ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№256

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 27.04.2017 година                        в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 160/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от М.М.С. чрез процесуалния му представител адв. Р.Д. срещу определение № 486/21.02.2017  на Окръжен съд Варна, г.о., постановено по жалба срещу действията на ЧСИ Д. П.-Я. по изп.д. № 20147110400666. Частният жалбоподател твърди, че с молба вх.№ 2822/01.02.2017 год, депозирана по изпълнителното дело, е оттеглил жалбата си преди постъпването й в съда. Поради това счита, че съдът е бил десезиран и е постановил недопустимо определение, което следва да бъде обезсилено.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

По изпълнителното дело е постъпила частна жалба вх.№ 28002/22.07.2016 год срещу постановление на съдебния изпълнител във връзка с разноските. След администриране на жалбата и постъпване на отговор от взискателя, съдебният изпълнител изпратил същата до Окръжен съд Варна с писмо изх.№ 42546/27.10.2016 год. Жалбата е постъпила в съда с вх.№ 3296/03.02.2017 год и съдът се е произнесъл по нея с определениеи № 486/08.02.2017 год.

След постановяване на съдебния акт в съда е постъпило писмо от съд.изпълнител с изх.№ 4910/09.02.2017 год с приложена към него молба вх.№ 2822/01.02.2017 год от М.М.С. за оттегляне на подадената частна жалба. Въпреки, че входящата дата на тази молба предхожда датата на постановяване на съдебния акт, тя не е била известна на съда и поради това постановеното от него определение не е недопустимо.

В случай, че частният жалбоподател е претърпял вреди от поведението на съдебния изпълнител от несвоевременното изпращане на молбата му до съда, той може да търси отговорността му по реда на чл. 441 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 486/21.02.2017  на Окръжен съд Варна, г.о.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.