ОПРЕДЕЛЕНИЕ 213

гр. Варна, 22.03.2016г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

          ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

            като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 166/16г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на Н.А.Е. от гр. Силистра срещу определение4/07.01.2015г., постановено по в. гр. д. 326/2015г. по описа на Окръжен съд-Силистра, с което е оставена без разглеждане жалбата й, подадена в качеството й на длъжник по изп.д. № 20157670400289 по описа на ЧСИ Г. Г., рег. № 767, с район на действие – съдебния район на ОС-Силистра, за отмяна действията на ЧСИ, свързани с начисляване на такси в ПДИ и производството по делото е било прекратено. Въпреки многословното изложение в жалбата, липсва конкретно и ясно оплакване, но от същата може да се извлече, че се претендира отмяна на действията на ЧСИ, изразяващи се с начислението на „солидни” такси, посочени в ПДИ, което изчисление е невярно и може би неправилно.

В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна – взискателя Х.Ш. Халит.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е и основателна поради следното:

Жалбоподателката е длъжник по посоченото изп.д. № 20157670400289 по описа на ЧСИ Г. Г., рег. № 767, с район на действие – съдебния район на ОС-Силистра, образувано по молба на Х.Ш. Халит за заплащане на суми по издадения му изпълнителен лист от 25.03.15г. по гр.д. № 2827/11г. на РС-Силистра. С връчената на 19.06.15г. ПДИ длъжникът Е. е била поканена да заплати доброволно сумите от 4764.94лв., от които 2946 лв. – сумите по ИЛ, 240лв. – разноски по изпълнителното дело, 521.38лв. – такси по Тарифата към ЗЧСИ, както и публични вземания в размер на 1057.56лв., дължими към 29.06.15г.

Видно от копието на материалите по изпълнителното дело, че на 16.04.15г. е била издадена сметка № 28440 от ЧСИ за сумата от общо 66лв., представляващи платените от взискателя авансови такси по т.т. 1,3,4 и 9 от ТТР към ЗЧСИ.

По въпроса за това дали по реда на чл. 435, ал. 2 от ГПК подлежи на обжалване всеки акт на ЧСИ, в който се определя размерът на дължимите от длъжника разноски, или на обжалване по този ред подлежи само постановлението за разноски, е налице противоречива съдебна практика, която ще бъде уеднаквена с бъдещо ТР по образуваното т.д. № 3/15г. на ОСГТК на ВКС.

Имайки предвид обаче, че по посоченото изпълнително дело предприетото изпълнително действие е чрез запор на вземанията на длъжницата към трети лица /така запорно съобщение от 15.06.15г. до ЧСИ Ервин Юсеин/, поради което и е възможно да не се стигне до постановяването на нарочен акт за определяне на разноските, дължими от длъжника. При това положение следва да се приеме в настоящия случай, че жалбата и против ПДИ, съдържаща определяне на разноските /за които има частично издадена сметка/ е допустима /друг е въпроса за нейната основателност, който не е предмет на разглеждане в настоящото производство/, поради което и обжалваното определение следва да се отмени като незаконосъобразно и делото да се върне на СОС за произнасянето по същество. 

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение 4/07.01.2015г., постановено по в. гр. д. 326/2015г. по описа на Окръжен съд-Силистра, с което е оставена без разглеждане жалбата на Н.А.Е. от гр. Силистра, подадена в качеството й на длъжник по изп.д. № 20157670400289 по описа на ЧСИ Г. Г., рег. № 767, с район на действие – съдебния район на ОС-Силистра, за отмяна действията на ЧСИ, свързани с начисляване на такси в поканата за доброволно изпълнение и производството по делото е било прекратено, и ВРЪЩА делото на ОС-Силистра за произнасяне по съществото на тази жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: