О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

211/21.03.2016

 

     АПЕЛАТИВЕН СЪД -ВАРНА, гражданско отделение в закрито съдебно заседание на 21 март две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ю.Бажлекова ч.гр.д. № 163 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.38, вр. Чл.40 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество/ЗОПДНПИ/, вр. чл.396 ал.2 ГПК. Образувано е по частна жалба, подадена от П.П.П. срещу определение № 112/26.01.2016г., постановено по гр.д. № 191/2014г. по описа на Окръжен съд Разград, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за даване на разрешение за извършване на разходи от запорирани в полза на държавата сметки в общ размер на 39 286,66лв.

Жалбоподателят навежда доводи за недопустимост,  неправилност и необоснованост на обжалваното определение. Изложени са твърдения, че определението е постановено от ненадлежен състав, тъй като е постановено от състав по ч.гр.д.№191/2014г. на РОС по молба от 11.01.2016г., подадена в о.с.з. по гр.д. № 262/2014г., с която е поискано разрешение да бъдат извършени разходи от запорирани в полза на Държавата сметки. Счита, че тъй като в предвидения в закона срок КОНПИ не  е уведомила съда по обезпечението по ч.гр.д.№191/2014г., който е допуснал обезпечение на бъдещ иск, обезпечителните мерки е следвало да се вдигнат по право. След предявяването на иск от КОНПИ срещу жалбоподателя, по който е образувано гр.д. № 262/2014г., е депозирана молба по чл.40 ЗОПДНПИ за частична отмяна на обезпечението пред решаващия по същество съд, който е и компетентния да се произнесе по молбата.  Като се е произнесъл по непредявена пред него молба, която не е бил компетентен да разгледа, съставът по ч.гр.д.№ 191/2014г. на РОС е постановил недопустим съдебен акт.

Настоящият състав на Апелативен съд Варна, приема, че частната жалба е допустима, като подадена в срок от лице имащо право да обжалва определението. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна по следните съображения:

Производството по ч.гр.д.№ 191/2014г. по описа на РОС е образувано по реда на чл.389 ГПК въз основа на предявено мотивирано искане на КОНПИ с правно основание чл.37, ал.1 ЗОПДНПИ, вр. Чл.390 ГПК за допускане на обезпечение на бъдещ иск срещу П.П.. С определение № 562/23.06.2014г., съдът е допуснал обезпечение на бъдещия иск и е наложил съответните обезпечителни мерки, като е издал обезпечителна заповед. С молба 29.09.2014г. КОНПИ е уведомила съда, че е депозирала иск срещу П.П. за отнемане на имущество. По предявения иск от КОНПИ е образувано гр.д. № 262/2014г. по описа на РОС, по което в о.с.з. на 11.01.2016г. ответникът е депозирал молба да му бъде разрешено да извърши плащане и други разпоредителни действия с имуществото върху което е наложено обезпечение по ч.гр.д.№ 191/2014г. Съдът е изпратил молбата за разглеждане на съдът, наложил обезпечението. С обжалваното определение № 112826.01.2016г. съдебния състав по ч.гр.д. № 191/2014г. е оставил молбата без уважение, като е приел, че липсата на данни за доходите на молителя прави невъзможна преценката дали същия изпитва затруднения при осигуряването на издръжката си и тази на детето си, както и за заплащане на разноските по делото в размер на 500лв. Изложени са и съображения, че договореното адвокатско възнаграждение ще бъде дължимо след приключване на гр.д. № 262/14г. и към настоящият момент задължение за неговото заплащане не е настъпило.

Настоящият състав приема, че обжалваното определение е валидно и допустимо. Компетентен да се произнесе по искане за отмяна на допуснато обезпечение, включително и за разрешение по чл.40 ЗОПДНПИ, е съдът пред който е образувано обезпечителното производство, независимо от това, че е налице висящо производство, образувано по обезпечения иск. В случая съдът, пред който е депозирана молбата за разрешение за извършване на плащания и разпореждания с имущество, върху което са наложени обезпечетилни мерки, правилно е изпратил същата за разглеждане от съда, допуснал обезпечението.

От данните по ч.гр.д.№ 191/2014г. е видно, че на 29.09.2014г. с молба КОНПИ е уведомила съда, допуснал обезпечението, че в определения тримесечен срок на 29.09.2014г. е предявила иск срещу П.П.П. за отнемане на незаконно придобито имущество, поради което и не са налице условията за отмяна на обезпечението поради непредявяване на иска в определения срок. С депозираната молба за разрешаване на разход от запорираните сметки на жалбоподателя в размер на 39 286,66лв. не са представени доказателства относно изложените в нея твърденията, че за молителя е възникнала необходимост от извършване на разходи извън обичайните, за неговата издръжка и тази на лица, на които по закон същия дължи издръжка. Не са изложени твърдения, че жалбоподателя не получава доходи или, че същите са в такъв размер, който не му позволява или му създава финансови затруднения при покриване на разходите да издръжка и тези във връзка с производството по гр.д. №262/2014г.

Предвид изложеното, съдът намира, че не е установена необходимост от извършване на плащане или други разпоредителни действия със запорираното имущество.

Поради изложените съображения съдът намира, че обжалваното определението следва да бъде потвърдено.

С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 112/26.01.2016г., постановено по ч.гр.д. № 191/2014г. по описа на Окръжен съд Разград.

Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:           ЧЛЕНОВЕ: