ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр.Варна,…..04.2017 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …… април 2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 158 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 158/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на Стефан Христов Панайотов против определение № 54/09.01.2017 г., постановено по в.гр.д. № 2393/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 28.10.2016 г., издадено по изп.д.№ 20117170400919 по описа на ЧСИ Румяна Тодорова, рег.№ 717 на КЧСИ, с район на действие –ВОС.

Жалбоподателят е сочил, че обжалваното определение е неправилно, защото окръжният съд не оценил, че постановлението за възлагане било изготвено при опорочена и незаконосъобразна процедура по насрочване и продажба на публична продан на притежавания от него имот. Молил е за отмяна на определението на окръжния съд и уважаване на жалбата му срещу действието на съдебния изпълнител с отмяна на постановлението за възлагане на имота.

Взискателят „Банка ДСК“ ЕАД не е подал отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – тя е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят има качеството на ипотекарен длъжник по изпълнителното дело, образувано по молба на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД срещу Явор Костадинов Димитров за събиране на парично вземане. Изпълнението е било насочено срещу собствения на жалбоподателя (и Салюа Панайотова) недвижим имот и след проведена публична продан в периода от 24.09.2016 г. до 24.10.2016 г., имотът е бил възложен на купувача Красимир Нецов с постановление 28.10.2016 г.

Пред окръжния съд Стефан Христов Панайотов е обжалвал постановлението за възлагане от 28.10.2016 г., като е настоявал, че същото било издадено при опорочена и незаконосъобразна процедура по насрочване и продажба на публична продан на собствения му имот. Навел е оплаквания, че не бил уведомен за публичната продан; вече била извършена предходна  публична продан на имота при цена от 70 000 лв. и изготвено разпределение без да е постъпила сума, като с обжалваното понастоящем постановление повторно се възлагал същия имот и то при много по-ниска цена от 62 710 лв., която ощетявала ипотекарния длъжник; публичната продан не била оповестена своевременно така, че всички заинтересовани да могат да вземат участие в търга; на имота липсвало залепено съобщение съгл. чл. 487, ал.2 ГПК; нарушени били правата му за защита срещу изпълнението и за участие в процедурата.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Настоящият жалбоподател има качеството на ипотекарен длъжник.

Съгласно задължителните указания, дадени в т.8 на Тълкувателно решение 2/2013 г. от 26.07.2015 г. на Върховния касационен съд на Република България, ОСГТК, действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от надаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

В настоящия казус, оплакванията в жалбата пред окръжния съд за липсата на съобщение за новата публична продан, за недостатъчното й разгласяване, включително и за липсата на залепено на имота съобщение, са все във връзка с процедурата по разгласяване на проданта и както бе посочено по-горе, те не са част от наддаването по смисъла на чл. 435, ал. 3 ГПК и не попадат в предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане, поради ненадлежно наддаване (първата хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК). При втората хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК, постановлението би било опорочено, ако в него не е обявен за купувач онзи, посочил в предложението си най-високата в сравнение с останалите предложени от другите купувачи цени. Смисълът на последното изискване е, че постановлението е опорочено, ако в него не е обявен за купувач онзи, посочил в предложението си най-високата в сравнение с останалите предложени от другите купувачи цени, а такива твърдения жалбоподателят изобщо не е навел. Оплакванията му по цената са били свързани със занижена цена при втората публична продан в сравнение с по-рано извършената и също не попадат в предмета на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане.

С оглед изложеното по-горе и при липсата на наведени в настоящия казус от жалбоподателя релевантни към хипотезата на чл. 435, ал.3 ГПК оплаквания срещу постановлението за възлагане, жалбата пред окръжния съд се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Като е постановил идентичен резултат, окръжният съд е процедирал правилно и обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 54/09.01.2017 г., постановено по в.гр.д. № 2393/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: