Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

84

 

гр.Варна,  01.06.2015 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на тринадесети май, две хиляди и петнадесета година в открито заседание в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                            МАРИЯ МАРИНОВА

 

 

Секретар Ю.К.,

Прокурор,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 164/15 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивни жалби, подадени срещу решение № 8/9.01.2015 г. по гр.д.№ 249/2014 г. на Окръжен съд-Шумен, с което са уважени отчасти исковете, предявени от Министерство на младежта и спорта против Община-Шумен, с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД.

Министерството на младежта и спорта обжалва решението в частта, с която искът по чл.79, ал.1 от ЗЗД е отхвърлен за разликата от 37820.40 лева до предявения размер от 80421.20 лева, ведно със законната лихва, а искът по чл.86, ал.1 от ЗЗД е отхвърлен за разликата от 6375.27 лева до 17311.02 лева. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за уважаване изцяло на предявените искове.

Община-Шумен обжалва решението в осъдителните му части с оплаквания за нарушение на закона. Моли за отмяна и за отхвърляне изцяло на предявените искове.

Въззивните жалби са подадени в срок и от надлежни страни и са процесуално допустими. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявени са при условията на обективно съединяване искове с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД от Министерството на физическото възпитание и спорта /сега Министерство на младежта и спорта/ против Община Шумен за заплащане на сумата от 80421,20 лева с ДДС, представляваща стойността на непризнати разходи по чл.9, ал.2 вр. чл.5, ал.5 от Договор №23-00-15/24.02.2012г. за финансово подпомагане, сключен между страните, мораторна лихва върху главницата в размер на 17311,02 лв. за периода 24.02.2012г. - 02.04.2014г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане и разноските по делото.

Ищецът Министерство на младежта и спорта твърди, че е сключен договор за предоставяне на целеви средства с Община Шумен №23-00-15/24.02.2012г., по силата на който на ответника е предоставена целево сумата от 140776 лева за реализация по реда и при условията на Наредба Н-1/08.02.2007г. за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности, на одобрен проект за обект "Ремонт и реконструкция на стадион "Чавдар" гр.Шумен, описан в Акт за публична общинска собственост №2288/22.10.2008г. Сочи, че ответната страна не е изпълнила задълженията си по договора за представяне на надлежна документация, установяваща извършването на одобрените СМР. Съгласно чл.9, ал.2 от договора - в случаите на частично неприемане от възложителя на отчета по чл.5, ал.5 от договора, изпълнителят следвало да възстанови в пълен размер неусвоените средства и /или стойността на непризнатите разходи/, ведно със законната лихва, считано от датата на извършения банков превод по чл.4. Предвид изложеното, моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответната страна да му заплати сумата 80421,20 лева с ДДС, мораторна лихва върху главницата в размер на 17311,02 лв. за периода 24.02.2012г. - 02.04.2014г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане, и направените деловодни разноски.

В подаден писмен отговор ответникът оспорва предявения иск. Твърди, че всички СМР по процесния договор, за които били представени количествено - стойностни сметки на ищеца, били надлежно изпълнени. Спазена била и процедурата по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, с оглед възражението на ищеца за завишени цени на някои от компонентите на поливната система. Изпълнението на проекта било напълно в съответствие с нормативните изисквания на ЗУТ, поради което и същия бил въведен в експлоатация. Предвид изложеното, моли исковете да бъдат отхвърлени и да му бъдат присъдени деловодни разноски.

Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че по договор №23-00-15/24.02.2012г. за финансово подпомагане, Министерство на физическото възпитание и спорта /сега Министерство на младежта и спорта/ е следвало да предостави на Община Шумен - целеви финансови средства в размер на 140776 лева за реализация на одобрен проект с вх.№08-00-64/11.03.2009г. за финансово подпомагане на дейностите по реконструкция и модернизация на обект "Ремонт и реконструкция на стадион "Чавдар" гр.Шумен, описан в Акт за публична общинска собственост №2288/22.10.2008г. В чл.5, ал.5 от договора, изпълнителят се е задължил в едномесечен срок от изтичане на срока му да представи на възложителя отчет, съдържащ заверени копия на финансовия отчет за разходването на предоставените по чл.1, ал.1 от договора средства, придружен със съответните удостоверителни документи, отчет за изпълнение на проекта по чл.1, ал.1 от договора, изготвените актове и протоколи по време на изпълнение на СМР съгласно изискванията на Наредба №3/31.07.2003г., заменителни таблици, сертификати и декларации за съответствие, удостоверяващи качеството на вложените материали при СМР.

Съгласно чл.9, ал.1 от договора възложителя прекратява изплащането на средствата по чл.1, ал.1, а вече изплатените се възстановяват от изпълнителя при констатиране наличието на някое от следните обстоятелства: незаконосъобразно и /или/ нецелесъобразно изразходване на финансовите средства; непредставяне на отчета по чл.5, ал.5 от договора за разходване на предоставените средства в съответствие с определените в договора начин и срок и /или/, който отчет не е изцяло приет от възложителя на основания, предвидени в договора и /или/ съответстващите нормативни актове; финансови нарушения и /или/ задължения към държавата и общините, установени от съответния компетентен орган. В чл.9, ал.2 от договора е предвидено, че в случаите на частично неприемане от възложителя на отчета по чл.5, ал.5 от договора, изпълнителя възстановява в пълен размер неусвоените средства и /или/ стойността на непризнатите разходи, ведно със законната лихва, считано от датата на извършения банков превод по чл.4. От изготвената по делото съдебно - счетоводна експертиза е видно, че ищеца е превел на ответника сумата от 140776 лева на 10.04.2012г.

          С протокол №1 от 08.01.2014г. Експертна комисия, назначена със Заповед № РД-16-41/18.10.2013г. на Министъра на младежта и спорта, установила наличие на несъответствия между актовете и протоколите, съставени по време на строителството /Акт обр.19, Акт обр.12, бетонов дневник, Заповедна книга и др./, както и завишени единични цени спрямо пазарните на някои от позициите в представената количествено - стойностна сметка с писмо вх.№08-00-12/22.05.2013г, подробно описани на обща стойност 67017,67 лева, поради което и комисията предложила да не се приема отчета за тези дейности. С писмо изх.№08-00-64/9/19.02.2014г. на Министерство на младежта и спорта били указани видовете СМР, количествата и единичната им цена, на обща стойност - 67017,67 лева без ДДС, за които не се приема отчета на Община Шумен, а именно: Лекоатлетическа писта - 1.Полагане на бетон В10 подложен - 18 м3 на стойност без ДДС - 2359,99 лева, 2.Полагане на бетон за нови бордюри В25 - 3,6 м3 на стойност 531,86 лева; Трибуни - ремонтни работи - 3.Възстановяване компрометирана бетонова настилка 15,5 м3 на стойност 2419,24 лева, 4.Бетон за стълбища 2 м3 на стойност 338,28 лева; Трибуни - ново строителство - 5.Полагане Бетон В25 75,3 м3 на стойност 11124,82 лева, 6.Полагане бетон В10 подложен 64,4 м3 на стойност 8443,48 лева; Подземна поливна система - 7.Доставка и монтаж на автоматизирана подземна поливна система - 7500 лева, 8.Свързване на главен водопровод, монтаж на редуктор, спирателен кран, водомер, пожарен кран и изграждане на шахта - 28000 лева; Седалки - 9.Доставка и монтаж седалки за стадион - 300 броя - на стойност 6300 лева. От представения протокол №1 от 08.01.2014г. се установява, че ищецът не е приел отчета за подземната поливна система поради посочено завишение на цените спрямо пазарните.

По делото е представен Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта /част, етап от него/ от 17.01.2013г., подписан от представители на общината, строителя и възложителя, в който е констатирано наличие на екзекутивна и техническа документация, външното състояние на обекта, като е отбелязана и забележка за необходимостта за диференциране позициите, касаещи подземната поливна система.

Съгласно заключението на назначената съдебно - техническа експертиза, при изпълнението на строителството са били спазени изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, за което били съставени и акт. обр.16, след което издадено разрешение за ползване на обекта, а в последствие е съставен и технически паспорт на строежа. Съобразно заключението финансовите документи за вида, количеството и стойността на извършените СМР, фактурите за плащанията и финансовите отчети не са от изискуемите по ЗУТ и нямат отношение за приемане на строежа и разрешаване ползването му по предназначение. Установяването на точните количества за разплащане следвало да става от подробна ведомост, водена регулярно от техническия ръководител и проверявана от инвеститорския контрол, бетонов дневник /посочено е че липсва такъв/, а при нужда и други дневници. Освен това, предвид разликата в състоянието на строежа към настоящия момент и състоянието му към момента на съставяне на актовете, не можело да се направи преценка за несъответствията между действителното състояние на обекта и актовете и протоколите, съставени по време на строителството. В табличен вид е отразено действително установените СМР - по актове обр. 7, обр.12, заповед №1 на място след огледа, като за повечето от посочените по - горе в писмо изх.№08-00-64/9/19.02.2014г. - непризнати дейности вещото лице е посочило, че не могат да се установят.

Въз основа на горната установеност, съдът прави извод за основателност на предявения иск по следните съображения:

Основния спорен въпрос между страните е дали ищецът е изпълнил задължението си по договора за представяне в срок всички изискуеми по договора документи, установяващи действителното осъществяване на сочените ремонтно възстановителни дейности. Настоящата инстанция изцяло споделя изводите на първоинстанционния съд, че Констативния акт от 17.01.2013г., макар и близък по характер до двустранно подписваните приемателни протоколи при договори за изработка, по съществото си не е такъв. С оглед характера му, не би могъл да размести тежестта на доказване по отношение на действително осъществените дейности и стойността им, доколкото в него липсва изрично посочване на конкретните строително - монтажни работи, тяхното количество и единичните им цени. Едва с последващото представяне на подробната документация, възложителя е имал реалната възможност да провери съответствието на представените книжа с осъществяването на конкретните дейности. С оглед извършеното оспорване, в тяжест на ответника е доказването на твърдяните факти. Прeдвид невъзможността за установяването им от назначената СТЕ, страната не е ангажирала никакви други доказателства за осъществяването им. Обстоятелството, че обекта е бил изграден в съответствие със строителните норми, е ирелевантно към спора, доколкото ответникът е имал договорно задължение да води подробна документация, която да му позволи в последствие надлежно да удостовери извършените от него дейности, за които е получил финансово подпомагане. Тези документи, очевидно не са били водени редовно и правилно, а за някои въобще не са били и съставяни, което е попречило и на изпълнителя да ги установи в пълен обем. В тежест на ответната страна е било при условията на главно и пълно доказване, да създаде абсолютно сигурна достоверност в истинността на съответното фактическо твърдение, което изключва всяко съмнение и колебание от тази достоверност, а именно да установи по несъмнен начин осъществяването на СМР. Той не само че не е успял да създаде такава достоверност, но и ангажираните от него доказателствени средства са оставили изключително разколебана сигурността в релевантните за спора факти. Съобразно правилата за разпределение на доказателствената тежест, съдът следва да зачете неблагоприятните им последици, които го задължават да приеме за неосъществили се релевантните факти, съответно - правните им последици за ненастъпили.

В частта му, с която исковете са уважени, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Искът следва да бъде уважен изцяло и за стойността на позиция „доставка и монтаж на автоматизирана поливна система” по договора между страните. С писмо изх.№ 04-00-159/18.05.2013 г. Община – Шумен е посочила като стойност на „Свързване на главен водопровод, монтаж на редуктор, спирателен кран, водомер, ПК и изграждане на шахта” сумата от 28000 лева, като описаните дейности безспорно не са част от сключения договор. По позиция „доставка и монтаж на автоматизирана поливна система” е посочена стойност 7500 лева, като ответникът не е представил доказателства за извършването му в съответствие с договора. Тъй като искът за главницата е предявен за сумата от 67017.67 лева, решението следва да бъде отменено за разликата над присъдения размер от 37820.40 лева, до предявения размер от 67017.67 лева – за сумата от 29197.27 лева.

Следва да бъде присъдена и претендирана мораторна лихва в общ размер на 9892.33 лева за забава в периода от 10.04.2012 г. до 2.04.2014 г. В отхвърлителната му част по отношение на мораторната лихва за разликата над 6375.27 лева решението следва да бъде отменено, а искът по чл.86 от ЗЗД – уважен за сумата от още 3517.06 лева.

На отмяна подлежи и решението в частта му относно присъдените в полза на ответника разноски, като в полза на ищеца бъдат присъдени разноски за двете инстанции в общ размер на 3715.72 лева.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 8/9.01.2015 г. по гр.д.№ 249/2014 г. на Окръжен съд-Шумен в осъдителните му части по исковете по чл.79, ал.1 от ЗЗД и по чл.86, ал.1 от ЗЗД.

ОТМЕНЯВА решение № 8/9.01.2015 г. по гр.д.№ 249/2014 г. на Окръжен съд-Шумен в отхвърлителните му ЧАСТИ и в ЧАСТТА МУ относно присъдените в полза на Община-Шумен разноски и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА Община-Шумен със седалище и адрес на управление гр.Шумен, бул.”Славянски” № 17, ДА ЗАПЛАТИ на Министерство на младежта и спорта, гр.София, бул.”Васил Левски” № 75 сумата от 29197.27 лева с ДДС, представляваща непризнат разход за част от дейностите по договор № 23-00-15/24.02.2012 г., на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, мораторна лихва върху главницата в размер на 3517.06 лева, на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД и 3715.72 лева – разноски по делото за двете инстанции.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                             2.