Р Е Ш Е Н И Е

 162

Гр. Варна, 22.10.2014 год.

В името на народа

            ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на 22.10. през две хиляди и четиринадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

  ПЕНКА ХРИСТОВА;

като разгледа докладваното от съдията Христова

 гр.д. № 161 по описа за 2014 год. намира следното:

**********************************************************************

            Производството е по молби с правно основание чл. 247 и чл. 248 ГПК.

Постъпила е молба от Община Варна за изменение на въззивно решение в частта му за разноските №125/17.07.2014 год. по в.гр.д. 161/2014 год. на АпС Варна. Претендира се отмяна на решението на ВОС в частта му, с която всички ответници са осъдени солидарно да заплатят разноски по делото в размер на 4550 лв. и да се определят разноските разделно. Твърди се, че решението на ОС в тази му част не е влязло в сила и следва да се коригира, тъй като липсват основания за солидарност. Направено е алтернативно искане, ако молбата се остави без уважение, да се счита като жалба срещу въззивното решение в частта му за разноските.

Срещу молба са постъпили писмени тоговори от И.Щ.Ц. и от И.К.П., като вторият оспорва молбата като неоснователна, а първият е предоставил на съда да реши дали е основателна.

Постъпила е молба от И.Щ.Ц. за поправка на ОФГ в същото въззивно решение, с която се претендира в решението на страница пета, ред шести да се поправи името на И.Щ.ц. на И.К.П. /с.227 по делото, ред шести отгоре надолу/. Срещу тази молба не са постъпили писмени отговори от насрещните страни.

За да се произнесе, съставът на ВАС взе предвид следното:

Производството по първата молба е с правно основание чл. 248, ал.1 ГПК.

С решението по същото въззивно гр.д. съдът е потвърдил обжалвине части от решението на ОС, ведно с частта на решението за разноските. Пред ОС Община Варна не е подавала молба за изменение на решението на ОС в частта му за разноските. Тази страна няма такова искане и пред ВАпС. В производството по чл. 248 ГПК страната може да иска изменение на решението в частта за разноските, присъдени от въззивната инстанция, не и да въвежда нови искания, които не са били предмет на въззивното обжалване на първоинстанционното решение. Ето защо и молбата следва да се остави без уважение. Искането молбата да се администрира като жалба срещу въззивното решение в частта, с която съдът се е произнесъл по разноските пред първа инстанция, е недопустимо и следва да се остави без разглеждане.

Молбата за поправка на ОФГ в мотивите на решението е основателна – налице е противоречие между волята на съда в диспозитива на решението относно авторството на предявените в процеса искове на И.К.П. и отбелязания на л. 227 от делото като ищец И.Щ.. В тази му част решението следва да се коригира, на осн. чл. 247 ГПК.

            Водим от горното, съдът

 

РЕШИ :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ НА ОСН. чл. 248, ал.1 ГПК молба на Община Варна за изменение на въззивно решение №125/17.07.2014 год. по в.гр.д. 161/2014 год. на АпС Варна в частта му за разноските.

ВРЪЩА същата молба на Община Варна в частта й, с която е предявена жалба срещу решение №125/17.07.2014 год. по в.гр.д. 161/2014 год. на АпС Варна  в частта му, касаеща разноските пред първа инстанция.

В тази му част решението има характер на определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с ЧЖ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС.

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОФГ, на осн. чл. 247 ГПК в решение №125/17.07.2014 год. по в.гр.д. 161/2014 год. на АпС Варна, в което на л. 227 от делото, на ред шести отгоре надолу текстът „И.Щ.Ц.” да се чете „И.К.П.”.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: