ОПРЕДЕЛЕНИЕ

253

_27_.04.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _27_.04. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.161 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Р.М.Й., срещу определение № 287/01.02.2017 год. по ч.в.гр.д. 146/2017 год. на ОС Варна, с което производството по делото се прекратява по отношение на подадената от него жалба против постановление на недвижими имоти по изп.д. 201147110400549 по описа на ЧСИ Д. П.-Я..

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно и необосновано. Твърди се, че изготвянето на постановлението за възлагане подлежи на обжалване, съобразно т.8 от ТР№2/ 26.06.2015 год. по т.д. 2/2013 год. на ОСГКТ на ВКС. Твърди се нарушение на чл. 495 ГПК при провеждане на публичната продан.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна „Б. П.Б.“, АД, който не е изразил становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС делото е стратирало по жалба на длъжник в изпълнителния процес срещу постановление на недвижими имоти по изп.д. 201147110400549 по описа на ЧСИ Д. П.-Я.. В жалбата си длъжникът твърди, че действията на ЧСИ са незаконосъобразни, тъй като наддавателните предложения не са направени от лицата, посочени в търговския регистър като представители на участниците; нарушен е чл. 495 ГПК, определената начална цена не е съобразена с данъчната оценка на имота.

Насрещната страна, взискателят в изпълнителния процес „Б. П. Б.“ АД е оспорил жалбата в законовия срок.

ЧСИ е изложил мотиви, че жалбата е неоснователна.

За да се произнесе по делото, съдът установи следното:

ВАпС намира жалбата за неоснователна.

В качеството си на длъжник жалбоподателят има право на жалба срещу лимитативно посочените в чл. 435, ал.2 ГПК действия на ЧСИ, а именно: постановление за налагане на глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняване от имот поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението, по ал.2 на чл. 435 ГПК, или в хипотезата по ал.3, касаеща публичната продан – ненадлежно наддаване или възлагане на имота по цена, която не е най-изгодна. Релевантни към тези хипотези твърдения в жалбата няма.

Съобразно т. 8 ТР на ВКС по ТД №2/2013 год., правото на жалба за длъжника в двете хипотези на чл. 435, ал.3 ГПК обхваща само нарушения на процедурата по чл. 489 – чл. 492 ГПК. В жалбата, подадена пред ОС, се обжалва постановление за възлагане на ЧСИ, без да въведе като основание твърдение за една от възможните хипотези, даващи на длъжника право на жалба срещу този акт на съдебния изпълнител по чл. 435, ал.3 ГПК, а именно: не се твърди ненадлежно извършване на наддаването при публичната продан или съответно възлагането на имуществото по различна от най –високата предложена цена, в които случаи длъжникът може да атакува постановлението за възлагане.

Възражението за ненадлежно упълномощаване при наддаването може да бъде направено само от страна на лицата-наддавачи, не и от жалбоподателя.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 287/01.02.2017 год. по ч.в.гр.д. 146/2017 год. на ОС Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: