О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№50

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на ……19.01.….2016 г. в състав :

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

    ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладвано от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 16/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от К.В.И., чрез адв. Р.Х. от ВАК, упълномощена от настойника на К.И. – К.Н.Д., срещу Определение № 4004 от 25.11.2015 г. на Варненския окръжен съд по в. гр. д. № 709/2015 г., с което се оставя без уважение молба за поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 1002 от 26.03.2015 г. по същото дело, с искане за допускане на поправката.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, е неоснователна, по следните съображения:

С Определение № 1002/26.03.2015 г. на ВОС по гр. д. № 709/2015 г. е оставена без разглеждане като просрочена частна жалба от 05.01.2015 г. срещу разпореждане от 17.10.2014 г. на ЧСИ Ст. Д. по изп. дело № 20137180400630 за връщане на частната жалба от 18.06.2014 г. на К.И..

В определението си съдът обсъжда всички приети по делото доказателства в хронологична последователност, като достига до извод за просроченост на жалбата до съда, доколкото нередовното връчване на съобщението за връщане на жалбата – на адв. Р.Х., е санирано с потвърждаване от настойника на К.И. – К.Н.Д.. Конкретно съдът приема, че съобщението за връщане на жалбата е връчено на адв. Х. на 04.11.2014 г., но с потвърждаване на представителната й власт от настойника на 24.11.2014 г., връчването следва да се счита за надлежно извършено с обратно действие, считано от 04.11.2014 г., съответно подадената жалба от 05.01.2015 г. е просрочена. Съдът приема още, че дори срокът да започва да тече от датата на потвърждаването – 24.11.2014 г., то жалбата до съда отново следва да се счита за просрочена, тъй като е входирана на 05.01.2015 г.

В посоченото определение № 1002 от 26.03.2015 г. на ВОС е посочено, че същото не подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал. 4 вр. чл. 437, ал. 4, изр. посл. от ГПК. На това основание препис от същото не е връчвано на жалбоподателя.

На 05.10.2015 г. постъпва молба от К.Д., като настойник на К.И., за поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното определение от 26.03.2015 г. Твърденията в молбата са, че съдът е приел че жалбата срещу действията на съдебния изпълнител е била депозирана на 05.01.2015 г., което не отговаряло на действителното фактическо положение, с оглед приложения по делото пощенски плик, от пощенското клеймо на който се установявало, че датата била 29.12.2014 г. Вследствие на тези обстоятелства, молителят излага, че съобразявайки наличното по делото писмено доказателство, няма как формираната воля на съда да е друга, респ. съставлявало допусната очевидна фактическа грешка.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

За да е налице очевидна фактическа грешка по смисъла на чл. 247 от ГПК, следва да има разминаване между действително формираната воля на съда и външното й изразяване в диспозитива на съдебния акт.

В случая не се касае до разминаване между волята на съда и външното й техническо изразяване в определението. Напротив – съставът на окръжния съд е направил фактическия извод за депозиране на жалбата на 05.01.2015 г., като в мотивите си не коментира датата на пощенското клеймо (което действително е от 29.12.2014 г. видно от л. 9 от делото).

Принципно евентуалната неправилност на постановеното определение по съществото на въпроса – просрочена ли е жалбата или не, е следвало да бъде предмет на инстанционен контрол от по-горната съдебна инстанция, но не и по реда на искане за поправка на очевидна фактическа грешка, каквато в случая не е налице.

Като извод, определението за оставяне без уважение на молбата за поправка на ОФГ е правилно.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 4004 от 25.11.2015 г. на Варненския окръжен съд по в. гр. д. № 709/2015 г.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в 1-седмичен срок от съобщението, при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                              2.