Р Е Ш Е Н И Е

      109   /   01.07.2013                                                               гр. Варна

Апелативен съд – Варна                                   Гражданско отделение

на 01 юли                                                                         2013год.

в закрито заседание в състав:                                                      

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                                                     ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                 

 

Като разгледа докладваното от съдия С. Илиева в. ч. гр. д. № 315 по описа на Варненския апелативен съд за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, във връзка с чл. 463, ал.2 от ГПК, образувано по жалбата на „ПроКредит Банк /България/” АД-София срещу решение № 422 от 08.04.2013 г., постановено по в. гр. д. № 92/2013 г. на Разградския окръжен съд, с което е отхвърлена жалбата му срещу извършеното с протокол от 21.01.2013 г. на ЧСИ Д. Д., рег. № 762 по изп. д. № 20107620400078 разпределение на постъпилата от принудителното изпълнение /публична продан на недвижим имот/ парична сума. В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно, като се излагат съображения за разноските, които попадат в обхвата на предвидените за предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗЗД и се моли то да бъде отменено.  

В срока по чл. 276, ал. 1 от ГПК не е постъпил писмен отговор от насрещните по жалбата страни.

Жалба е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес, срещу акт, подлежащ на обжалване в рамките на установения преклузивен срок. Разгледана по същество е основателна.

Производството пред РОС е образувано по жалба на „ПроКредит Банк /България/” АД-София срещу извършеното в нарушение на нормите на чл. 136, ал. 1 ЗЗД от ЧСИ Д Д., рег. № 762 с протокол от 21.01.2013  г. по реда на чл. 460 ГПК по изп. д. №  20107620400078 разпределение на получената от публична продажба на имущество сума. В обжалваното решение РОС е проследил всички изпълнителни действия от образуването на изпълнителното дело до извършване на атакуваното с частната жалба разпределение на постъпилата от принудителното изпълнение сума, а именно:

Изп. д. №78/2010 г. на ЧСИ Д.Д. е образувано по молба от „ПроКредит Банк/България/”АД-София въз основа на изп. лист от 01.03.2010 г.,издаден по гр. д. №101/2010 г.на РС Кубрат за  сумата 12 429.38 лв.-главница, 240.50 лв.-лихви, 62.43 лв.-разноски и такива по изп.производство в р-р на 254.66 лв. – разноски по делото против солидарните длъжници. 

С молба от 01.12.2010 г. и разпореждане на ЧСИ от същата дата като присъединен взискател е конституирана „Банка ДСК”АД-София. С втора молба от 25.01.2012 г. и разпореждане на ЧСИ като присъединен взискател е конституирана  Банка”ОББ”АД-София.

За удовлетворяване на вземанията срещу длъжниците на публична продан бил изнесен недвижим имот - жилище в с.Горичево ,община Кубрат, като на 10.12.2012 г.ЧСИ издал постановление за възлагане на продадения недвижим имот на купувача, който заплатил цена в размер на 7 136 лв.

С протокол от 21.01.2013 г. ЧСИ извършил разпределение на събрание суми по изпълнителното дело, предявено на страните на 25.01.2013 г. Жалбата на „ПроКредит Банк/България/”АД-София е депозирана по пощата на 28.01.2013 г. в срока по чл. 462, ал. 2 ГПК.

Видно от протокола за разпределение ЧСИ е разпредели общо сума в р-р на  7 136.00 лв., като съгласно чл.136 от ЗЗД е посочил вземанията за суми, ползващи се с предпочтително  удовлетворение, включително  таксите и разноски, платени от присъединените взискатели по техните предходни дела.

Съгласно чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗЗД с право на предпочтително удовлетворяване се ползват вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение - от стойността на имота, за който са направени, спрямо кредиторите, които се ползват от тези разноски. Законът е въвел такива критерии за предпочтителното удовлетворяване на взискателите за разноски, които изключват възможността в този ред на удовлетворение на вземанията да се включват всички разноски на всички взискатели. Привилегията на чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД има предвид не изобщо разноските като абсолютна величина, а само тези от тях, от които се ползват и останалите взискатели. В конкретния случай направените от присъединените кредитори разноски не представляват разноски по принудителното изпълнение, от които се ползват всички взискатели. С привилегия се ползват само разноските, направени от жалбоподателя, тъй като ползват и останалите присъединили се кредитори.

Предвид изложеното, обжалваният съдебен акт и потвърденото с него разпределение на постъпилите по изп. дело суми от ЧСИ се явяват незаконосъобразни и следва да бъдат отменени, а делото – върнато на ЧСИ за извършване на ново разпраделение.

Водим от горното, Варненският апелативен

 

                       Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯВА решение № 422 от 08.04.2013 г., постановено по в. гр. д. № 92/2013 г. на Разградския окръжен съд, с което е отхвърлена жалбата на „ПроКредит Банк/България/”АД-София.

ОТМЕНЯВА извършеното с протокол от 21.01.2013 г. на ЧСИ Д. Д., рег. № 762 по изп. д. № 20107620400078 разпределение на постъпилата от принудителното изпълнение /публична продан на недвижим имот/ парична сума и ВРЪЩА делото на ЧСИ с рег. № 762за извършване на ново разпределение.

Решението е окончателно и не подлежи на касационен контрол.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                              2.