О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

214/07.04.2014

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 07.04.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 165/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадени са частни жалби от „МАП ИНВЕСТ” ООД гр.Разград, както следва: Вх.№ 1090-/11.03.2014 год срещу разпореждане № 136/14.02.2014 по гр.д. № 325/2012 год на Окръжен съд Разград, с което е върната въззивна жалба срещу решение № 70/13.12.2013 год по делото, както и Вх.№ 1085/11.03.2014 год срещу определение № 160/20.02.2014, с което е оставено без уважение искането за продължаване на срока за отстраняване нередовностите на въззивната жалба. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на обжалваните съдебни актове, частният жалбоподател моли за тяхната отмяна и връжщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на жалбата.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частните жалби са подадени в срок срещу подлежащи на обжалване актове, поради което са процесуално допустими.

Разгледани по същество, те са НЕОСНОВАТЕЛНИ, по следните мотиви:

С разпореждане № 69/24.01.2014 год по гр.д. № 325/2012 год на Окръжен съд Разград е оставена без движение въззивната жалба на „МАП ИНВЕСТ” ООД срещу решението, постановено по делото, като на въззивника е даден едноседмичен срок за отстраняване на нередовностите й. Съобщението е връчено лично на управителя на дружеството М.А. на 03.02.2014 год, а срокът за отстраняване на посочената нередовност изтича на 10.02.2014 год.

На 19.02.2014 год е постъпила молба от дружеството, представлявано от управителя М.А. за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите, позовавайки се на обстоятелства, явяващи се пречка за спазването му. В молбата се сочи, че същата е втора по ред след предходна молба от 04.02.2014 год, но такава не се намира към делото. Поради това изводът на съда, че молбата за продължаване на срока е подадена след изтичането му, е правилен и законосъобразен. Съгласно чл. 63 ал.1 от ГПК молбата за продължаване на срок трябва да се подаде преди неговото изтичане. Освен с този мотив съдът е обосновал определението си и с обстоятелството, че от справка с търговския регистър е установил, че дружеството има още един управител, за когото соченото препятстващо обстоятелство не е било налице.

Съдът е бил сезиран с искане по чл. 63 от ГПК, срокът за което е бил пропуснат, затова и определението, с което то е било оставено без уважение е законосъобразно и правилно. Когато страната докаже наличието на особени непредвидени обстоятелства, с разпоредбата на чл. 64 ГПК е уредена друга процедура, а именно – за възстановяване на пропуснат срок, каквато в случая не е поискана.

С оглед горното, законосъобразно се явява и разпореждането за връщане на въззивната жалба, поради неотстраняване в срок на нередовностите й.

Ето защо съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 136/14.02.2014 по гр.д. № 325/2012 год на Окръжен съд Разград, с което е върната въззивната жалба на „МАП ИНВЕСТ” ООД гр.Разград срещу решение № 70/13.12.2013 год по делото, както и определение № 160/20.02.2014, с което е оставено без уважение искането за продължаване на срока за отстраняване нередовностите на въззивната жалба.

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната при условията на чл. 274 ал.3 във вр. с чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: