Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

48

 

гр.Варна,22.04.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав в закрито заседание на двадесет и втори април, двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията Д.Джамбазова ч.гр.дело № 164/19 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от А.М.Н. *** срещу решение № 1479/10.08.2018 г. по в.гр.д.№ 164/18 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без уважение жалба вх. № 27063/29.11.2017 г. на ЧСИ З Д срещу разпределение, извършено на 24.11.2017 г. изп. дело № 20178080400583. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона с молба за отмяна.

Становище по частната жалба не е изразено.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема следното:

От доказателствата по делото се установява, че изп.д.№ 20178080400583 на ЧСИ З Д. е образувано въз основа на  изпълнителен лист по гр.д. № 16510/2014г. на ВРС за изнасяне на публична продан на допуснат до делба и подробно описан недвижим имот.

С протокол от 13.10.2017 г. за купувач по проведената публична продан е обявена жалбоподателката А.М.Н. за сумата от 152100 лв., а с протокол от 22.11.2017 г. е извършено предварително разпределение. Прието е, че сумата от 76050 лв., припадаща се на А.Н. следва да се разпредели: 1. такси и разноски по ТТРЗЧСИ в размер на 4832,34 лв.; 2. местен данък в полза на Община – Варна в размер на 946,02 лв. и 3. вземания в полза на Държавата в размер на 15306,57 лв.

Възраженията в жалбата относно включването на задължения на съделителката Н. *** в обжалваното разпределение са неоснователни. За първите е издадено и приложено по изпълнителното дело удостоверение изх. № 030371701747252/02.11.2017г. за сумата от 15303,24 лв., а за вторите – справка за неплатени задължения от А.М.Н. за сумата от 946,02 лв. Следователно, правилно ЧСИ е извършил разпределението, поради което Окръжен съд – Варна е оставил без уважение подадената срещу него жалба.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд  

 

                             Р       Е       Ш      И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1479/10.08.2018 г. по в.гр.д.№ 164/18 г. на Окръжен съд – Варна.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

                                                                   2.