О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№269

гр.Варна, _05_._05_.2017 г.

 

         ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на _05.05.  през две хиляди и седемнадесетата година, в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА Д.;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

                                             

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

ч.гр.д.№ 163 по описа за 2017 г. , съобрази:

 

Производството е образувано по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, по частна жалба на КОНПИ, срещу определение № 72/16.02.2017 год. по ч.гр.д. 295/2013 год. на ОС Шумен, в прекратителаната му част, с която се прекратява производството по отношение на и се оставят без разглеждане като недопустими, предявените от КОНПИ искове: за обявяване за недействителна по отношение на Държавата на сделката по нот.а. №121, т.5, рег.№ 5102, д.№ 608/06.06.2012 год. на ШН, с който М.Д.Ц. и С.Н.Ц. продават на Д.В.Г., В. Г. Г. и А.Г.Г. недвижим имот, находящ се в масивна четириетажна жилищна сграда с гаражи, с идентификатор 83510-671.211.1, построен в ПИ с площ от 753 кв.м., представляващ апартамент №5 със ЗП от 74,95 кв.м., разположен на втори жилищен етаж, ведно с избено помещение №6 и съответните ид.ч. от правото на строеж върху дворното място и сградата; и за отнемане на същия имот от Д.М.Д. в полза на Държавата; оставен е без разглеждане и евентуален иск, с условие да се разгледа, ако се отхвърли предходния за разваляне на сделката, да се отнемат от М.Д.Ц. и С.Н.Ц. сумата от 87357 лв., представляващи продажната цена, получена при продажбата на ап.5.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че с исковете се цели обявяване за недействителни на сделки, с които от проверяваното лице трети лица са придобили безвъзмездно имущество, по чл. 7, ал.1 ЗОПДИППД /отм./. Изложени са подробни съображения защо третите добросъвестни лица не могат да запазят вещните си права си по сделките, дори и вследствие по последващи прехвърлителни сделки. Иска се отмяна на определението.

Срещу жалбата е постъпил писмен отговор от особения представител на лицата Д.В.Г., В.Г. Г. и А.Г.Г., с който жалбата се оспорва изцяло. Твърди се, че лицата, придобили от приобретатели по сделка с проверяваното лице, не са от кръга на тези, които могат да отговарят по искове по чл. 7, ал.1 от специалния закон.

Ответниците Д.М.Д., М.Д.Ц., С.Н.Ц. не са изразили становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

С атакуваното определение е частично прекратено производството по искове на КОНПИ срещу посочените лица по чл. 7 ЗОПДИППД /отм./ по повод на проверка на имуществото на Д.М.Д., осъден с влязла в сила присъда по НОХД 206/2010 год. на ОС Разград. Спорният имот, апартамент № 5 в гр. Шумен, ул. „С.“ 21, е придобит от Д. в проверявания период по нот.а. № 15/2008 год. и дарен на родителите му С. и М. Цаневи с нот.а. №174/2009 год. Поискано е отнемане от Цаневи на спорния имот. В хода на проверката на КОНПИ се установило, че имотът е продаден от Ц. на В. и А. Г., действащи чрез тяхната майка и законна представителка Д.В.Г. по нот.а. № 121/2012 год. на ШН. В тази връзка е поискано изменение на петитума, като се иска обявяване за недействителна на сделката по нот.а. №176/2009 год. и на сделката по нот.а. №121/2012 год. по отношение на Д., Ц. и Г., на осн. чл. 7, ал.1 ЗОПДИППД /отм./ и отнемане на имота в полза на Държавата, евентуално отнемане на продажната цена от Ц. в размер на 87375 лв.

Исковете са оспорени от всички ответници пред ОС.

Производството пред ОС е било оставено без движение, като е давана възможност на КОНПИ да уточни основанията /фактическите си твърдения/ по предявените искове, касещи сделката с третите лица Георгиеви по нот.а. 121/2012 год., а именно попадат ли тези трети лица в кръга на лицата по чл. 7, т.2 и чл. 8, ал.1 ЗОПДИППД /отм./. От КОНПИ не се твърди нито пред ОС, нито в настоящото производство, че третите лица Г. са недобросъвестни или в родствени връзки с Д. и родителите му. Напротив, твърди се, че те са трети добросъвестни лица, които КОНПИ иска да обвърже със СПН с последиците от обявяването за недействителна на сделката по нот.а. 174/2009 год. и които не са могли да придобият права на собственост от Ц., защото и Цаневи не са ги притежавали.

При тези твърдения ОС е счел за недопустими предявените искове и е прекратил производството тях.

Настоящата инстанция намира жалбата за частично основателна само по отношение на иска срещу Ц. за отнемане в полза на Държавата на получената от тях продажна цена от сделката по нот.а. № 121/2012 год.

В задължителното по своя характер решение на ВКС № 56 от 28.04.2012 г. по гр.д. № 1601/2010 г. на ІV г.о. ВКС, е прието, че отчуждаването на имущество преди налагането на обезпечителните мерки може да има различно правно значение според обстоятелствата по делото. Ако отчуждаването не е противопоставимо на държавата съгласно чл.7 и чл.8 ЗОПДИППД, това имущество подлежи на отнемане, а ако отчуждаването е противопоставимо на държавата, на отнемане подлежи получената цена, доколкото тя не е вложена в придобиването на друго имущество. В последния случай не може да бъдат отнети едновременно и получената цена, и имуществото в придобиването на което тя е вложена. В настоящия случай не се твърди, чеприобретателите по сделката по нот.а. 121/2012 год. са от кръга на легитимираните да отговарят по иск по чл. 7 ЗОПДИППД /отм.8, поради което и исковете срещу тях, касаещи атакуването на тази сделка са недопустими. Допустим е обаче иск срещу Ц. за отнемане на продажната цена от тази сделка, който ще бъде обусловен от приетия за разглеждане иск по чл. 4, ал.2 ЗОПДИППД /отм./ за обявяване на относиелната недействителност на сделката по нот.а. № 174/2009 год.

Следователно, обжалваното определение следва да бъде потвърдено в частта му, с която производството е прекратено по отношение на исковете, касещи сделката по нот.а. №121/2012 год. и следва да бъде отменено, а делото върнато за продължаване на разглеждането на исковете срещу Цаневи за отнемане на продажната цена от сделката по нот.а. 121/2012 год.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 72/16.02.2017 год. по ч.гр.д. 295/2013 год. на ОС Шумен,  САМО В ЧАСТТА МУ, С КОЯТО се прекратява производството по отношение на и се оставят без разглеждане като недопустими, предявените от КОНПИ искове ЗА отнемане от М.Д.Ц. и С.Н.Ц. сумата от 87357 лв., представляващи продажната цена, получена от сделката по нот.а. №121, т.5, рег.№ 5102, д.№ 608/06.06.2012 год. на ШН, с който М.Д.Ц. и С.Н.Ц. продават на Д.В.Г., В. Г. Г. и А.Г.Г. недвижим имот, находящ се в масивна четириетажна жилищна сграда с гаражи, с идентификатор 83510-671.211.1, построен в ПИ с площ от 753 кв.м., представляващ апартамент №5 със ЗП от 74,95 кв.м., разположен на втори жилищен етаж, ведно с избено помещение №6 и съответните ид.ч. от правото на строеж върху дворното място и сградата; в размер на  сумата от 87357 лв., представляващи продажната цена, получена при продажбата на ап.5, И ВРЪЩА на ОС Шумен за продължаване на съдопроизводствените действия в тази му част.

В тази му част определението е окончателно.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 72/16.02.2017 год. по ч.гр.д. 295/2013 год. на ОС Шумен, в прекратителаната му част, с която се прекратява производството по отношение на и се оставят без разглеждане като недопустими, предявените от КОНПИ искове: за обявяване за недействителна по отношение на Държавата на сделката по нот.а. №121, т.5, рег.№ 5102, д.№ 608/06.06.2012 год. на ШН, с който М.Д.Ц. и С.Н.Ц. продават на Д.В.Г., В. Г. Г. и А.Г.Г. недвижим имот, находящ се в масивна четириетажна жилищна сграда с гаражи, с идентификатор 83510-671.211.1, построен в ПИ с площ от 753 кв.м., представляващ апартамент №5 със ЗП от 74,95 кв.м., разположен на втори жилищен етаж, ведно с избено помещение №6 и съответните ид.ч. от правото на строеж върху дворното място и сградата; и за отнемане на същия имот от Д.М.Д. в полза на Държавата.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в потвърдителната му част в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: