О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

217/06.04.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 06. 04.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№159/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час -тна жалба от В.Д.М. против определение №2576/27.10.2016г., постановено по в.гр.д.№1930/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане жалба, подадена от В.Д.М. против постановление за възлагане на недвижим имот от 20.05.2016г. на ЧСИ И. С. по изп.дело №20127120400023, както и е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

Въззиваемата страна „Райфайзенбанк /България/”ЕАД, гр.София, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок на осн. чл.62, ал.2 от ГПК, от процесуално легити - мирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт -чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, вр. т.2 от ТР №3/12.07.2005г. на ОСГТК на ВКС.Същата е допустима.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№1930/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№14761/18.07.2016г./по описа на ЧСИ/, депозирана от В.Д.М. против действие на ЧСИ И. С., рег.№712, с район на действие ОС-Варна, по изп.д.№20127120400023 - Постановление от 20.05.2016г. за възла- гане на недвижим имот, находящ се в с.Звездица, ул.”Вега”№4, представляващ жилищна сграда с идентификатор 30497.501.98.2, за сумата от 99 941лв. върху В. Г. Б..

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 05.01. 2012г., издаден по ч.гр.д.№21222/11г. по описа на ВРС, ХVІІІ състав, с който длъж -никът В.Д.М. е осъден да заплати на взискателя „Райфайзенбанк” АД посочените в листа суми.

Принудителното изпълнение е насочено от взискателя и към гореописания недвижим имот, собственост на длъжника и ипотекиран от него в полза на банката взискател с н.а.№101/07г. за обезпечаване на вземанията й по договор за банков кредит от 26.04.2007г., за който впоследствие е бил издаден цитираният изп.лист.

След няколко насрочени и обявени за нестанали публични продани поради неявяване на купувачи е насрочена продан за периода 18.04.2016г.-18.05.2016г. с начална цена при проданта 83 200лв.На проведената продан за купувач на имота, вкл. след проведено устно наддаване, е обявена Весела Генчева Бруниг - протокол от 19.05.2016г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач за сумата от 99  941лв. и след внасяне на дължимата цена/след приспадане на внесения задатък/ е издадено атакуваното постановление за възлагане от 20.05. 2016г.

За изготвеното постановление за възлагане е изпратено от ЧСИ уведомление до длъжника с изх.№18595/20.05.2016г., което е получено лично от него на 25.05. 2016г.В същото е посочено, че след приключване на обявената на 19.05.2016г. пуб -лична продан на горепосочения недвижим имот/подробно индивидуализиран в уведомлението/ за купувач с протокол от 19.05.2016г. е обявена В. Г. Б. за сумата от 99 941лв., изготвено е постановление за възлагане на горепо -сочения имот на купувача Весела Генчева Бруниг, което подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението чрез ЧСИ И. С. до ОС-Варна.

Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.1 от ГПК жалби против действията на съдебен изпълнител от страните в изп.производството се подават в едноседмичен срок от извършването им, ако страната е присъствала при извършването или е била призована, а в останалите случаи в едноседмичен срок от деня на съобщение- то.В настоящия случай съобщението до страната за изготвеното постановление за възлагане й е било надлежно връчено лично на 25.05.2016г. и срокът за неговото обжалване е изтекъл на 01.06.2016г./присъствен ден/.Жалбата е подадена на 18.07. 2016г., т.е. след изтичане на предвидения в закона преклузивен срок за обжалване действието на съдебния изпълнител.Неоснователни са възраженията на жалбопо - дателя, че срокът за обжалване не е започнал да тече от връчване на съобще -нието, т.к. е следвало да му бъде връчено самото постановление за възлагане, а не само съобщение за изготвянето му.Нормата на чл.436, ал.1 от ГПК, приложима при обжалване действията на съдебен изпълнител, не сочи подобно изискване, напротив предвижда, че срокът тече от съобщението.Издаденото постановление за възлагане не съставлява съдебно решение, предвид което е неоснователно възра -жението на жалбоподателя, че следва да намери приложение нормата на чл.259, ал.1 от ГПК и срокът да тече от връчването на постановлението.

Предвид обстоятелството, че жалбата против издаденото от ЧСИ постановле -ние за възлагане е депозирана след изтичане на предвидения за обжалване срок същата е недопустима, а образуваното по нея производство пред ОС подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл от ВОС обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2576/27.10.2016г., постановено по в.гр.д.№ 1930/16г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: