О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                 № 56        /29.01.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                 ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.гр.д.№ 16 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на адв.С.С. *** качеството му на процесуален представител на Б.П. - гражданин на Република Италия, конституирана като ответник по гр.д. № 71/2011 година по описа на разградския окръжен съд след смъртта на съпруга й Джужепе Барони, срещу решение № 13/13.03.2013 година на РОС, постановено по горното дело, с което Джужепе Барони е осъден да заплати на Х.Р.Л. - гражданин на  конфедерация Швейцария, с постоянно местожителство в РБ сумата от 62650.00 евро, ведно със законната лихва от 24.03.2011 година до окончателното изплащане на главницата, както и разноски по производството в размер на 2503.00 евро. Правят  се оплаквания, че починалия Джузепе Барони има и други наследници освен съпругата си Б.П., (но не се сочат имена), а те не са конституирани в процеса, както и съображения за неправилност на обжалваното решение.

Насрещната страна Х.Р.Л., чрез процесуалния си представител адв. П.Х. *** е депозирала писмен отговор, с който изразява становище за неоснователност на въззивната жалба.

От служебно извършената справка по делото на РОС се установява, че представените пред него две удостоверения от Община Кастеларано , провинция Реджо Емилия удостоверяват само , че семейството на починалия се е състояло от него самия и съпругата му, но не съдържат недвусмислен текст, кои са всичките му наследници, в т.ч. евентуално низходящи, възходящи или братя и сестри. В този смисъл към настоящият момент е налице неизвестност за българския съд по този въпрос и той следва да се изясни с представяне на ново удостоверение от съответната служба по гражданско състояние на Италианската република , което да е равностойно на издаваното в РБ удостоверение за наследници. Ако се установи, че има и други наследници, ищеца по делото следва да посочи и техните адреси за призоваване/изпращане на съобщения, като при необходимост следва да се изпълни и процедурата по чл.48 от ГПК. На тях следва да се връчи по надлежния ред и препис от постановеното решение, за да им се даде пълноправна възможност за евентуалното му обжалване.

По изложените съображения производството пред апелативната инстанция следа да се прекрати и делото да се върне на РОС  за продължаване на процесуалните действия по конституиране на всички евентуални наследници на починалия ответник с връчване на препис от обжалваното решение и на тях.

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№16/2014 година по описа на ВАпС и връща цялата преписка по него на Разградския окръжен съд за цялостно изпълнение на процедурата по чл.230, ал.3 от ГПК, след което делото да бъде върнато незабавно на апелативната инстанция за продължаване на производството по въззивната (те) жалба(и).

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.