Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

39

 

гр.Варна,   22   .03.2016 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на двадесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 158 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от И.Д.Б. и от Я.Д.Я.,*** срещу решение № 14/21.01.2016 г. по в.гр.д.№ 726/2015 г. на Окръжен съд – Добрич, с което е отменено извършеното разпределение на суми от 29.10.2015 г. по изп.дело № 20157360400089 на ЧСИ В.Р., с район на действие Окръжен съд-Добрич. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна, вкл. и в частта относно присъдените в полза на „Първа инвестиционна банка” АД разноски.

В подаден писмен отговор пълномощникът на представляващите „Първа инвестиционна банка” АД оспорва жалбата и изразява становище за правилност на решението.

Останалите страни не са подали отговори.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Не се спори между страните, че първоначален взискател по изп.дело № 20157360400089 на ЧСИ В.Р. е И.Д.Б., а Я.Д.Я. и „Първа инвестиционна банка” АД са присъединени взискатели за цитираните в решението суми.

По реда на публична продан, проведена на 2.09.2015 г. до 2.10.2015 г. са продадени недвижими имоти на длъжника на обща стойност в размер на 21980.01 лва. Разпределението е извършено на 29.10.2015 г. и е редовно предявено на страните.

По делото е назначена СИЕ, изготвила примерно разпределение на суми, оспорено от „Първа инвестиционна банка” АД поради включване на разноски на присъединени взискатели в ред първи – чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД.

За да приеме подадената жалба за основателна, съдът е приложил правилно както закона – чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД, така и т.6 от ТР № 2/2013 г. на ОСГК. В направените разноски са включени разноските от 900 лева на първоначалния взискател И.Д.Б., направени по осъществяване на изпълнителния способ, чиито постъпления се разпределят.

Сумите, включени като разноски на присъединените взискатели са отнесени към чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД. В полза на ипотекарния кредитор правилно е присъдена допълнителна сума от 8263.00 лева, включваща направени разноски, незаплатени от взискателите.

В решението е обсъдено и направеното възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение и са присъдени разноските в съдебното производство. Размерът на присъденото адвокатско възнаграждение е съобразен с минималния размер по чл.11 от Наредба № 1/2004 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Спазен е редът за удовлетворяване на вземанията, съобразно привилегиите по чл.136 от ГПК, поради което обжалваното решение следва да бъде потвърдено. С оглед направено искане, в полза на „Първа инвестиционна банка” АД следва да бъде присъдена сумата от 150.00 лева – юрисконсултско възнаграждение.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                                     Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 14/21.01.2016 г. по в.гр.д.№ 726/2015 г. на Окръжен съд – Добрич.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                           2.