ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

46/23.01.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 23.01.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 16/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Прокуратурата на РБ срещу разпореждане от 09.12.2014 год, постановено по гр.д. № 258/2013 год на Окръжен съд Разград, за издаване на изпълнителен лист в частта му за законната лихва върху сумата от 9000 лв, считано от 17.05.2013 до окончателното й изплащане. В частната жалба се твърди, че в тази част разпореждането е незаконосъобразно, а издаденият изпълнителен лист е лишен от изпълнително основание. Моли за отмяна на разпореждането и обезсилване на изпълнителния лист в частта за законната лихва.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

С решение № 60/24.04.2014 год по в.гр.д. № 127/2014 год на Апелативен съд Варна е обезсилено решение № 79/17.01.2014 год по гр.д. № 258/2013 год на Окръжен съд Разград само в частта за законната лихва върху присъденото обезщетение, и производството в тази част е прекратено. Това решение е влязло в сила, тъй като видно от определение № 1206/25.11.2014 год по гр.д. № 4244/2014 год на ВКС на РБ, същото не е допуснато до касация.

На 09.12.2014 год Окръжен съд Разград е постановил разпореждане за издаване на изпълнителен лист съобразно постановеното решение. Въз основа на разпореждането е издаден изпълнителен лист, възпроизвеждащ изцяло диспозитива на първоинстанционното решение, включително и в обезсилената му част.

Този съдебен акт е издаден при липса на подлежащо на изпълнение вземане в частта за законната лихва върху присъдената главница, поради което противоречи на чл. 406 ал.1 от ГПК и следва да бъде отменен, а издаденият въз основа на него изпълнителен лист – обезсилен в тази част.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 09.12.2014 год по гр.д. № 258/2013 год на Окръжен съд Разград за издаване на изпълнителен лист В ЧАСТТА за законната лихва върху присъдената главница от 9000 лв, считано от 17.05.2013 год до окончателното й изплащане.

ОБЕЗСИЛВА изпълнителния лист, издаден на 09.12.2014 год въз основа горното разпореждане В ЧАСТТА, с която е осъдена Прокуратурата на РБ да заплати на Н.Б. Атанасов с ЕГН ********** законната лихва върху сумата от 9000 лв, считано от 17.05.2013 год до окончателното й изплащане.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ по реда на чл. 280 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.