О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                               №  190         /28.03.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести март две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                И. ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 158 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1, във връзка с чл.129, ал.3 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на адв.И.И. и адв.Д.И.,***, в качеството им на процесуални представители на К.В.И. - ищец по първоинстанционното производство, срещу определение на Варненския окръжен съд № 532/17.02.2014 година, постановено по гр.д.№ 3548/2013 година, с което производството е било прекратено поради не отстраняване в срок на констатирани нередовности в исковата молба и последващите я няколко уточняващи молби. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени, а по подразбиране следва да се приеме, че се иска и връщане на делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Производството е едностранно - не са конституирани ответници и не са им връчвани съдебни книжа.

Частната жалба е процесуално допустима, но разгледана по същество същата е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Исковата молба е депозирана във ВОС на 10.12.2013 година и е подписана от двамата адвокати. Поради налични в нея неясноти, непълноти и вътрешни противоречия, които не дават възможност да се развие исковия процес, ВОС е дал общо пет указания какви са нередовностите, и е определял подходящи срокове за отстраняването им. С последното-петото указание на съда, съдържащо се в определение № 213/21.01.2014 година, ВОС е дал подробни, пълни и обосновани (мотивирани) указания за отстраняване на констатираните нередовности, които се свеждат до това предявява ли се иск за унищожаване на пълномощното на ищцата към нейната дъщеря Илона Вачева, както и иск за унищожаване на договора за учредяване на ипотека въз основа на същото пълномощно, като се конкретизират всички индивидуализиращи белези от конструкцията на всеки от тези искове, например за страни, цена, обстоятелствена част и пр. Ищцата е била предупредена, че при неизпълнение на тези указания производството по делото ще бъде прекратено.

Препис от горното определение е било връчено на адв. Д.И. на 23.01.2014 година-виж л.70.

Вместо отстраняване на горните недостатъци, двамата адвокати на ищцата са депозирали във ВОС молба с вх.№ 2116/23.01.2014 година, с която се заявява, че е заведено дело във ВОС за поставяне на ищцата под пълно запрещение и че се поддържа първоначалното искане за спиране на изпълнението по публичните търгове за продажба на имота на ищцата, върху който е наложена ипотеката.

При тази фактическа обстановка единствената възможност за първоинстанционния съд е била да прекрати производството по делото на посоченото основание - чл.129, ал.3 от ГПК.

Апелативната инстанция намира, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение следва да се прекрати, като правилно и обосновано.

Задължението на компетентната за случая инстанция е да констатира съществуващи нередовности и да даде срок за отстраняването им, но не и да ограмотява страните, още по-малко да ги замества в тяхното процесуално качество. Съдействието, което съдът оказва на страните по смисъла на чл.7, ал.1, изречение второ от ГПК, е дадено в пълен обем.

Водим от горното, ВАпС

 

                                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 532/17.02.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 3548/2013 година.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страната, при условията на чл.274, ал.3 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:1.                           2.