О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

203/27.03.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27 03.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№157/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Г.Г.К. чрез процесуалния й представител Д.К. против определение №52/04.02.2019г., постановено по в.гр.д.№49/19г. по описа на ОС-Търговище, гр.о., с което подадената от Г.Г.К. въззивна жалба против решение по гр.д.№380/18г. по описа на РС-Попово е оставена без разглежда - не като недопустима поради просрочие и производството по делото е прекратено.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съобра- жения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ТОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна Кооперация „Кооперативно сдружение „Популярна бизнес -асоциация-Попово”, гр.Попово, представлявана от председателя на УС Христо Цонев Цонев, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№49/19г. по описа на ТОС, гр.о. е образувано по пода -дената от Г.Г.К. въззивна жалба против решение №223/21.12. 2018г., постановено по гр.д.№380/18г. по описа на РС-Попово, в частта му, с която е отхвърлен предявеният от нея против Кооперация „Кооперативно сдружение „Попу -лярна бизнесасоциация-Попово” иск в частта му за осъждане на ответника да й зап -лати сумата, представляваща разликата над 320лв. до 606, 93лв., като получена без правно основание.

Жалбата е с вх.№214/10.01.2019г./няма твърдения и съответно данни за подава -нето й по пощата/.За да прекрати производството като недопустимо ТОС е приел, че за обжалваното решение Г.К. е била уведомена на 23.12.2018г./понеделник/, съответно жалбата е подадена след изтичане на двуседмичния срок за обжалване, изтекъл на 07.01.2019г., присъствен ден.

 Горният извод не се споделя от настоящата инстанция предвид следното.Видно от приложеното на л.75 от делото на РС-Попово съобщение, препис от решение № 223/21.12.2018г., постановено по гр.д.№380/18г. по описа на РС-Попово, е бил изпра -тен от съда на 21.12.2018г./петък/ и връчен на процесуалния представител на Г.Кова- чева Д.К./надлежно упълномощен от страната представител по чл.32, т.2, пр.2 от ГПК/ на 27.12.2018г.Действително цифрата 7 е нечетливо изписана, но е цифра 7. Не би могло и да бъде цифра 3, съответно дата 23.12.2018г., доколкото 23.12.2018г. като ден от седмицата е неделя, а не понеделник, както е приел ТОС, като няма данни длъжностното лице, извършващо призоваване в РС-Попово, връчило съобще -нието, да работи и в неделните дни.

При връчен препис от решението на страната на 27.12.2018г. двуседмичният преклузивен срок за подаване на въззивна жалба изтича на 10.01.2019г., на която дата е подадена и въззивната жалба, инициирала производството по в.гр.д.№49/19г. по описа на ТОС, гр.о.

По изложените съображения съдът приема, че подадената от Г.К. въззив -на жалба е депозирана в рамките на срока по чл.259, ал.1 от ГПК, поради което неп- равилно с обжалваното определение е оставена без разглеждане като просрочена и производството по делото е прекратено.С оглед горното и същото следва да бъде отменено и делото върнато на ТОС за продължаване на съдопроизводствените действия по същото.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №52/04.02.2019г., постановено по в.гр.д.№49/19г. по описа на ОС-Търговище, гр.о., и

ВРЪЩА делото на ОС-Търговище за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: