РЕШЕНИЕ

125

Гр. Варна, 17.07.2014 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и пети юни през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Христова

възз. гр.д. № 161 по описа за 2014-та година на ВОС:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            Настоящото производство е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивни жалби, срещу решение № 1268/13.06.2013 год. по гр.д. 1337/2010 год. на ОС Варна, с което се ПРОГЛАСЯВА нищожността на договор № 555/04.02.2003 г., вписан под № 13, т. ІІІ, вх. peг. № 1597/07.02.2003 г. в СВ-Варна, чрез който община Варна е прехвърлила на "ЗУЗИ-69" ЕООД, peг. по ф. д. № 3037/2002 г. по описа на ВОС, недвижим имот с административен адрес: гр. Варна, ул. "Дубровник", представляващ: 1/3 (една трета) идеална част от УПИ № ХV, кв. 32, 24-ти подрайон, сега съставляващ ПИ с идентификатор 10135.2554.498 (десет хиляди и сто и тридесет и пет – две хиляди и петстотин и петдесет и четири – четиристотин и деветдесет и осем), площ от 315 кв. м, граници: 499, 241, 551, 46; от ПИ с идентификатор 10135.2554.551 (десет хиляди и сто и тридесет и пет – две хиляди и петстотин и петдесет и четири – петстотин и петдесет и едно), площ от 308 кв. м, граници: 498, 241, 552, 46 и от ПИ с идентификатор 10135.2554.552 (десет хиляди и сто и тридесет и пет – две хиляди и петстотин и петдесет и четири – петстотин и петдесет и две), площ от 303 кв. м, граници: 551, 241, 494, 46 по кадастралната карта на гр. Варна срещу заплащането на продажна цена в размер на 12900 лева, тъй като не е сключен със заповед на кмета и купувачът не е бил собственик на постройката, по иска, предявен от И.К.П., ЕГН **********,*** и "ЗУЗИ-69" ЕООД, ЕИК 103791503, представлявано от К.В.П., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Панайот Волов" № 32, ет. 5, ап. 15; друг адрес за призоваване: с. Васил Левски, община Карлово, ул. "42" № 6-А, област Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 35, ал. 1 ЗОС и пар. 50а, ал. 7 ЗИД ЗТСУ (отм.).; ПРОГЛАСЯВА СЕ нищожността на договор за доброволна делба, вписан под № 193, т. ХІХ, peг. № 34832/2006 г. в СВ-Варна на УПИ №№ ХVІІ-1434, ХVІІІ-1434 и ХІХ-1434, тъй като е извършена без участието на съсобственика Община Варна, по иска предявен от И.К.П., ЕГН **********,***, срещу съделителите А.Я.П., ЕГН **********, и Д.А.П., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес в гр. Варна, ул. "Дубровник" № 46, вх. "В" ет. 2, ап. 4, И.Щ.Ц., ЕГН **********, М.Я.К., ЕГН **********, и Я.К.Т., ЕГН **********,***, и И.М.К.,***, на основание чл. 34, ал. 2 ЗС вр. чл. 75, ал. 2 ЗН.; ПРЕКРАТЕНО Е производството по иска, предявен от И.К.П., ЕГН **********, за обявяване за окончателен сключения между община Варна и З.В.П. ЕГН **********, действаща като ЕТ "З.В. - ЗУЗИ - 69", peг. по ф. д. № 9873/1991 г. на ВОС, предварителен договор за прехвърляне на недвижим имот с административен адрес: гр. Варна, ул. "Дубровник", представлявящ: 1/3 идеална част от УПИ № ХV, кв. 32, 24-ти подрайон, сега съставляващ ПИ с идентификатор 10135.2554.498, площ от 315 кв. м, граници: 499, 241, 551, 46; ПИ с идентификатор 10135.2554.551, площ от 308 кв. м, граници: 498, 241, 552, 46 и ПИ с идентификатор 10135.2554.552, площ от 303 кв. м, граници: 551, 241, 494, 46 по кадастралната карта на гр. Варна срещу заплащането на продажна цена в размер на 12900 лв. само за разликата над 1/9 идеална част от поземлените имоти, по чл. 19, ал. 3 ЗЗД; ОБЯВЯВЕН Е ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН предварителен договор, сключен чрез изявления в молба от З.В.П. и в заповед № 3079, постановена на 10.12.2002 г. от Кмета на община Варна, чрез който община Варна е следвало да прехвърли на З.В.П., ЕГН **********, действаща като ЕТ "З.В. - ЗУЗИ - 69", peг. по ф. д. № 9873/1991 г. на ВОС недвижим имот с административен адрес: гр. Варна, ул. "Дубровник", представлявящ: 1/3 (една трета) идеална част от УПИ № ХV, кв. 32, 24-ти подрайон, сега съставляващ ПИ с идентификатор 10135.2554.498, площ от 315 кв. м, граници: 499, 241, 551, 46; ПИ с идентификатор 10135.2554.551, площ от 308 кв. м, граници: 498, 241, 552, 46 и ПИ с идентификатор 10135.2554.552, площ от 303 кв. м, граници: 551, 241, 494, 46 по кадастралната карта на гр. Варна срещу продажна цена в размер на 12 900 (дванадесет хиляди и деветстотин) лв., платена изцяло от купувача на продавача, до размер 1/3 от предмета на договора или 1/9 идеална част от поземлените имоти, по иска предявен от И.К.П.,***, на основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД.; ОСЪДЕН е И.К.П.,***, да заплати на държавата по сметка на ВСС сумата 104.94 лв. (сто и четири лева и деветдесет и четири стотинки) нотариална такса, определена съгласно таблицата по т. 8 от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.; разпоредено е вписване на възбрана върху имота до изплащането на разноските по прехвърлянето.; ОСЪДЕНИ СА А.Я.П., ЕГН **********, и Д.А.П., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес в гр. Варна, да предадат на И.К.П.,***, владението върху 1/9 (една девета) идеална част от ПИ 10135.2554.498, придобита чрез решение за обявяване на предварителен договор за окончателен и върху по 1/9 (една девета) ид. ч. от подземен гараж № 7 и от апартаменти №№ 5, 7, 8, 9 и 10, всички самостоятелни обекти в сграда 10135.2554.498.1, придобити чрез приращение, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, на основание чл. 108 ЗС.; ПРИЕТО Е ЗА УСТАНОВЕНО, че И.К.П. притежава правото на собственост върху по 1/9 (една девета) идеална част от останалите самостоятелни обекти в сграда 10135.2554.498.1, придобити чрез приращение, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, по иска, предявен от И.К.П. срещу А.Я.П., ЕГН **********, и Д.А.П., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес в гр. Варна,; ОТХВЪРЛЕН Е искът, предявен от И.К.П. срещу А.Я.П., ЕГН **********, и Д.А.П., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес в гр. Варна, за предаване владението върху по 1/9 (една девета) ид. ч. от останалите самостоятелни обекти в сграда 10135.2554.498.1, на основание чл. 108 ЗС.; ОСЪЖДЕНО Е "ИРА-2000" ЕООД, ЕИК 103520391, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Гладстон" № 1, вх. "Б", ап. 40 да предаде на И.К.П. владението върху 1/9 (една девета) идеална част от ПИ 10135.2554.551, придобита чрез решение за обявяване на предварителен договор за окончателен, отделно от сградата, построена в имота, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, на основание чл. 108 ЗС.; ОСЪДЕНИ СА М.Я.К., и Я.К.Т.,***, и И.М.К. да предадат на И.К.П. владението върху 1/9 (една девета) идеална част от ПИ 10135.2554.552, придобита чрез решение за обявяване на предварителен договор за окончателен, а М.Я.К. – и владението върху по 1/9 (една девета) ид. ч. от апартаменти №№ 9 и 13 и върху 1/18 (една осемнадесета) ид. ч. от таванско помещение № 3, а Я.К.Т. и И.М.К. – и владението върху 1/9 (една девета) ид. ч. от апартамент № 12, всички самостоятелни обекти в сграда 10135.2554.552.1, придобити чрез приращение, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, на основание чл. 108 ЗС.; ПРИЕТО Е ЗА УСТАНОВЕНО, че И.К.П. притежава правото на собственост върху по 1/9 (една девета) идеална част от останалите самостоятелни обекти в сграда 10135.2554.552.1, придобити чрез приращение, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, по иска, предявен от И.К.П. срещу М.Я.К., и Я.К.Т.,***, и И.М.К.; ОТХВЪРЛЕНИ СА исковете, предявени от И.К.П. срещу М.Я.К., и Я.К.Т.,***, и И.М.К., за предаване владението върху по 1/9 (една девета) ид. ч. от останалите самостоятелни обекти в сграда 10135.2554.552.1, на основание чл. 108 ЗС.; ПРИЕТО Е ЗА УСТАНОВЕНО, че И.К.П. притежава правото на собственост върху 1/9 (една девета) идеална част от ПИ 10135.2554.551, придобита чрез решение за обявяване на предварителен договор за окончателен, отделно от сградата, построена в имота, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, по иска, предявен от И.К.П. срещу "АРТСТРОЙ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД, ЕИК 200348902, гр. Варна, бул. "Цар Борис І" № 8; ОТХВЪРЛЕН Е искът, предявен от И.К.П. срещу "АРТСТРОЙ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД, за преустановяване строителството върху недвижим имот, съставляващ ПИ с идентификатор 10135.2554.551, площ от 308 кв. метра, граници: 498, 241, 552, 46 по кадастралната карта на гр. Варна, основан на твърдение, че пречи на упражняване правото на собственост на ищеца върху 1/9 ид. ч. от имота, на основание чл. 109 ЗС.; ОСЪДЕНА Е Община Варна, "ЗУЗИ-69" ЕООД, А.Я.П., Д.А.П., И.Щ.Ц., М.Я.К., Я.К.Т., И.М.К. и "ИРА-2000" ЕООД солидарно да заплатят на И.К.П. сумата 4550 (четири хиляди и петстотин и петдесет) лв., представляваща разноските: платено адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.; ОСЪДЕН Е И.К.П. да заплати на "АРТСТРОЙ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД сумата 250 (двеста и петдесет) лв., представляваща разноските: платено адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК.

1. Подадена е въззивна жалба от И.Щ.Ц. ЕГН **********, лично и в качеството му на управител на „ИРА – 2000” ЕООД, ЕИК 103520391, гр. Варна, срещу решението в частта му, с която е уважен искът на И.К.П. за прогласяване на нищожността на договора за доброволна делба, като извършен без участието на съсобственика Община Варна; в частта, с която е уважен иск по чл. 108 ЗС срещу ЕООД за предаване на владението върху 1/9 ид.ч. от ПИ 10135.2554.551.

В жалбата се твърди, че решението е недопустимо, а исковете – неоснователни и недоказани. Излагат се подробни доводи в тази насока, като се обосновава извод, че ищец по исковете няма правен интерес от предявяването им. Твърди се, че  ответниците и въззивници по жалбата са собственици на процесния имот по силата на добросъвестно давностно владение. Няма доказателствени искания.

Срещу жалбата е постъпил в срок писмен отговор от насрещната страна И.К.П., в който жалбата се оспорва.;

2. Подадена е въззивна жалба от А.Я.П., Д.А.П., И.Щ.Ц., М.Я.К., Я.К.Т., И.М.К. срещу решението в частта му по чл. 19, ал.3 ЗЗД и чл. 108 ЗС. Жалбата е върната по отношение на Я.Т., И.К. и М.К.. А.Я.П. е починала и като нейни правоприемници в процеса са конституирани Д.А.П. и А.Д.А.. ТЕ СА ОБЖАЛВАЛИ РЕШЕНИЕТО В ЦЯЛОСТ /уточнение в молба от 15.01.2014 г., л.78/, като недопустимо и неправилно.

Обжалване на решението в цялост в случая касае исковете, по които тези жалбоподатели са страни, а именно искът за установяване на нищожност на договора за доброволна делба и исковете по чл. 108 ЗС.

В останалата му част решението е влязло в сила по отношение на иска по чл. 19, ал.3 ЗЗД и по отношение на иска за установяване нищожност на договор №555/04.02.2003 год.

В хода на производството е починала И.М.К. и като нейни правоприемници в процеса са конституирани М.Я.М. и вече участващите в процеса на лично основание Я.К.Т. и М.Я.К.. Те не са изразили становище по жалбите, по които са необходими другари на жалбоподателите.

Срещу жалбата е постъпил писмен отговор от насрещната страна И.К.П., в който жалбата се оспорва.

3. С молба от 20.01.2014 год. ОБЩИНА ВАРНА е заявила, че се присъединява към подадените въззивни жалби НА И.Щ. , Д.А. и А.А. срещу решението на ВОС на осн. чл. 265, ал.1 ГПК.

4. "АРТСТРОЙ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД, ЕИК 200348902, гр. Варна, и "ЗУЗИ-69" ЕООД, ЕИК 103791503, представлявано от К.В.П., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, са уведомени за производството, но не са изразили становище.

Съдът, предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Пред ОС са предявени искове от И.Щ.Ц.:*** и "ЗУЗИ-69" ЕООД за прогласяване нищожността на договор № 555/04.02.2003 г., чрез който община Варна е прехвърлила на "ЗУЗИ-69" ЕООД, peг. по ф. д. № 3037/2002 г. по описа на ВОС, недвижим имот в гр. Варна, ул. "Дубровник", представляващ: 1/3 ид. ч. от УПИ № ХV, кв. 32, 24-ти подрайон, сега съставляващ ПИ идентификатор 10135.2554.498, площ от 315 кв. м, граници: 499, 241, 551, 46, ПИ ид. 10135.2554.551, площ от 308 кв. м, граници: 498, 241, 552, 46 и ПИ ид. 10135.2554.552, площ от 303 кв. м, граници: 551, 241, 494, 46 по КК на гр. Варна срещу заплащането на продажна цена в размер на 12 900 лева, основан на твърдение, че не е сключен със заповед на кмета и купувачът не е бил собственик на постройката по чл. 26, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 35, ал. 1 ЗОС и пар. 50а, ал. 7 ЗИДЗТСУ (отм.); 2. евентуално срещу А.Я.П. /починала в хода на делото с процесуални правоприемници А.Д.А. и Д.А.П./ и Д.А.П., И.Щ.Ц., М.Я.К. и Я.К.Т. и И.М.К. /починала в хода на делото, с процесуални правоприемници М.Я.М., Я.К.Т. *** за прогласяване нищожността на договор за доброволна делба, вписан под № 193, т. ХІХ, peг. № 34832/2006 г. в СВ-Варна, основан на твърдение, че е извършена без участието на съсобственика община Варна по чл. 34, ал. 2 ЗС вр. чл. 75, ал. 2 ЗН; евентуално срещу община Варна за обявяване за окончателен сключения между община Варна и З.В.П., действаща като ЕТ "З.В. - ЗУЗИ - 69", peг. по ф. д. № 9873/1991 г. на ВОС, предварителен договор за прехвърляне на недвижим имот в гр. Варна, ул. "Дубровник", представлявящ 1/3 ид. ч. от УПИ № ХV, кв. 32, 24-ти подрайон, сега съставляващ гореописаните поземлени имоти по КК на гр. Варна срещу заплащането на продажна цена в размер на 12900 лв., по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, 3. евентуално срещу А.Я.П. /починала в хода на делото с процесуални правоприемници А.Д.А. и Д.А.П./ и Д.А.П. – за предаване владението върху недвижим имот, представляващ 1/9 ид. ч. от ПИ ид. 10135.2554.498 и от сграда 498.1; срещу "ИРА-2000" ЕООД – за предаване владението върху недвижим имот, представляващ 1/9 ид. ч. от ПИ ид. 10135.2554.551; срещу М.Я.К. и Я.К.Т. и И.М.К. /починала в хода на делото, с процесуални правоприемници М.Я.М., Я.К.Т. и М.Я.К./ – за предаване владението върху недвижим имот, представляващ 1/9 ид. ч. от ПИ ид. 10135.2554.552 и от сграда 552.1 по чл. 108 ЗС; евентуално срещу "АРТСТРОЙ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД за преустановяване строителството върху недвижим имот, съставляващ ПИ ид. 10135.2554.551, площ от 308 кв. м, граници: 498, 241, 552, 46 по КК на гр. Варна, с което пречи на упражняване правото на собственост на ищеца върху 1/9 ид. ч. от имота, по чл. 109 ЗС, двата петиторни иска основани на твърдението за придобиване чрез обявяване на предварителен договор за окончателен, а върху сградите – чрез приращение, с присъждане направените съдебно-деловодни разноски.

Община Варна е оспорила исковете пред ОС.

Ответникът "ЗУЗИ-69" ЕООД не е депозирал писмен отговор, но е оспорил иска пред ОС.

Ответниците И.Ц. и "ИРА-2000" ЕООД са оспорили исковете. Дружеството предявява възражение за придобиване на правото на собственост по давност чрез владение, упражнявано в периода от 28.10.2008 г. до предявяване на исковете и присъединяване владението, упражнявано от праводателя И.Ц. в периода от 08.12.2006 г. до 28.10.2008 г. и това, упражнявано от останалите страни по договора за доброволна делба, в периода от м. април 2004 г. до 08.12.2006 г.

Ответниците А. и Д. П. са оспорили исковете пред ОС. Направили са възражение за придобиване на правото на собственост по давност чрез владение, упражнявано в периода от 08.12.2006 г. до предявяване на исковете и присъединяване владението, упражнявано от страните по договора за доброволна делба в периода от 04.02.2003 г. до 08.12.2006 г. Евентуално предявяват възражение за задържане на имоти до заплащане на увеличената стойност вследствие изграждането на всеки от следните обекти: подземен гараж № 7 – 100 000 лв., апартаменти №№ 5 (253 000 лв.), 7 (253 000 лв.), 8 (165 000 лв.), 9 (150 000 лв.) и 10 (143 000 лв.) в твърдяното качество добросъвестни владелци.

Ответниците М.Я.К. и Я.К.Т. и И.М.К. /починала в хода на делото, с процесуални правоприемници М.Я.М., Я.К.Т. и М.Я.К./ са оспорили исковете пред ОС, направили са и възражение за придобиване на правото на собственост по давност чрез владение, упражнявано в периода от 08.12.2006 г. до предявяване на исковете и присъединяване владението, упражнявано от страните по договора за доброволна делба в периода от 04.02.2003 г. до 08.12.2006 г. Евентуално е направено и възражение за задържане на имоти до заплащане на увеличената стойност вследствие изграждането на обекти, както следва: М.К. – за апартаменти №№ 9 и 13 (по 49000 лв.) и 1/2 ид. ч. от таванско помещение № 3 (за цялото 30 000 лв.) и Я.К. и И.К. – за апартамент № 12 (49 500 лв.) в твърдяното качество добросъвестни владелци.

Ответникът "АРТСТРОЙ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД е оспорил исковете пред ОС с твърдения, че сградата в имота е изградена изцяло.

Решението на ОС е влязло в сила в частта му, касаеща иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и в отхвърлителната му част. Влязло е в сила и по иска за установяване нищожността на договор № 555/04.02.2003 г., вписан под № 13, т. ІІІ, вх. peг. № 1597/07.02.2003 г. в СВ-Варна, чрез който община Варна е прехвърлила на "ЗУЗИ-69" ЕООД, peг. по ф. д. № 3037/2002 г. по описа на ВОС, недвижим имот с административен адрес: гр. Варна, ул. "Дубровник", представляващ: 1/3 (една трета) идеална част от УПИ № ХV, кв. 32, 24-ти подрайон, сега съставляващ ПИ с идентификатор 10135.2554.498, по отношение на страните по тези спорове, които не съвпадат със страните във въззивното производство.

Предмет на въззивното производство са исковете, по които с решението: се ПРОГЛАСЯВА нищожността на договор за доброволна делба, вписан под № 193, т. ХІХ, peг. № 34832/2006 г. в СВ-Варна на УПИ №№ ХVІІ-1434, ХVІІІ-1434 и ХІХ-1434, тъй като е извършена без участието на съсобственика Община Варна, по иска предявен от И.К.П., ЕГН **********,***, срещу съделителите А. Я. П., ЕГН **********, /починала в хода на делото с процесуални правоприемници А.Д.А. и Д.А.П./ и Д.А.П., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес в гр. Варна, ул. "Дубровник" № 46, вх. "В" ет. 2, ап. 4, И.Щ.Ц., ЕГН **********, М.Я.К., ЕГН **********, и Я.К.Т., ЕГН **********,***, и И.М.К.,***, /починала в хода на делото, с процесуални правоприемници М.Я.М., Я.К.Т. и М.Я.К./, на основание чл. 34, ал. 2 ЗС вр. чл. 75, ал. 2 ЗН.; ОСЪДЕНИ СА А.Я. П., ЕГН **********, /починала в хода на делото с процесуални правоприемници А.Д.А. и Д.А.П./ и Д.А.П., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес в гр. Варна, да предадат на И.К.П.,***, владението върху 1/9 (една девета) идеална част от ПИ 10135.2554.498, придобита чрез решение за обявяване на предварителен договор за окончателен и върху по 1/9 (една девета) ид. ч. от подземен гараж № 7 и от апартаменти №№ 5, 7, 8, 9 и 10, всички самостоятелни обекти в сграда 10135.2554.498.1, придобити чрез приращение, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, на основание чл. 108 ЗС.; ПРИЕТО Е ЗА УСТАНОВЕНО, че И.К.П. притежава правото на собственост върху по 1/9 (една девета) идеална част от останалите самостоятелни обекти в сграда 10135.2554.498.1, придобити чрез приращение, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, по иска, предявен от И.К.П. срещу А.Я.П., ЕГН **********, /починала в хода на делото с процесуални правоприемници А.Д.А. и Д.А.П./ и Д.А.П., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес в гр. Варна; ОСЪДЕНО Е "ИРА-2000" ЕООД, ЕИК 103520391, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Гладстон" № 1, вх. "Б", ап. 40 да предаде на И.К.П. владението върху 1/9 (една девета) идеална част от ПИ 10135.2554.551, придобита чрез решение за обявяване на предварителен договор за окончателен, отделно от сградата, построена в имота, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, на основание чл. 108 ЗС.; ОСЪДЕНИ СА М.Я.К., и Я.К.Т.,***, и И.М.К. /починала в хода на делото, с процесуални правоприемници М.Я.М., Я.К.Т. и М.Я.К./  да предадат на И.К.П. владението върху 1/9 (една девета) идеална част от ПИ 10135.2554.552, придобита чрез решение за обявяване на предварителен договор за окончателен, а М.Я.К. – и владението върху по 1/9 (една девета) ид. ч. от апартаменти №№ 9 и 13 и върху 1/18 (една осемнадесета) ид. ч. от таванско помещение № 3, а Я.К.Т. и И.М.К. /починала в хода на делото, с процесуални правоприемници М.Я.М., Я.К.Т. и М.Я.К./  – и владението върху 1/9 (една девета) ид. ч. от апартамент № 12, всички самостоятелни обекти в сграда 10135.2554.552.1, придобити чрез приращение, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, на основание чл. 108 ЗС.; ПРИЕТО Е ЗА УСТАНОВЕНО, че И.К.П. притежава правото на собственост върху по 1/9 (една девета) идеална част от останалите самостоятелни обекти в сграда 10135.2554.552.1, придобити чрез приращение, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, по иска, предявен от И.К.П. срещу М.Я.К., и Я.К.Т.,***, и И.М.К. /починала в хода на делото, с процесуални правоприемници М.Я.М., Я.К.Т. и М.Я.К./.

Направено е възражение по допустимостта на иска за установяване нищожността на договора за доброволна делба. С оглед на влизането в сила на решението по чл. 19, ал.3 ЗЗД, искът е допустим към момента на приключване на устните състезания пред ВАпС. Искът е бил допустим и към момента на подаване на исковата молба, доколкото е предявен в условията на евентуалност – ако бъдат уважени исковете за установяване нищожността на договора за продажба на общински имот и иска по чл. 19, ал.3 ЗЗД, от което се определя и правния интерес от предявяване на иска на ищеца, сега въззиваем, като правоприемник на Община Варна по отношение на право на собственост върху идеални части от спорния поземлен имот.

Доколкото и Община Варна е участвала в производството пред ОС и е посочена като ответник в процеса, съставът на ВАпС намира, че тя е страна и по този иск, предвид твърдяните нейни права на съсобственик, който не е участвал в делбата.

По същество, се установява от представеното копие на заповед № Г-113 от 13.12.2001 г. на Кмета на община Варна, че по молба вх. № РД 2600/150 от 16.04.1999 г. (л. 439) от З.В.П., действаща като ЕТ "З.В.-***, собственик на временен обект коктейл-бар "Зузи" в УПИ, са одобрени план за регулация и застрояване на УПИ № ХV-търговия и услуги и план за регулация за УПИ № ХІV-хлебопроизводство и търговия във вр. с пар. 50а, ал. 4, посл. изр. ПЗР ЗИД ЗТСУ. За урегулирания ПИ с площ от 917 кв.м. е съставен Акта за общинска собственост.

От представеното удостоверение № 18341 от 07.07.2010 г., издадено от община Варна, район "Одесос" се установява, че З.В. П. е поч. на 17.10.2002 г. и е оставила за наследници по закон К.П. – съпруг, ищеца и въззиваем И.К.П. и В. П. – синове.

Ищецът е бил непълнолетен и ограничено дееспособен т.е. не е могъл да продължи дейността на ЕТ. Преживелият съпруг, макар и по-късно, е заявил, че не желае да продължи дейността.

Поради това правото да сключат договор за продажба за 1/3 идеална част от терена е преминало по наследяване у посочените наследници по закон.

От представеното копие на заповед № 3079, постановена на 10.12.2002 г. от Кмета на община Варна, се установява, че същата е издадена в процедура по продажба на общински имот за определяне на купувачите в продажбата на УПИ № ХV, които са собствениците на временни обекти ЕТ "З.В.-Зузи-69", А. П. и ДЗЗД "Гладиатор". Към момента на заповедта З.В. вече е била покойник, което не опорочава цитираната заповед. Заповедта в този случай ползва правоприемниците на адресата. Заповедта е действителна и въз основа на нея е възникнало право на наследниците да купят общинския имот.

Въз основа на горната заповед на 04.02.2003 г. е сключен договор № 555, вписан под № 13, т. ІІІ, вх. peг. № 1597 от 07.02.2003 г. в СВ-Варна, чрез който община Варна е продала на "ЗУЗИ-69" ЕООД, а не на наследниците на ЕТ, 1/3 идеална част от УПИ № ХV. По делото не са представени доказателства за прехвърляне на предприятието на ЕТ на купувача.

Доколкото продажбата на общински имот е смесен фактически състав, липсата на заповед на Кмета на общината, с която да е определен за купувач „Зузи-68” ЕООД представлява нарушение на закона по отношение на процедурата на продажбата и прави сключения впоследствие договор нищожен на осн. чл. 26, ал.1 ЗЗД. Въззивниците не са участвали като страни по този иск, разгледан от ВОС, поради което и решението в тази му част не ги обвързва и съдът следва отново да се произнесе инцидентно по въпроса за действителността на договора за продажба на общински имот № 555/12.02.2003 год. Договорът не е произвел желаният вещно-прехвърлителен ефект по отношение на 1/3 ид. ч. от УПИ и на "ЗУЗИ-69" ЕООД.

Същият извод може да се направи и по отношение на последващата продажба от 25.02.2004 г. по нотариален акт № 56, т. І, peг. № 1925, дело № 57 по описа за 2004 г. на ВН № 205, акт № 112, т. X, peг. № 3103/26.02.2004 г. на СВ-Варна, чрез който "ЗУЗИ-69" ЕООД е продало на И.Щ.Ц. 1/3 ид. ч. от УПИ № ХV.

Договорът е действителен, но няма вещно-прахвърлителен ефект по отношение на 1/3 идеална част от УПИ.

За установяване на фактическа власт върху имота от страна на въззивниците по делото са ангажирани гласни доказателства, показанията на свид. Д., Л.и Й., от които се установява, че след 2004 г. И.Ц. е установил фактическа власт върху коктейл-бара и прилежащата му площ. Тъй като владението е установено въз основа на договор, който е годно да го направи собственик придобивно основание, следва да се приеме, че г-н Ц. е упражнявал добросъвестно владение върху 1/3 ид. ч. от УПИ № ХV.

Не е бил спорен факта на владението върху спорния ПИ от страна на останалите ответници – физически лица по иска.

Със заповед № Г-245, постановена на 28.09.2006 г. от Кмета на община Варна, са одобрени ПУП – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за УПИ №№ ХVІ-66, ХVІІ-1434, ХVІІІ-1434 и ХІХ-1434, кв. 32, последните три УПИ образувани от УПИ № ХV-1434 за обществено обслужване.

Атакуваният договор за доброволна делба е сключен на 08.12.2006 г. с нотариална заверка на подписите рег. № 11061 от 08.12.2006 г., акт № 193, т. XIX, peг. № 34832/2006 г. на СВ-Варна, чрез който А. и Д. П., И.Ц. и ДЗЗД "Гладиатор", представлявано от М.К., Я.Т. и И.К., като съсобственици са разделили УПИ №№ ХVІІ-1434, ХVІІІ-1434 и ХІХ-1434.

Въз основа на изводите, изложени по-горе, следва да се приеме, че доброволната делба е нищожна, тъй като в нея не е участвал съсобственикът към момента на делбата Община Варна. Съответно, искът за установяване на тази нищожност е основателен и следва да бъде уважен.

По отношение на исковете за собственост, предмет на въззивното производство, същите се явяват основателни по следните съображения:

На 16.04.2007 г. е сключен договор с нотариален акт № 59, т. ІІІ, peг. № 3376, дело № 436 по описа за 2007 г. на ВН, който ДЗЗД "Гладиатор" чрез управителите М.К. и Я.Т. и И.К. е учредило на ЖСК "ПРОГРЕС-3", на М.К. и на Я.Т. права на строеж за обекти в сграда, предвидена за застрояване в УПИ № ХІХ-1434. По отношение на насрещните задължения на приемателите, нотариалният акт препраща към предварителен договор от 15.02.2007 г., който също е представен по делото.

При положение, че не са били носители на правото на собственост върху целия терен, то и учредените права на строеж ще бъдат в обема на правата на праводателите за идеални части от сградата, съответни на тези от земята на учредителите. От друга страна, договор за учредяване на право на строеж само от част от съсобствениците на поземлен имот е нищожен, тъй като липсва съгласие от страна на всички съсобственици, а този договор е многостранен.

Видно е от нотариален акт № 73, т. ІV, peг. № 6218, дело № 544 по описа за 2007 г. на ВН, че А. и Д. П. са учредили на "АРТСТРОЙ" ООД права на строеж за обекти в сградата, предвидена за застрояване в УПИ № ХVІІ-1434 срещу задължението дружеството да построи сградата. По отношение на този договор по същите съображения следва да се приеме, че е нищожен.

Договорът, обективиран в нотариален акт № 120, т. ІІІ, peг. № 10681, дело № 604 по описа за 2008 г. на ВН, чрез който И.Ц. е продал на представляваното от него "ИРА-2000" ЕООД правото на собственост върху УПИ № ХVІІІ-1434, е действителен, но е произвел вещно-прехвълително  действие само в обема на притежаваните от г-н Ц. права.

Видно е от нотариален акт № 13, т. ІІІ, peг. № 6116, дело № 353 по описа за 2009 г. на ВН, че "ИРА-2000" ЕООД е учредило на "АРТСТРОЙ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД права на строеж за обекти в сградата, предвидена за застрояване в УПИ № ХVІІІ-1434 срещу задължението дружеството да построи сградата. И по този договор липсва съгласие от всички съсобственици на терена.

От въззивниците са направени възражения за придобиване на процесните спорни имоти по силата на добросъвестно владение в краткия давностен срок. За уважаване на тези възражения следваше да се докаже преди всичко добросъвестност на установеното владение към момента на установяването му, а именно основание, годно да направи владелеца собственик, освен срокът на владението – 5 годишен и намерението за своене, което се предполага.

"ЗУЗИ-69" ЕООД е предало владението върху 1/3 ид. част от УПИ № ХV на И.Щ.Ц.. Предвид основанието за установяване на владението към момента на установяването – годно да прехвърли собственост, следва да се приеме, че владението е било добросъвестно.

След 08.12.2006 г. А. и Д. П. са установили владение върху УПИ № ХVІІ-1434, И.Ц. – върху УПИ № ХVІІІ-1434, а М.К., Я.Т. и И.К. – върху УПИ № ХІХ-1434. По отношение на правоприемниците в процеса на А. П. и на И.К., не е било спорно, че владението се упражнява и от тях в същия обем към момента на приключване на устните състезания пред втора инстанция. Установеното въз основа на нищожен договор владение е недобросъвестно, тъй като нищожният договор не би могъл успешно да прехвърли собственост.

След учредяване на описаните права на строеж с нищожни договори следва да се приеме, че съсобствениците са установили недобросъвестно владение и върху обектите по всеки от договорите, ведно с принадлежащото им право на строеж върху терена: от 16.04.2007 г. са установили владение: М.К. – за апартаменти №№ 9 и 13 и за 1/2 ид. ч. от таванско помещение № 3, а Я.Т. и И.К. – за апартамент № 12.; от 11.07.2007 г.  А. и Д. П. са започнали да упражняват владение и върху права на строеж за подземен гараж № 7, апартаменти №№ 5, 7, 8, 9 и 10. ; от 28.10.2008 г. И.Ц. е предал на "ИРА-2000" ЕООД добросъвестното владение върху УПИ № ХVІІІ-1434, което е преминало във владение върху съответните права на строеж по описания по-горе договор.

Доколкото владяните ид.ч., които се претендира да са придобити по давност, са били общинска собственост, приложима е разпоредбата на § 1 ЗД ЗС, който спира давността за придобиване на общински имоти 31.12.2014 г. Тази разпоредба изключва придобиването па давност, а отделно, част от възраженията са неоснователни, тъй като не се доказа добросъвестност на установеното владение.

Към момента на завеждане на иска по чл. 19, ал.3 ЗЗД Община Варна е била собственик на спорния ПИ.

Следователно, въззиваемият И.К. е доказал материално-правната си легитимация на собственик  на 1/9 идеална част от УПИ, заснети по КК като ПИ №№ 10135.2554.498, 551 и 552, по силата на съдебното решение, с което предварителният договор с Община Варна за същите имоти е обявен за окончателен до размер 1/9 идеална част.

С обявяването на предварителния договор за окончателен ищецът и въззиваем в процеса е придобил право на собственост върху идеалните части от ПИ по силата на решението. По отношение на построените в имота сгради следва да се приеме, че той е придобил съответните идеалните части от тях по приращение.

Върху два от поземлените имоти №№ 498 и 552 са построени сгради.

Не е спорно по делото владението върху имотите и построените в тях обекти, описани в договорите за учредяване на право на строеж, които са и предмет на въззивното производство.

Безспорно е, че "ИРА-2000" ЕООД владее процесната 1/9 ид. част от ПИ 10135.2554.551.

С оглед приетото  по отношение на владението върху правата на строеж, а след реализацията – върху самостоятелните строителни обекти, а именно, че е недобросъвестно, следва да се приеме, че се изключва възможността за защита срещу иск за собственост с възражение на подобрения и право на задържане, тъй като недобросъвестното владение изключва и упражняване на право на задържане. Възраженията са неоснователни.

Сградата в ПИ № 551 е изградена изцяло и през м. август 2011 г. е нанесена в кадастралната карта, т.е. след предявяване на иска.

Исковете по чл. 108 ЗС, предмет на въззивното производство, са основателни по отношение на всички въззивници, с изключение на И.Ц. като физическо лице, по отношение на който следва да се постанови само установителен диспозитив за правото на собственост, тъй като не владее в това си качество спорния имот ПИ 551.

По отношение на останалите искове по чл. 108 ЗС и по иска по чл. 109 ЗС решението е влязло в сила.

При съвпадащи крайни изводи на двете инстанции, обжалваното решение следва да бъде потвърдено в обжалваната част, включително в частта за разноските, които са присъдени въз основа на своевремнно направено искане и при представени доказателства за извършването им.

Разноски следва да се присъдят в полза на въззиваемия И.К.П. в размер на 4800 лв. за адвокатски хонорар във въззивната инстанция, които се дължат от всички въззивници поравно.

Воден от изложеното, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1268/13.06.2013 год. по гр.д. 1337/2010 год. на ОС Варна в частта му, с която се ПРОГЛАСЯВА нищожността на договор за доброволна делба, вписан под № 193, т. ХІХ, peг. № 34832/2006 г. в СВ-Варна на УПИ №№ ХVІІ-1434, ХVІІІ-1434 и ХІХ-1434, тъй като е извършена без участието на съсобственика Община Варна, по иска предявен от И.К.П., ЕГН **********,***, срещу съделителите А. Я. П., ЕГН **********, /починала в хода на делото с процесуални правоприемници А.Д.А. и Д.А.П./ и Д.А.П., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес в гр. Варна, ул. "Дубровник" № 46, вх. "В" ет. 2, ап. 4, И.Щ.Ц., ЕГН **********, М.Я.К., ЕГН **********, и Я.К.Т., ЕГН **********,***, и И.М.К.,***, /починала в хода на делото, с процесуални правоприемници М.Я.М., Я.К.Т. и М.Я.К./, на основание чл. 34, ал. 2 ЗС вр. чл. 75, ал. 2 ЗН.; ОСЪДЕНИ СА А. Я.П., ЕГН **********, /починала в хода на делото с процесуални правоприемници А.Д.А. и Д.А.П./ и Д.А.П., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес в гр. Варна, да предадат на И.К.П.,***, владението върху 1/9 (една девета) идеална част от ПИ 10135.2554.498, придобита чрез решение за обявяване на предварителен договор за окончателен и върху по 1/9 (една девета) ид. ч. от подземен гараж № 7 и от апартаменти №№ 5, 7, 8, 9 и 10, всички самостоятелни обекти в сграда 10135.2554.498.1, придобити чрез приращение, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, на основание чл. 108 ЗС.; ПРИЕТО Е ЗА УСТАНОВЕНО, че И.К.П. притежава правото на собственост върху по 1/9 (една девета) идеална част от останалите самостоятелни обекти в сграда 10135.2554.498.1, придобити чрез приращение, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, по иска, предявен от И.К.П. срещу А.Я.П., ЕГН **********, /починала в хода на делото с процесуални правоприемници А.Д.А. и Д.А.П./ и Д.А.П., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес в гр. Варна; ОСЪДЕНО Е "ИРА-2000" ЕООД, ЕИК 103520391, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Гладстон" № 1, вх. "Б", ап. 40 да предаде на И.К.П. владението върху 1/9 (една девета) идеална част от ПИ 10135.2554.551, придобита чрез решение за обявяване на предварителен договор за окончателен, отделно от сградата, построена в имота, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, на основание чл. 108 ЗС.; ОСЪДЕНИ СА М.Я.К., и Я.К.Т.,***, и И.М.К. /починала в хода на делото, с процесуални правоприемници М.Я.М., Я.К.Т. и М.Я.К./  да предадат на И.К.П. владението върху 1/9 (една девета) идеална част от ПИ 10135.2554.552, придобита чрез решение за обявяване на предварителен договор за окончателен, а М.Я.К. – и владението върху по 1/9 (една девета) ид. ч. от апартаменти №№ 9 и 13 и върху 1/18 (една осемнадесета) ид. ч. от таванско помещение № 3, а Я.К.Т. и И.М.К. /починала в хода на делото, с процесуални правоприемници М.Я.М., Я.К.Т. и М.Я.К./  – и владението върху 1/9 (една девета) ид. ч. от апартамент № 12, всички самостоятелни обекти в сграда 10135.2554.552.1, придобити чрез приращение, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, на основание чл. 108 ЗС.; ПРИЕТО Е ЗА УСТАНОВЕНО, че И.К.П. притежава правото на собственост върху по 1/9 (една девета) идеална част от останалите самостоятелни обекти в сграда 10135.2554.552.1, придобити чрез приращение, при условие, че решението за обявяване на предварителен договор за окончателен по гр. д. № 1337 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ-ти състав влезе в законна сила, по иска, предявен от И.К.П. срещу М.Я.К., и Я.К.Т.,***, и И.М.К. /починала в хода на делото, с процесуални правоприемници М.Я.М., Я.К.Т. и М.Я.К./, както и в съответната част за разноските.

В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ РЕШЕНИЕТО НА ОС Е ВЛЯЗЛО В СИЛА.

ОСЪЖДА Д.А.П., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес в гр. Варна, ул. "Дубровник" № 46, вх. "В" ет. 2, ап. 4, А.Д.А., ЕГН **********, С.А., И.Щ.Ц., ЕГН **********, лично и "ИРА-2000" ЕООД, ЕИК 103520391, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Гладстон" № 1, вх. "Б", ап. 40, представлявано от И.Щ.Ц.,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на И.К.П.,***, разноски за въззивната инстанция в размер на 4800 лв. общо за всички, дължими от тях поравно.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: