните основания по чл. 26, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД и чл. 26, ал. 2 от ЗЗД /липса на форма/.

            Правната квалификация на предявените искове се определя от съда въз основа на твърденията и отправеното искане от ищеца. Единствената претенция по отношение на упълномощителната сделка, оформена с пълномощното от 09.04.09г. е да се прогласи за нищожно поради липсата на форма /относно необходимото му съдържание за сделките и вещите и относно липсата на съгласие за договаряне сам със себе си/. Този иск е установителен и е за прогласяване на нищожността на тази едностранна сделка на осн. чл. 26, ал. 2 /поради липса на форма/ вр. чл. 44 от ЗЗД. За самите сключени договори се претендира, че поради нищожността на упълномощителната сделка се е стигнало до липсата на съгласие и се претендира прогласяването им за нищожни. Това основание се приема в практиката като предявен установителен иск за прогласяване относителната недействителност на сделката като сключена без представителна власт на осн. чл. 42, ал. 2 от ЗЗД. Поддържа се още, че договорите са нищожни и поради липсата на форма, тъй като липсата на форма на упълномощителната сделка се е прехвърлило като порок и на самите договори. Правната квалификация на този иск е по чл. 26, ал. 2 /липса на форма/ от ЗЗД. Договорите се претендира да се обявят за нищожни и поради противоречие на закона /на забраната за договаряне сам със себе си по чл. 38, ал. 1 от ЗЗД/ - правната квалификация на тези искове е по чл. 26, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД.

            След постановяването на определение от 02.04.14г. от СОС за разделяне на производството, предмет на първоинстанционното дело са останали исковете за прогласяване нищожността на пълномощното рег. № 4515/09.04.09г. и на договорите, оформени в цитираните 6 нотариални акта /с №№ 177-180/29.04.09г. и №№ 35-36/12.05.09г./, на посочените правни основания. Исковете срещу останалите двама ответници и с посочените основания са отделени в друго производство.

         Направените за първи път доводи във въззивната жалба на ищцата за нарушение на нормата на чл. 185 от ЗЗД, водещо до нарушение на закона при изповядване на процесните договори, поради което това е отделно основание за нищожност, са несвоевременно релевирани и не следва да се разглеждат. По същия начин несвоевременно са релевирани и твърденията за „заобикаляне на закона” /което било елемент на алтернативния хипотезис на чл. 26, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД/, а за упълномощителната сделка липсва релевирано като основание „противоречие на закона” по чл. 38, ал. 1 от ЗЗД.

            По установената по делото фактическа обстановка.

            Видно от НА № 177, т. V, рег. № 5490, дело № 500/29.04.2009г. на нотариус Р. Тодоров, рег. № 105 на НК и с район на действие – РС-Силистра, че ищцата е участвала лично и заедно с ответника Г. В. Н. са продали на „Фантастико” ЕООД, представлявано от Г. В. Н. общо 63 бр. земеделски земи /ниви, изоставена орна земя и лозе/, находящи се в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, общо за сумата от 44 400лв., при данъчна оценка на имотите 44 478лв.

            Видно от НА № 178, т. V, рег. № 5493, дело № 501/29.04.2009г. на нотариус Р. Тодоров, рег. № 105 на НК и с район на действие – РС-Силистра, че ищцата е участвала лично и заедно с ответника Г. В. Н. са продали на „Фантастико” ЕООД, представлявано от Г. В. Н. общо 7 бр. земеделски земи /ниви/, находящи се в землището на с. Сребърна, общ. Силистра, общо за сумата от 9 000лв., при данъчна оценка на имотите 8 999лв.

Видно от НА № 179, т. V, рег. № 5494, дело № 502/29.04.2009г. на нотариус Р. Тодоров, рег. № 105 на НК и с район на действие – РС-Силистра, че ищцата е участвала лично и заедно с ответника Г. В. Н. са продали на „Фантастико” ЕООД, представлявано от Г. В. Н. общо 22бр. земеделски земи /ниви/, находящи се в землището на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, общо за сумата от 24 600лв., при данъчна оценка на имотите 24 614.70лв.

Видно от НА № 180, т. V, рег. № 5496, дело № 503/29.04.2009г. на нотариус Р. Тодоров, рег. № 105 на НК и с район на действие – РС-Силистра, че ищцата е участвала лично и заедно с ответника Г. В. Н. са продали на „Фантастико” ЕООД, представлявано от Г. В. Н. общо 15 бр. земеделски земи /ниви и пасище-мера/, находящи се в землището на с. Васил Левски, общ. Алфатар, обл. Силистра, общо за сумата от 11 400лв., при данъчна оценка на имотите 11 479.40лв.

Видно от НА № 35, т. VІ, рег. № 5926, дело № 532/12.05.2009г. на нотариус Р. Тодоров, рег. № 105 на НК и с район на действие – РС-Силистра, че ответника Г. В. Н., лично и като пълномощник на ищцата, упълномощен с пълномощно № 6, т. 2, рег. № 4516, 4515/09.04.09г., заверено от нотариус рег. № 105, са продали на „Фантастико” ЕООД, представлявано от Г. В. Н. общо 3 бр. земеделски земи /лозя/, находящи се в землището на с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, общо за сумата от 1 500лв., при данъчна оценка на имотите 1 550.80лв.

Видно от НА № 36, т. VІ, рег. № 5928, дело № 533/12.05.2009г. на нотариус Р. Тодоров, рег. № 105 на НК и с район на действие – РС-Силистра, че ответника Г. В. Н., лично и като пълномощник на ищцата, упълномощен с пълномощно № 6, т. 2, рег. № 4516, 4515/09.04.09г., заверено от нотариус рег. № 105, са продали на „Фантастико” ЕООД, представлявано от Г. В. Н. недвижими имоти, придобити в режим на СИО и на лично основание - общо 10 бр. земеделски земи /ниви/, находящи се в землището на с. Светослав, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, общо за сумата от 13 600лв., при данъчна оценка на имотите 13 616.80лв.

            Цитираното в последните два нотариални акта пълномощно е на л. 48 от делото на СОС и със същото ищцата е упълномощила Г. В. Н. да я представлява, подписва и ангажира пред съд, нотариус, ОбСЗ, общината, АВ, АГКК, при изготвянето на документи /решение, скица, удостоверение отстояние, данъчна оценка, удостоверение за тежести, удостоверение с различни имена, удостоверение за наследници/, свързани с продажба на собствените им недвижими имоти. Дадено е правомощието пълномощника да продава, заменя, на когото сметне за добре и на цена, каквато той прецени, всички недвижими имоти – СИО, вкл. и земеделските им земи, находящи се в землището на община Алфатар, община Силистра и община Кайнарджа. Пълномощното е с нотариална заверка на подписа с рег. № 4515/09.04.09г. и с нотариална заверка на съдържанието с рег. № 4516/09.04.09г. на нотариус с рег. № 105 Р. Тодоров – гр. Силистра.

            От представените с отговора на исковата молба заверени копия на нотариални актове се установява, че ответникът Г. В. Н. е получил по дарение от своята майка през 2002 и 2003г. нивите, описани в т.т. 1, 2, 3 и 4 от НА № 36/09г. /с първите три от тях е надарен с договора, оформен с НА № 8, т. ІV, рег. № 3679, дело № 446/24.04.03г. на нотариус Р. Тодоров, гр. Силистра , а с четвъртия – с дарението по НА № 177, т. І, рег. № 1651, дело № 140/21.02.02г. на посочения нотариус/, както и нивите, описани в т.т. 12, 13, 14 и 15 от НА № 180/09г. /ответникът е надарен с договор по НА № 7, т. ІV, рег. № 3678, дело № 445/24.04.03г. на посочения нотариус Р. Тодоров, като се има предвид, че пасището-мера от 7.699 дка е разделена на пасище-мера с площ от 4.010 дка и нива от 3.689 дка/.

            Видно от копията на изпратените нотариални дела, по които са изповядани процесните договори, че извън посочените по-горе лични недвижими имоти, предмет на извършените продажби са имоти, придобити възмездно от ответника Г. Н. по време на брака му с ищцата. Освен това е видно, че за изповядване на сделките, в които ищцата е участвала лично, същата е подписала лично и заявленията по този повод до нотариуса, както и декларациите по чл. 264 от ДОПК.

            Няма спор между страните, че с решение № 403/22.04.10г. по гр.д. № 1025/09г. на РС-Силистра, е прекратен сключения между тях на 26.08.1989г. граждански брак – л. 51-54 то делото на СОС.

            Правни изводи относно допустимостта и основателността на предявените искове, както и на обжалвания съдебен акт:

            На първо място следва да се отбележи, че предмет на обжалване от ищцата е решението на СОС само в отхвърлителните му части, поради което е и налице правен интерес от това обжалване /възражението на ответниците, направено чрез процесуалния им представител във въззивното производство, че се обжалва решението и в частите, с които е уважен иска, е неоснователно – л. 29 от настоящото дело/.

            Налице е правен интерес и от предявените искове за прогласяване нищожността на упълномощителната сделка, оформена с пълномощното рег. № 4515/09.04.09г. /тъй като тя е легитимирала представителна власт на продавача по два от договорите/, както и на всички договори, оформени с цитираните 6 бр. нотариални акта от 2009г. /тъй като от една страна ищцата е участвала лично в 4 от същите, но претендира нищожността им поради противоречие на ограничението чл. 38, ал. 1 от ЗЗД /по НА №№ 177, 178, 179 и 180/, отнесено към органното представителство на ЕООД-купувач, а за останалите 2 договора – претендира нищожността им поради противоречие на закона /отново нарушение на чл. 38, ал. 1 от ЗЗД, отнесено към пълномощното на В.Н. и поради липсата на форма – отново поради липсата на форма на пълномощното, което се е отразило и на самите договори/. При това положение страната по сделките има правен интерес от предявяване на установителните искове за прогласяване на недействителността им. Този интерес е налице и при сделки, с които са продадени лични имоти на Г. Н., тъй като ищцата е посочена като продавач за всички имоти и най-важното – при релевираното и поддържано от ищцата твърдение, че всички имоти са били притежавани от двамата съпрузи в режим на СИО. Принадлежността на материалното право в тази насока е въпрос по основателността на исковете, а не по тяхната допустимост.

            Разделянето на производството по настоящите искове от осъдителните искове също не води до отпадане на правния интерес на ищцата, поради което и производството е допустимо.

            Съобразявайки, че предявения иск за прогласяване нищожността на пълномощното с рег. № 4515/09.04.09г., изисква като надлежни страни да са упълномощителката и пълномощника, то произнасянето на първоинстанционния съд чрез отхвърляне на иска и по отношение на „Фантастико” ЕООД, се явява недопустимо. Отделно от това, ищцата не е предявявала иск за прогласяване нищожността на това пълномощно и на основание „липса на представителна власт” и „противоречие на закона”, поради което и в тази част произнасянето на съда с обжалваното решение е недопустимо. В тези части решението следва да се обезсили.

            По иска за прогласяване нищожността на пълномощното с рег. № 4515/09.04.09г.

            Релевираните от ищцата твърдения са, че пълномощното няма съдържание, в което да е описана самата сделка и индивидуализирани конкретните имоти. Понастоящем е висящо т.д. № 5/2014г. на ОСГТК на ВКС, като един от поставените въпроси е „Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя”. Действително в процесното пълномощно е определен вида на договора /продажба или замяна/, но не са описани конкретните недвижими имоти, които упълномощителката притежава в режим на СИО. Не е определена и конкретната цена за същите, както и кой ще бъде купувача, а преценката за тези обстоятелства е дадена на пълномощника. В този смисъл пълномощното следва да се определи като общо. Съдът обаче приема, че същото е действително и следва да се изходи от конкретиката на настоящия казус. Упълномощителката е направила едностранното си овластяващо волеизявление при ясната преценка за предела на предоставената представителна власт – съпруга й да може се разпореди възмездно с притежаваните от тях двамата в режим на СИО имоти, включително и земеделските земи, находящи се в землищата на посочените три общини. Въпросът дали съпругът й в качеството на нейн представител, е договарял изцяло в нейна полза /продавайки на собственото си дружество/, е въпрос за наличието или липсата на хипотезата на чл. 40 от ЗЗД. Налице е и един косвен аргумент за това, че пълномощното валидно отразява действителната воля на упълномощителката – пълномощното е дадено на 09.04.09г., а 4-те договора, с които съпрузите съвместно /при личното участие на ищцата/ са продали земеделските си земи на дружеството на Н. са сключени на 29.04.09г. и то при цена, равна на данъчната им оценка. Едва на 12.05.09г. съпругът Н. лично и като представител на ищцата, овластен с процесното пълномощно, е продал отново на дружеството си земеделски земи и то отново при цена, равна на данъчната оценка. При това положение следва да се приеме за достатъчно съдържанието на процесното пълномощно, с което упълномощителката е овластила съпруга си възмездно да се разпореди с имотите, притежавани в СИО и описани чрез местонахождението им - в землищата на посочените три общини. Същото не е нищожно поради липса на форма.

            Отделно пък, липсата на обективирано съгласие за договаряне сам със себе си в процесното пълномощно, отново не означава липсата на форма на тази едностранна сделка, тъй като в закона няма изискване в съдържанието на пълномощните да съществува такова съгласие. Нормата на чл. 38, ал. 1 от ЗЗД не е изискване към съдържанието на самата упълномощителна сделка, а е норма, относима към действията по упражняване на представителната власт и има за цел да предотврати евентуалните неблагоприятни последици на сключената от представителя сделка /поради конфликт на интереси/.

            При това положение предявения иск за прогласяване нищожността на посоченото пълномощно с рег. № 4515/09.04.09г. на посоченото основание е неоснователен. Решението в тази му част следва да се потвърди.

            С оглед на горното, то всички договори, сключени чрез упражняване правата по тази упълномощителна сделка, са сключени при наличието на представителна власт по отношение на ищцата и исковете по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД за тези договори са неоснователни. Отделно пък са неоснователни исковете на това основание и по отношение на договорите, в които ищцата лично е участвала.

            По отношение действителността на договорите, с които са продадени имотите описани в т.т. 1, 2, 3 и 4 от НА № 36/09г., както и нивите, описани в т.т. 12, 13, 14 и 15 от НА № 180/09г.

            С тези договори, в посочените им пунктове, са били продадени имоти, които не са били притежавани от съпрузите в СИО, а са били лична собственост на съпруга Г. Н. /придобити чрез коментираните по-горе договори за дарение/. Ищцата не доказа тези имоти да са били в СИО. Обстоятелството, че по двата договора като продавач е вписана и самата ищца /по първия от цитираните е посочено, че действа чрез пълномощник, а по втория цитиран договор – участвала лично/, не променя правната последица. Разпореждането с вещи /извън семейното жилище на съпрузите/, лична собственост на съпруга-продавач, е валидно и не зависи от волята на съпруга-несобственик /по арг. от чл. 24 от СК от 1985г./. Поради това и евентуално опорочаване на волята на ищцата при продажбата на тези имоти /или действията на пълномощника без представителна власт/ е без никакво значение и предявените от нея искове са неоснователни.

По отношение действителността на договорите, с които са продадени имотите по цитираните общо 6 нотариални акта, извън описаните в т.т. 1, 2, 3 и 4 от НА № 36/09г., както и нивите, описани в т.т. 12, 13, 14 и 15 от НА № 180/09г.

            На първо място, следва да се посочи, че евентуална липса на форма на упълномощителната сделка /което я прави нищожна на това основание/ не влече автоматично нищожност на самият договор /сключен при упражняване представителната власт, черпена от такова упълномощаване/ отново поради липсата на форма. Такъв договор би бил висящо недействителен /като сключен без представителна власт/ и с възможност за неговото потвърждение. В случая обаче, както се посочи и по-горе, упълномощителната сделка от 09.04.09г., извършена от ищцата в полза на съпруга й, е действителна и не може да става реч за висяща недействителност на договорите /евентуално относителна недействителност при липсата на потвърждение (макар и по последния въпрос да е налице противоречива съдебна практика – виж Разпореждането на Председателя на ВКС за допълване предмета на т.д. № 5/14г. на ОСГТК)/. Или, атакуваните договори не са нищожни поради липсата на форма. Такава липса на форма за договорите не се разкрива и през призмата на изискването на чл. 147, ал. 3 от ТЗ за писмена форма, тъй като договорите са във формата на нотариален акт.

            На второ място, следва да се обсъди дали е налице нищожност на договорите поради противоречие на закона /както твърди ищцата/ - поради нарушението на чл. 38, ал. 1 от ЗЗД. С ограничението в представителните правомощия, въведени с посочената норма се цели защитата интереса на представлявания срещу възможна злоупотреба от страна представителя. Нормата на чл. 38, ал. 1 от ЗЗД урежда две хипотези на забраната – за договаряне сам със себе си и множествено представителство /така Таков, Кр., „Доброволно представителство”, изд. „Сиби”, гр. София, 2006г., стр. 247-249/. В първата хипотеза представителят сключва договор между себе си и лицето, което представлява при липсата на съгласие от страна на упълномощителя за това, а във втората хипотеза – договорът се сключва за всяка една от страните чрез общия им представител, като поне единият от упълномощителите не е дал съгласието си представителят да действа по този начин.  Последицата е висяща недействителност, а липсата на последващо потвърждаване от представлявания, води до нищожност на договора.

            В настоящия случай обаче не е налице нито една от двете хипотези на чл. 38, ал. 1 от ЗЗД, защото осъществяваното от ответника Н. представителство на „Фантастико” ЕООД не е представителството, визирано в посочената ограничителна норма. И това следва от същността на органното представителство. Съгласно приетото в мотивите на ТР № 3/15.11.13г. по т.д. № 3/13г. на ОСГТК на ВКС, органното представителство на ЮЛ е начин на волеобразуване и волеизявление, тъй като органът е част от самото ЮЛ, а проявата на действията на органа към трети лица, е проява на самото ЮЛ. Органният представител при влизане в правоотношения с трети лица, прави не свое волеизявление /като отделен правен субект/, а волеизявление, принадлежащо на самото ЮЛ. Органното представителство не включва упълномощаване и действията на органния представител не е същинско представителство по ЗЗД. В настоящия случай, договарящо като купувач по процесните договори, следва да се приеме „Фантастико” ЕООД /самото ЮЛ/, представлявано от едноличния му собственик на капитала. При това положение при упражняване на представителните си правомощия като представител на ищцата, ответникът Н. не е осъществил договаряне сам със себе си, а с ЮЛ – купувач.

            И обратно - когато е налице сключването на договор между едноличния собственик на капитала и самото дружество, когато то се представлява от него, отново не е налице ограничението на чл. 38, ал. 1 от ЗЗД /за да се изисква собственикът, той и управител, да си дава сам на себе си изрично съгласие/. Единственото изискване в тази хипотеза е това на нормата на чл. 147, ал. 3 от ТЗ – самият договор да е в писмена форма /същата за действителност/, което в настоящия случай, както беше посочено и по-горе, е спазено.

            На трето място, изхождайки още веднъж от същността на органното представителство, то не е необходимо и изрично упълномощаване на едноличния собственик на капитала /той и органен представител на ЮЛ ЕООД/ с обем от правомощия за придобиване на недвижими имоти /по аргумент, извеждан от ищцата от чл. 39 от ЗЗД/ и във формата по чл. 37 от ЗЗД, поради което и договорите, в които ищцата е участвала лично, също не страдат от липсата на представителна власт /този път на купувача по сделките/.

            Всичко изложено обосновава крайния извод, че всички предявени от ищцата установителни искове за прогласяване нищожността на едностранната сделка и нищожността /относителната недействителност/ на посочените договори на изброените основания, са неоснователни и следва да се отхвърлят. Решението, в частта, с която са били уважени част от предявените искове /по въззивната жалба на ответниците/, следва да се отмени и същите да се отхвърлят, а в частта, с която са били отхвърлени исковете /по въззивната жалба на ищцата/, следва да се потвърди.

            Ответниците са отправили искане за присъждане на разноските за двете инстанции. На същите следва да се присъдят на осн. чл. 78, ал. 3 от ЗЗД разноските, направени пред СОС чрез заплащането на адвокатски хонорар в размер на 3000лв., а за настоящата инстанция в размер на 196.12лв.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОБЕЗСИЛВА решение № 118/09.07.14г., поправено с решение № 148/12.09.14г. и допълнено с решение № 12/27.01.15г., постановени по гр.д. № 34/14г. на Окръжен съд-Силистра, в частта му, с която са били отхвърлени искове на В.Х.Н. по отношение на „Фантастико” ЕООД, гр. Силистра, за обявяване за нищожна едностранна сделка, обективирана в пълномощно с рег. № 4515/09.04.09г. на нотариус Р. Тодоров с рег. № 105 в регистъра на Нотариалната камара /НК/, с която В.Х.Н. упълномощава Г.В.Н. с правата, предмет на съдържанието на това пълномощно, поради липса на форма, липса на представителна власт и противоречие със закона.

            ОБЕЗСИЛВА решение № 118/09.07.14г., поправено с решение № 148/12.09.14г. и допълнено с решение № 12/27.01.15г., постановени по гр.д. № 34/14г. на Окръжен съд-Силистра, в частта му, с която е бил отхвърлен иск на В.Х.Н. против Г.В.Н., за обявяване за нищожна едностранна сделка, обективирана в пълномощно с рег. № 4515/09.04.09г. на нотариус Р. Тодоров с рег. № 105 в регистъра на Нотариалната камара /НК/, с която В.Х.Н. упълномощава Г.В.Н. с правата, предмет на съдържанието на това пълномощно, поради липса на представителна власт и противоречие на закона.

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 118/09.07.14г., поправено с решение № 148/12.09.14г. и допълнено с решение № 12/27.01.15г., постановени по гр.д. № 34/14г. на Окръжен съд-Силистра, в частта му, с която са отхвърлен иска на В.Х.Н. против Г.В.Н., за обявяване за нищожна едностранна сделка, обективирана в пълномощно с рег. № 4515/09.04.09г. на нотариус Р. Тодоров с рег. № 105 в регистъра на Нотариалната камара /НК/, с която В.Х.Н. упълномощава Г.В.Н. с правата, предмет на съдържанието на това пълномощно, поради липса на форма, на осн. чл. 26, ал. 2, вр. чл. 44 от ЗЗД.

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 118/09.07.14г., поправено с решение № 148/12.09.14г. и допълнено с решение № 12/27.01.15г., постановени по гр.д. № 34/14г. на Окръжен съд-Силистра, в частите му, с които са отхвърлени исковете на В.Х.Н. за прогласяване нищожността /за прогласяване относителната недействителност/ на сделките, сключени на 12.05.09г. между нея и Г.В.Н., от една страна, и ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, от друга страна, с които Г.В.Н. лично и като пълномощник на В.Х.Н. продава на ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, представлявано от Г.В.Н., следните имоти, находящи се в землището на с. Светослав, община Кайнарджа: 1/. НИВА с площ от 7.294 дка /седем дка двеста деветдесет и четири кв.м/, находяща се в местността "НОВИТЕ МЕСТА", шеста категория, съставляваща поземлен имот № 028034 /двадесет и осем хиляди тридесет и четири/ по плана за земеразделяне, при граници; нива №028035 на Г.В.Н., полски път №303034 на Кметство с.Светослав, нива №028024 на С.Т.В. и нива 8041 на ЕТ "Проектстрой-Петър Петров", 2/. НИВА с площ от 25.012 дка /двадесет и пет дка и дванадесет кв.м/, находяща местността "ЗАРНИШКИ КУЛАК", от които 9.010 дка /девет дка и десет кв.м/ трета категория и 16.002 дка /шестнадесет дка и два кв.м/ четвърта категория, представляваща поземлен имот №07018 /седем хиляди и осемнадесет/ по плана за разделяне, при граници: нива №007 019 на Л. Д. Л., нива №07031 на „Агровенчър норт уест" ООД, полски път №303005 на Община Кайнарджа, нива 07017 на В.А.Н., нива №07027 на Й.И.А., нива 007028 на Държавен поземлен фонд и нива №07029 на Държавен поземлен фонд, 3/ НИВА с площ от 18.647 дка /осемнадесет дка шестстотин четиридесет и м кв.м/, находяща се в местността "НОВИТЕ МЕСТА", от които 0.995 дка /нула дка деветстотин деветдесет и пет кв.м/ трета категория и 17.652 дка /седемнадесет дка шестстотин петдесет и два кв.м/ шеста категория, съставляваща поземлен имот 28031 /двадесет и осем хиляди тридесет и едно/ по плана за земеразделяне, при граници: нива №028044 на Д.В.А., нива №028045 на „Пента макс-5" ООД, нива №028022 на Държавен поземлен фонд, нива №028026 на С.М.Т., нива №028035 на Г.В.Н. *** и 4/. НИВА с площ от 5.001 дка /пет дка и един кв.м/, находяща се в местността ЧАИРА", от които 2.240 дка /два дка двеста и четиридесет кв.м/ шеста категория и 2.761 дка /два дка седемстотин шестдесет и един кв.м/ трета категория, съставляваща поземлен имот №024008 /двадесет и четири хиляди и осем/ по плана за земеразделяне, граници: нива №024009 на Р.В.Н., път III кл. №304005 на Министерство на транспорта, нива №024007 на Г.В.Н. ***, обективирани в НА за покупко-продажба № 36/12.05.09г. на нотариус Р. Тодоров, с рег. № 105 в регистъра на НК; за прогласяване нищожността /за прогласяване относителната недействителност/ на сделките, сключени на 29.04.09г. между В.Х.Н. и Г.В.Н., от една страна, и ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, от друга страна, за продажба на недвижимите имоти, обективирани в НА за покупко –продажба на недвижим имот № 179/29.04.09г. на нотариус Р. Тодоров, с рег. № 105 в регистъра на НК; за прогласяване нищожността /за прогласяване относителната недействителност/ на сделките, сключени на 29.04.09г. между В.Х.Н. и Г.В.Н., от една страна, и ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, от друга страна, за продажба на недвижимите имоти, обективирани в НА за покупко –продажба на недвижим имот № 178/29.04.09г. на нотариус Р. Тодоров, с рег. № 105 в регистъра на НК; за прогласяване нищожността /за прогласяване относителната недействителност/ на сделките, сключени на 29.04.09г. между В.Х.Н. и Г.В.Н., от една страна, и ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, от друга страна, за продажба на недвижимите имоти, обективирани в НА за покупко –продажба на недвижим имот № 177/29.04.09г. на нотариус Р. Тодоров, с рег. № 105 в регистъра на НК; за прогласяване нищожността /за прогласяване относителната недействителност/ на сделките, сключени на 29.04.09г. между В.Х.Н. и Г.В.Н., от една страна, и ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, от друга страна, за продажба на недвижимите имоти, обективирани в НА за покупко – продажба на недвижим имот № 180/29.04.09г. на нотариус Р. Тодоров, с рег. № 105 в регистъра на НК, поради липса на форма на осн. чл. 26, ал. 2, пр. 3 от ЗЗД, поради противоречие на закона на осн. чл. 26, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД и поради липса на представителна власт на осн. чл. 42, ал. 2 от ЗЗД,

            ОТМЕНЯ решение № 118/09.07.14г., поправено с решение № 148/12.09.14г. и допълнено с решение № 12/27.01.15г., постановени по гр.д. № 34/14г. на Окръжен съд-Силистра, в частта му, с които са обявени за недействителни по отношение на В.Х.Н. сделките, сключени на 12.05.09г. между нея и Г.В.Н., от една страна, и ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, от друга страна, с които Г.В.Н. лично и като пълномощник на В.Х.Н. продава на ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, представлявано от Г.В.Н., следните имоти, находящи се в землището на с. Кайнарджа: 1/. лозе с площ от 1 дка, находящо се в м. КАБЕРНЕ, трета категория, съставляващо имот № 142013, 2/.лозе с площ от 2,553 дка, находящо се в м. КАБЕРНЕ, трета категория, съставляващо имот № 142005 и 3/.лозе с площ от 2,829 дка, находящо се в м. КАБЕРНЕ, трета категория, съставляващо имот № 142012, обективирани в НА за покупко-продажба № 35/12.05.09г. на нотариус Р. Тодоров, с рег. № 105 в регистъра на НК, на осн. чл. 42 ЗЗД - поради сключването им без представителна власт.

            ОТМЕНЯ решение № 118/09.07.14г., поправено с решение № 148/12.09.14г. и допълнено с решение № 12/27.01.15г., постановени по гр.д. № 34/14г. на Окръжен съд-Силистра, в частта му, с които са обявени за недействителни по отношение на В.Х.Н. сделките, сключени на 12.05.09г. между нея и Г.В.Н., от една страна, и ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, от друга страна, с които Г.В.Н. лично и като пълномощник на В.Х.Н. продава на ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, представлявано от Г.В.Н., следните имоти, находящи се в землището на с. Светослав, община Кайнарджа: 1/. НИВА с площ от 4.999 дка /четири дка деветстотин деветдесет и девет кв.м/, находяща се в местността "ЧАИРА", от които 2.477 дка /два четиристотин седемдесет и м кв.м/ трета категория и 2.522 дка /два дка петстотин двадесет и два кв.м/ шеста категория, съставляваща поземлен имот №024007 /двадесет и четири хиляди и седем/ по плана за земеразделяне, при граници; нива №024008 на Г.В.Н., път Ш кл. №304005 на Министерство на транспорта, нива №024006 на Държавен поземлен фонд и полски път №303079 на Община Кайнарджа., 2/.НИВА с площ от 24.693 дка /двадесет и четири дка шестстотин деветдесет и три кв.м/, находяща се в местността "НОВИТЕ МЕСТА", шеста категория, съставляваща поземлен имот №028035 /двадесет и осем хиляди тридесет и пет/ по плана за земеразделяне, при граници: нива №028034 на Г.В.Н.,*** на Г.В.Н., нива №028026 на С.М.Т. и нива №028041 на ЕТ "Проектстрой-Петър Петров", 3/. НИВА с площ от 11.999 дка /единадесет дка деветстотин деветдесет и девет кв.м/, находяща се в местността "ЛОКВАТА", трета категория, съставляваща поземлен имот №050006 /петдесет хиляди и шест/ по плана за земеразделяне, при граници; нива №050018 на И.М.С., полски път №303045 на Община Кайнарджа и нива №050005 на Д.Х.К., 4/НИВА с площ от 14.999 дка /четиринадесет дка деветстотин деветдесет и девет кв.м/, находяща се в местността "ЗАРНИШКИ КУЛАК" трета категория, съставляваща поземлен имот №08030 /осем хиляди и тридесет/ по плана за земеразделяне, при граници: нива №08031 на В.Т.П., нива №008009 на К.Л.К., нива №08008 на Д.Л.К., нива №08029 на "Адванс Терафонд" АДСИЦ и полски път №303080 на Община Кайнарджа, 5/. НИВА с площ от 11.702 дка /единадесет дка седемстотин и два кв.м/, находяща се в местността "ВОДНАТА КУЛА", трета категория, съставляваща поземлен имот №010019 /десет хиляди и деветнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници: нива №010020 на Д.М.С., нива №010038 на Д.И. Д. и др., нива №010033 на Държавен поземлен фонд, нива №010029 на Държавен поземлен фонд и полски път №303077 на Община Кайнарджа и  6/. НИВА с площ от 9.003 дка /девет дка и три кв.м/, находяща се в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ", шеста категория, съставляваща поземлен имот №045006 /четиридесет и пет хиляди и шест/ по плана за земеразделяне, при граници; нива №045017 на "Агровенчър норт уест" ООД, нива №045007 на Д.К.Н.,*** на "Фонд за недв. имоти България" АДСИЦ и лозе №045011 на Р.Д.П., обективирани в НА за покупко-продажба № 36/12.05.09г. на нотариус Р. Тодоров, с рег. № 105 в регистъра на НК, на осн. чл. 42 ЗЗД - поради сключването им без представителна власт, и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

                ОТХВЪРЛЯ исковете на В.Х.Н. за прогласяване нищожността /за обявяване относителната недействителност/ на сделката, сключена на 12.05.09г. между нея и Г.В.Н., от една страна, и ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, от друга страна, с която Г.В.Н. лично и като пълномощник на В.Х.Н. продава на ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, представлявано от Г.В.Н., следните имоти, находящи се в землището на с. Кайнарджа: 1/. лозе с площ от 1 дка, находящо се в м. КАБЕРНЕ, трета категория, съставляващо имот № 142013, 2/.лозе с площ от 2,553 дка, находящо се в м. КАБЕРНЕ, трета категория, съставляващо имот № 142005 и 3/.лозе с площ от 2,829 дка, находящо се в м. КАБЕРНЕ, трета категория, съставляващо имот № 142012, обективирана в НА за покупко-продажба № 35/12.05.09г. на нотариус Р. Тодоров, с рег. № 105 в регистъра на НК, поради липса на форма и противоречие на закона и на осн. чл. 42 ЗЗД - поради сключването й без представителна власт.

            ОТХВЪРЛЯ исковете на В.Х.Н. за прогласяване нищожността /за обявяване относителната недействителност/ на сделката, сключена на 12.05.09г. между нея и Г.В.Н., от една страна, и ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, от друга страна, с която Г.В.Н. лично и като пълномощник на В.Х.Н. продава на ”Фантастико” ЕООД гр. Силистра, представлявано от Г.В.Н., следните имоти, находящи се в землището на с. Светослав, община Кайнарджа: 1/. НИВА с площ от 4.999 дка /четири дка деветстотин деветдесет и девет кв.м/, находяща се в местността "ЧАИРА", от които 2.477 дка /два четиристотин седемдесет и м кв.м/ трета категория и 2.522 дка /два дка петстотин двадесет и два кв.м/ шеста категория, съставляваща поземлен имот №024007 /двадесет и четири хиляди и седем/ по плана за земеразделяне, при граници; нива №024008 на Г.В.Н., път Ш кл. №304005 на Министерство на транспорта, нива №024006 на Държавен поземлен фонд и полски път №303079 на Община Кайнарджа., 2/.НИВА с площ от 24.693 дка /двадесет и четири дка шестстотин деветдесет и три кв.м/, находяща се в местността "НОВИТЕ МЕСТА", шеста категория, съставляваща поземлен имот №028035 /двадесет и осем хиляди тридесет и пет/ по плана за земеразделяне, при граници: нива №028034 на Г.В.Н.,*** на Г.В.Н., нива №028026 на С. М.Т. и нива №028041 на ЕТ "Проектстрой-Петър Петров", 3/. НИВА с площ от 11.999 дка /единадесет дка деветстотин деветдесет и девет кв.м/, находяща се в местността "ЛОКВАТА", трета категория, съставляваща поземлен имот №050006 /петдесет хиляди и шест/ по плана за земеразделяне, при граници; нива №050018 на И.М.С., полски път №303045 на Община Кайнарджа и нива №050005 на Д.Х.К., 4/НИВА с площ от 14.999 дка /четиринадесет дка деветстотин деветдесет и девет кв.м/, находяща се в местността "ЗАРНИШКИ КУЛАК" трета категория, съставляваща поземлен имот №08030 /осем хиляди и тридесет/ по плана за земеразделяне, при граници: нива №08031 на В.Т. П., нива №008009 на К.Л.К., нива №08008 на Д.Л.К., нива №08029 на "Адванс Терафонд" АДСИЦ и полски път №303080 на Община Кайнарджа, 5/. НИВА с площ от 11.702 дка /единадесет дка седемстотин и два кв.м/, находяща се в местността "ВОДНАТА КУЛА", трета категория, съставляваща поземлен имот №010019 /десет хиляди и деветнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници: нива №010020 на Д.М. С., нива №010038 на Д.И.Д. и др., нива №010033 на Държавен поземлен фонд, нива №010029 на Държавен поземлен фонд и полски път №303077 на Община Кайнарджа и  6/. НИВА с площ от 9.003 дка /девет дка и три кв.м/, находяща се в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ", шеста категория, съставляваща поземлен имот №045006 /четиридесет и пет хиляди и шест/ по плана за земеразделяне, при граници; нива №045017 на "Агровенчър норт уест" ООД, нива №045007 на Д.К.Н.,*** на "Фонд за недв. имоти България" АДСИЦ и лозе №045011 на Р.Д.П., обективирани в НА за покупко-продажба № 36/12.05.09г. на нотариус Р. Тодоров, с рег. № 105 в регистъра на НК, поради липса на форма и противоречие на закона и на осн. чл. 42 ЗЗД - поради сключването й без представителна власт.

            ОСЪЖДА В.Х.Н., ЕГН ********** *** да заплати на Г.В.Н., ЕГН ********** *** и на „Фантастико” ЕООД, ЕИК 118042148 със седалище и адрес на управление гр. Силистра, ул. „М. Дринов”, № 10, сумата от 3196.12 /три хиляди сто деветдесет и шест лв. и дванадесет ст./лв., на осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК, представляващи разноски за двете съдебни инстанции.

            Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от съобщението до страните /чрез процесуалните им представители/ при наличието на предпоставките за допускане на касационното обжалване съобразно чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

          

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: