ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

202

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   17.03.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 161/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от С.Г.С. от гр.Варна чрез процесуалния му представител адв. Е.Е. *** срещу определение № 111/12.01.2016 год по в.гр.д. № 56/2016 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу постановление за възлагане, издадено на 04.07.2015 год по изп.д. № 20127180401136 на ЧСИ С. Д.. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което обжалваното постановление бъде отменено.

По частната жалба не е постъпил отговор.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Основните оплаквания в жалбата срещу действията на съдебния изпълнител, възпроизведени и в частната жалба срещу определението се свеждат до следното:

На първо място – нередовно уведомяване на насрочената публична продан, както и за определената начална тръжна цена. От приложеното копие на изпълнителното дело се установява, че последната проведена публична продан е осма по ред и длъжникът е бил редовно уведомен по реда на ГПК чрез залепване на уведомление.

Следващото възражение е за нищожност на публичната продан поради неточно описание на имота, което опорочило наддаването, защото създало неяснота относно това кой имот е обявен за продан. Това възражение е неоснователно, тъй като в обявлението за публичната продан имотът е посочен съгласно данните в нотариалния акт. Същото описание е дадено и в протокола за извършения опис, при който длъжникът е присъствал, но не е възразил. Начинът, по който имотът е бил характеризиран е достатъчен за неговата индивидуализация. Липсата на скица и схема от кадастъра не е опорочила процеса по наддаването, а твърдението за несъответствие на обявената площ на жилището с действителната, измерена на място е неоснователно, тъй като имотът е посочен с площ съгласно документите за собственост.

Възражението, че имотът е продаден при занижена начална цена, което е довело до възлагане на имота не по най-високата цена, е неоснователно. Съгласно чл. 485 от ГПК съдебният изпълнител определя началната тръжна цена и при нужда ползва заключение на вещо лице, както е постъпил той и в настоящия случай. Единственото ограничение, което законът предвижда в чл. 485 ал.2 от ГПК е, че началната цена при първата публична продан не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота. Началната цена е тази, от която започва наддаването, като липсва горна граница за размера, до който може да се достигне. Основание за отмяна на постановлението за възлагане е налице само тогава, когато са направени по-високи наддавателни предложения, но съдебният изпълнител е възложил имота на по-ниска цена. Без значение е както сумата, на която длъжникът е придобил имота, средствата, които е вложил за подобряването му, както и пазарните цени според офертите от брокери на недвижими имоти. Както е посочено по-горе, последната проведена публична продан е осма по ред, поради което и законосъобразно съгласно чл. 494 от ГПК наддаването е започнало от по-ниска начална цена.

 Изтъква се в жалбата, че имотът представлява единствено жилище на длъжника, което не е взето предвид от съдебния изпълнител. От доказателствата по делото се установява, че принудителното изпълнение е предприето за неизпълнено задължение по договор за кредит, обезпечен с ипотека върху имота. Поради това върху жилището, макар и единствено, може да се насочи принудително изпълнение. Това произтича от самото естество на ипотечното право.

Съгласно чл. 435 ал.3 от ГПК правото на длъжника да обжалва постановлението за възлагане е ограничено в случаите, когато наддаването не е извършено надлежно, или имуществото е възложено не по най-високата предложена цена.

Оплакванията в жалбата не попадат в рамките на нито една от тези хипотези. Поради това правилно и законосъобразно Окръжен съд Варна е преценил, че жалбата е недопустима и е постановил определение, с което е оставил същата без разглеждане.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 111/12.01.2016 год по в.гр.д. № 56/2016 год на Окръжен съд Варна, г.о.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                  

                   2.