ОПРЕДЕЛЕНИЕ №229

гр. Варна,    . 11.04.2017г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА                                                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 165/17г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от С.Н.П. от гр. Варна чрез адв. Св. Д. *** срещу определение № 476/16.02.2017г. по ч.т.д. 137/2017г. на Окръжен съд-Варна, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№67497/19.12.2016г., подадена от жалбоподателя, срещу разпореждане на ВРС по ч.гр.дело 8925/2013г. на 21 състав, постановено на 06.12.2016г., с което е оставена без уважение молба на длъжника за постановяване на акт по чл.415, ал.2 от ГПК от заповедния съд. В частната жалба се излага, че обжалваното определение на ВОС е неправилно, незаконосъобразно и необосновано, тъй като от една страна съдебният акт на ВРС прегражда по-нататъшното развитие на делото, а от друга страна – ВРС лишава жалбоподателя от възможността да реализира правата си като длъжник в изпълнението, както и да реализира защитата си срещу разпореждането за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, въз основа на който е образувано и изпълнителното дело. Обжалваното определение на ВОС е квалифицирано като отказ от правосъдие, поради което се претендира неговата отмяна, ведно с присъждане на разноските по делото.

В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна „В. и к.-Варна” ООД, гр. Варна.

Частната жалба е подадена в срок и от страна с правен интерес от обжалването, при наличието на надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

В случая пред ВОС е било обжалвано определение, с което ВРС е оставил без уважение искането на длъжника в заповедното производство, образувано по реда на чл. 410 от ГПК, за обезсилване на издадената заповед за изпълнение и изпълнителния лист. Същото не подлежи на обжалване, тъй като не попада в нито една от двете хипотези на чл. 274, ал. 1 от ГПК. Това е така, защото същото не е предвидено, че подлежи на самостоятелно обжалване, нито пък същото прегражда по-нататъшното развитие на делото. Въпреки, че заповедният съд не е упражнил процесуалното си задължение да обезсили заповедта за изпълнение и издадения изпълнителен лист на осн. чл. 415, ал. 2 от ГПК (поради това, че заявителят не е  представил доказателства за предявяването на иска си за установяване на вземането), то правата на длъжника в случая са защитени. Това е така, защото производство по изп.д. № 20158080401546 по описа на ЧСИ З. Д., рег. № 808 на КЧСИ, образувано по издадения изпълнителен лист въз основа на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, е било спряно на чл. 423, ал. 3 от ГПК поради приемането на възражението на длъжника на основание чл. 423, ал. 1, т. 1 от ГПК /определение № 3344/17.10.16г. по ч.т.д. № 1395/16г. на ВОС/. Освен това на заповедния съд е указано приложението на диспозитива на нормата на чл. 415, ал. 2 от ГПК, чието бездействие може да бъде санкционирано единствено по реда на подадена молба по чл. 255 и сл. от ГПК.

Обжалваното определение е законосъобразно и следва да се потвърди, а поради изхода на настоящото производство, то и разноски в полза на жалбоподателя не следва да се присъждат.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 476/16.02.2017г. по ч.т.д. 137/2017г. на Окръжен съд-Варна, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх. №67497/19.12.2016г., подадена от С.Н.П. от гр. Варна чрез адв. Св. Д. ***, срещу разпореждане на ВРС по ч.гр.дело 8925/2013г. на 21 състав, постановено на 06.12.2016г., с което е оставена без уважение молба на длъжника за постановяване на акт по чл.415, ал.2 от ГПК от заповедния съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: