О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

348

 

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание на …25. 05.2015г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№161/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

         Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по частна жалба вх.№3513/21.05.2013г., подадена от М.Д.Д. против разпореж -дане от 10.05.2013г., постановено по гр.д.№42/12г. по описа на Кюстендилски окръжен съд, с което е оставена без разглеждане и върната подадената от Мом -чил Д.Д. молба вх.№2625/15.04.2013г. за допускане изменение в размера на всеки от предявените от него искове за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди до посочените в молбата суми.В жалбата се твърди, че обжалваното разпореждане е неправилно по изло -жените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на КОС за продължаване на съдопроизводствените действия, вкл. изпращане де- лото по подсъдност на Софийски районен съд с оглед новата цена на исковете.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.  

Производството пред КОС е образувано /след изпращането му по реда на чл.23, ал.3 от ГПК с определение №40/11.01.2012г., постановено по ч.гр.д.№48/ 12г. по описа на САпС, като първоначално производството е образувано пред СГС/ по подадена искова молба от М.Д.Д. с предявени искове против Й.Б.М., Х.Б.М., Б.Г.М., МВР и ОД на МВР гр.Велико Търново за присъждане на обезщетения за причинени му имуществени и неимуществени вреди.С определение от 09.02. 2012г. производството по делото е прекратено от първоинстанционния съд пора- ди неотстраняване нередовностите на исковата молба.С определение №2611/07. 12.2012г., постановено ч.гр.д.№1213/12г. по описа на САпС, е потвърдено опре -делението от 09.02.2012г., постановено по гр.д.№42/12г. по описа на КОС.С определение №183/23.04.2013г., постановено по ч.гр.д.№2463/13г. по описа на ВКС, ІІ гр.о., определение №2611/07.12.2012г., постановено ч.гр.д.№1213/12г. по описа на САпС, не е допуснато до касационно обжалване.

С молба вх.№2625/15.04.2013г., подадена по гр.д.№42/12г. по описа на КОС, М.Д.Д. е поискал да бъде допуснато изменение в размера на предявените от него искове чрез намаляване на всеки от исковете до размера от 1 250лв., които искове се предявяват като частични.Постановеният от съда акт от 10.03.2013г., с който цитираната молба с пр.осн. чл.214 от ГПК за допускане изменение на исковете чрез намаляване на размерите им, е оставена без разг -леждане, т.к. производството по делото е вече прекратено с влязло в сила опре -деление, не е от категорията на подлежащите на обжалване актове, т.к. нито в закона е предвидено изричното му обжалване, нито има временно или окон -чателно преграждащ по-нататъшното развитие на делото характер.Съгласно разясненията, дадени от ТР №1/13г. на ОСГТК на ВКС, подлежи на обжалване само определението на съда по чл.214 от ГПК, с което е отхвърлено искане за увеличение на иск, който не е предявен като частичен.Актът на КОС по молбата с пр.осн.чл.214 от ГПК не е с този характер и не подлежи самостоятелно обжалване.Образуваното по подадената против него частна жалба производство пред настоящата инстанция е недопустимо и следва да бъде прекратено. Изложените в частната жалба съждения относно неправилното връщане на исковата молба са ирелеватни и не могат да бъдат разглеждани, т.к. касаят производството по друга подадена от М.Д. частна жалба/тази против определение от 09.02.2012г., постановено по гр.д.№42/12г. по описа на КОС/, приключило с влязло в сила на 23.04.2013г. определение.   

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№161/15г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: