О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

196

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 01.04.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 160/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от М.Г.Д. от с.Каменци, Силистренска обл. чрез процесуалния й представител адв. В.М. *** срещу определение № 23/23.01.2014 год по гр.д. № 327/2013 год на Окръжен съд Силистра, с което производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

В постъпилия отговор от ЗММ”Стомана”АД гр.Силистра се изразява становище за неоснователност на частната жалба и искане за потвърждаване на прекратителното определение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

В обстоятелствената част от исковата молба се съдържат твърдения, че по отношение на процесния имот, е проведена отчуждителна процедура в периода от 09.09.1944 до 1989 год, не по установения от закона ред, която е останала неприключена, тъй като наследодателят й не е бил обезщетен, поради което и на осн. чл. 2 ал.2 от ЗВСОНИ правото на собственост се възстановява на наследниците по право. Петитумът е неточно формулиран, но съдът е длъжен въз основа на фактите, изложени в исковата молба, да изведе основанието на иска, както и при несъответствие между основанието и петитума да остави исковата молба без движение и да даде на страната съответните указания. В случая се касае за установителен иск за собственост, който е допустим. Достигайки до обратния извод, първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразно определение за прекратяване на производството.

Ето защо след отмяната му, делото следва да се върне на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия от фазата на оставяне исковата молба без движение с указания до ищеца да приведе петитума на иска си в съответствие с обстоятелствената част.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ определение № 23/23.01.2014 год по гр.д. № 327/2013 год на Окръжен съд Силистра, с което производството по делото е прекратено и

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия от фазата на оставяне на исковата молба без движение съгласно горните указания.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: