Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

86/06.06.2017 г.

гр.Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 10.05.2017 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕНКА ХРИСТОВА

 

при секретаря Юлия Калчева, като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 166/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е въззивна жалба от Г.И.Б. с ЕГН ********** чрез процесуалния му представител адв. П. *** срещу решение № 19/22.02.2017 год по гр.д. № 35/2016 год. на Окръжен съд Силистра, с което е отхвърлен предявения иск срещу П.И.С. с ЕГН ********** и И.И.И. с ЕГН ********** за обявяване за окончателен на сключения на 10.01.2005 год предварителен договор между Г.И.Б. и Ц.К.Ж. за продажба на нива с площ от 82 дка в землището на с.Гарван, общ.Ситово, както и в осъдителните части за разноските. Въззивникът се позовава на процесуално нарушение, изразяващо се в недопускане на изменение на иска чрез въвеждане на ново правно основание – придобиване на имота чрез давностно владение през периода от 10.01.2005 до 20.11.2015 год. Твърди, че цитираното определение № 88/12.04.2016 год. противоречи на задължителна практика на ВКС – Определение № 178/12.03.2012 год. по гр.д. № 105/2012 год. на III г.о. на ВКС. В жалбата е изразено несъгласие с мотивите на съда по отношение на откриване и приемане на наследството на Ц.К.Ж., поради което според въззивника решението не е съобразено с разпоредбите на чл. 48 и сл. от Закона за наследството, както и с чл. 57 от същия закон. В жалбата се съдържат оплаквания и по отношение осъдителната част за разноските, като съдът не е взел предвид своевременно направеното възражение за прекомерност.

По изложените съображения въззивникът моли за отмяна на решението и постановяване на друго, с което да се приеме, че предприетото от ищеца изменение на иска преди връчването на препис от исковата молба на ответната страна, съставлява поправка на исковата молба, поради което искът да се счита като предявен на осн. чл. 124 ал.1 от ГПК за придобиване на имота по давностно владение. Евентуално се поддържа искане за отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго, с което предявеният иск за обявяване на предварителния договор за окончателен бъде уважен, с присъждане на разноските по делото.

В постъпилия отговор от П.И.С. с ЕГН ********** и И.И.И. с ЕГН ********** чрез процесуалния им представител адв. Д.К. ***, е изразено становище за неоснователност на подадената жалба и за потвърждаване на решението. Молят за присъждане на разноски.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че жалбата е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Първоинстанционният съд е бил сезиран първоначално с искова молба от Г.И.Б. срещу П.И.С. с правно осн. чл. 19 ал.3 от ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителния договор, сключен на 10.01.2005 год между него и наследодателката на ответницата – Ц.К. Ж. С разпореждане № 113/17.02.2016 год. съдът оставил исковата молба без движение с указания за отстраняване на нередовностите й, а именно – посочване цената на иска, внасяне на необходимия размер държавна такса, както и представяне на вписана искова молба.

С молба вх.№ 1003/25.03.2016 год. ищецът заявил, че изменя иска си от такъв по чл. 19 ал.3 от ЗЗД в положителен установителен иск за собственост на процесния имот като придобит чрез давностно владение. Искът е насочен срещу П.И.С., М. Д.К., Р.Д.Д., Т. А.И., И. А.И., И.М.И., И.И.И. и А.Д.И..

С разпореждане № 178/28.03.2016 год. съдът отново оставил исковата молба без движение, като указал на ищеца да уточни колко искове предявява и кои са ответниците по всеки от тях, да допълни фактическите основания по първоначално предявения иск  и да приведе искането си в съответствие с тях, да уточни кой владее имота към момента на завеждане на делото, да представи вносна бележка за доплатена държавна такса, както и вписана искова молба за всеки от исковете.

Във връзка с това разпореждане ищецът депозирал молба вх.№ 1187/11.04.2016 год., в която заявил, че предявения иск е един, а именно – установителен иск за собственост на имота по давност.

С определение № 88/12.04.2016 год. съдът оставил без уважение молбата за изменение на иска като недопустимо с оглед изискванията на чл. 214 ал.1 от ГПК и разпоредил на ответницата П.И.С. да се връчи препис от първоначалната искова молба с правно осн. чл. 19 ал.3 от ЗЗД. Този иск е бил предмет на разглеждане по делото и по него се е произнесъл съдът с решението си.

Настоящият състав намира, че съдът неправилно е оставил без уважение искането, съдържащо се в молба вх.№ 1003/25.03.2016 год, възприемайки го като недопустимо извменение на иска.

Разпоредбата на чл. 214 от ГПК е неприложима в случай, когато ищецът измени иска си преди връчване на исковата молба на насрещната страна. Това следва от редакцията на текста, според която изменение на основанието на иска може да се предприеме в първото по делото заседание, ако с оглед защитата на ответника съдът намери това за уместно. Внасянето на делото за разглеждане в първо съдебно заседание е предпоставено от подготвителните действия на съда по проверка редовността на исковата молба и допустимостта на иска, връчване на преписи на насрещната страна, подаване на отговор и т.н. Защитата на ответника няма да бъде накърнена в резултат от изменение на основанието и/или петитума на иска преди получаване на препис от исковата молба. Напротив, съдът с доклада си ще съобщи на страните, че предмет на разглеждане е „поправената“ искова молба, с оглед на която ще формурлира правното основание на иска и ще разпредели доказателствената тежест.

В този смисъл е утвърденото становище в правната теория („Българско гражданско-процесуално право“, девето преработено и допълнено издание, „Сиела“ 2012, стр.470), според което „разгледаните в т.1-3 условия за изменение на иска не важат, ако изменението се предприема докато не е връчен още препис от исковата молба на ответника. До този момент ищецът може да измени иска без ограничения във всяко отношение. Подобно изменение на иска ще бъде всъщност поправка на исковата молба“. Съобразена с това становище е и трайната съдебна практика, както е прието с определение № 157 от 30.01.2014 г. на ВКС по гр. д. № 6562/2013 г., III г. о., ГК.

Този извод се не променя от факта, че в изпълнение на предходно разпореждане ищецът е вписал първоначалната искова молба на дата, предхождаща определението, с което е оставено без уважение изменението на иска. Това вписване подлежи на заличаване на осн. чл. 13 от Правилника за вписванията въз основа на акта на съда, с който бъде приета за разглеждане поправената искова молба след проверка за нейната редовност.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че първоинстанционният съд е допуснал нарушение на процесуалните правила, довело до произнасяне по непредявен иск, поради което решението следва да бъде обезсилено, а делото – върнато на същия съд за разглеждане на иска с правно осн. чл. 124 от ГПК за установяване правото на собственост на ищеца въз основа на твърдения за изтекла в негова полза придобивна давност, заявен с молба вх.№ 1003/25.03.2016 год.

Поради непроизнасяне по съществото на спора от настоящата инстанция тя не следва да се произнася и по въпроса за присъждане на разноските.  По направените до момента разноски както пред първата, така и пред въззивната инстанция следва да се произнесе първоинстанционният съд с решението си по съществото на спора с оглед крайния му изход.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ОБЕЗСИЛВА решение № 19/22.02.2017 год. по гр. д. № 35/2016 год. на Окръжен съд-Силистра като постановено по непредявен иск

ВРЪЩА делото на същия съд за разглеждане на иска с правно осн. чл. 124 от ГПК, заявен с молба вх.№ 1003/25.03.2016 год., от фазата на проверка относно редовността на исковата молба по чл. 129 от ГПК.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)