О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

402/17.06.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 17.06.2019г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№166/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.248 от ГПК.Образувано по подадена от А.Й.М.-Г. и Г.Х.Г., двамата чрез процесуал -ния им представител адв.М.М., молба вх.№3068/27.05.2019г. за изменение на решение №55/08.05.2019г., постановено по в.гр.д.№166/19г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му относно разноските чрез присъждане на строените от страната разноски и пред първоинстанционния съд, представляващи адв.възнаграждение в размер на 6 048 лв./с включен ДДС/ съгласно фактура №659/17.04.2018г., изпла - тено по банков път.

Насрещните страни по молбата Г.Я.С.-П. и Т. Я.П, в депозирания отговор по молбата в срока по чл.248, ал.2 от ГПК чрез процесуалния им представител адв.М.Ц. поддържат становище за ней -ната неоснователност, евент. претендират адв.възнаграждение, като прекомерно, да бъде редуцирано до минималния предвиден в Наредба №1/04г. на ВАдвС раз -мер.

Молбата вх.№3068/27.05.2019г. е депозирана в срока по чл.248, ал.1 от ГПК и е допустима.Разгледана по същество е основателна по следните съображения.

С решение №55/08.05.2019г., постановено по в.гр.д.№166/19г. по описа на ВАпС, гр.о., е обезсилено решение №2127/07.12.2018г., постановено по гр.д.№169/18г. по описа на ВОС, гр.о., е прекратено производството по гр.д.№169/18г. по описа на ВОС, гр.о. и по в.гр.д.№166/19г. по описа на ВАпС, гр.о., както и Г.Я.С.-П. и Т.Я.П. са осъдени да заплатят на А. Й.М.-Г. и Г.Х.Г. сумата от 6 923, 87лв., пред -ставляващи съдебно-деловодни разноски, на осн. чл.78, ал.4 от ГПК.

Производството по гр.д.№169/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя- вения от Г.Я.С.-П. и Т.Я.П. против А.Й.М.-Г. и Г.Х.Г. иск с пр. осн. чл.496, ал.3, пр.1 от ГПК.Производството по в.гр.д.№166/19г. по описа на ВАпС, гр.о. е образува -но по подадената от А.Й.М.-Г. и Г.Х.Г. въззивна жалба против първоинстанционното решение, с което искът е бил уважен. Същият е счетен за недопустим от въззивната инстанция, поради което обжалва -ното решение на ВОС е обезсилено и производството по делата прекратено. Присъдените на въззивниците Г. разноски с въззивното решение са такива, сторени пред въззивна инстанция съгласно представения от тях списък от 17.04. 2019г., представляващи адв.възнаграждение и държавна такса.Във въззивната си жалба Георгиеви са претендирали присъждане и на сторените от тях разноски пред ВОС.При постановяване на решението си съдът не е открил в пришитите по гр.д. №169/18г. по описа на ВОС документи доказателства за сторени от Г. разноски пред ВОС, съответно не е присъдил такива.В молбата си по чл.248 от ГПК Г. чрез процесуалния си представител твърдят, че доказателства за нап -равените разноски са приложени от тях с молбата им становище с вх.№20115/ 04.07.2018г., към която са приложени молба-списък на разноските, договор за процесуално представителство от 12.04.2018г.-оригинал, протокол от 16.04.2018г.-оригинал, фактура №659/17.04.2018г.-заверен препис и извлечение от банкова сметка ***.06.2018г.-заверен препис.В молбата-становище с вх.№20115/04.07. 2018г./приложена на л.225-230 от гр.д.№169/18г. по описа на ВОС, подадена по пощата 02.07.2018г./, депозирана от Г. чрез адв.М.М., е посочено, че се представя и отделна писмена молба със списък на разноските за адв. възнаграж -дение, но подобна молба, както и горецитираните договор, протокол, фактура и извлечение от банкова сметка, ***.

Съдът констатира, че към корицата на първоинстанционното дело, в найлонов плик, в които се съдържат преписи от различни документи, депозирани от страните пред ВОС /препис от становище на Я. чрез адв.М.Ц. по постъпила молба от Г. от 03.05.2018г., препис от молба от Г. чрез адв.М. М. от 07.11.2018г., препис от молба на Я. чрез адв.М.Ц. в изпъл -нение на указания, дадени с определение №971/18.04.2018г., ведно с приложени към нея множество писмени доказателства, препис от отговор по молба по чл.248 от ГПК, депозирана от Я., подаден от Г. чрез М.М., препис от ста -новище на третото лице помагач ЧСИ Д. П.-Я./, се съдържа и молба, наименована молба-списък на разноските, подадена от Г. чрез адв.М.М. с посочена в молбата дата 02.07.2018г./приложен е и препис от нея/, в която са посочените претендираните разноски за адв.възнаграждение - 12 096лв., приложен е договор за процесуално представителство от 12.04.2018г.-оригинал, протокол от 16.04.2018г.-оригинал, извлечение от банкова сметка ***.06.2018г.-заверен препис и фактура №659/17.04.2018г.-заверен препис.

Предвид гореустановеното съдът приема, че страната е представила свое -временно доказателства за направените от нея разноски пред ВОС, но поради пропуск на деловодителя на състава тези доказателства не са били пришити по делото.Приема, че, за да може да се произнесе по тях, същите следва да се пришият по въззивното дело/доколкото настоящата инстанция не може да прилага документи по друго дело/.

Видно от цитирания договор от 12.04.2018г. е, че е договорено отделно възнаграждение за всеки от двата първоначално предявени иска с пр. осн. чл.496, ал.3, пр.1 от ГПК /основани на твърдения за различни нарушения на чл.185 от ЗЗД/, а именно за всеки по 6 048лв. или общо 12 096лв.Производството по единия иск е прекратено от ВОС като недопустимо с влязло в сила определение №2019/ 07.08.2018г. и по него са присъдени разноски на ответниците на осн. чл.78, ал.4 от ГПК, вкл. има неприключило с влязло в сила определение производство по чл.248 от ГПК.

Претендира се присъждането на уговореното възнаграждение за другия, раз -гледан от ВОС иск.Възнаграждението е 6 048лв. и съгласно представените фактура и извлечение от банкова сметка ***.05.2018г. Посочено е в представения пред ВОС списък на разноските, направени пред първа инстанция.Неоснователно е възражението, че разноски не следва да се присъждат, т.к. са присъдени такива по евентуалния иск, производството по което е било прек - ратено от ВОС.Исковете действително са в защита на един интерес, но понас -тоящем се претендират разноски от ответниците именно по иска, който е бил раз -гледан по същество от ВОС, чието решение по подадената от тях въззивна жалба е било обезсилено.В тази връзка и на тях им се следват сторените по този иск раз -носки пред ВОС.Възражението за прекомерност на възнаграждението също е неос -нователно с оглед цената на предявения иск - 175 175лв. и минималния предвиден в чл.7, ал.2, т.5 от Наредба №1/04г. на ВАдвС размер от 5 033, 50лв. и с включен ДДС в размер на 6 040, 20лв.    

По изложените съображения съдът приема, че подадената молба с пр.осн. чл.248 от ГПК е основателна и следва да бъде уважена като решението се измени в частта за разноските чрез присъждане на въззивниците на още 6 048лв.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДА СЕ ПРИШИЯТ по в.гр.д.№166/19г. по описа на ВАпС, гр.о. приложените в найлонов плик, поставен към корицата на гр.д.№169/18г. по описа на ВОС, доку -менти/съдържащ и преписи от други документи/, а именно: 1/ молба-списък на разноските, подадена от А.Й.М.-Г. и Г.Х.Г. чрез адв.М.М. с посочена в молбата дата 02.07.2018г. и ръкописен надпис „за съда”-оригинал; 2/ договор за процесуално представителство от 12.04. 2018г.-оригинал; 3/ протокол от 16.04.2018г.-оригинал; 4/ извлечение от банкова сметка *** „Банка ДСК”ЕАД от 05.06.2018г.-заверен препис; 5/ фактура №659/17.04. 2018г.-заверен препис.

 ИЗМЕНЯ на осн. чл.248 от ГПК решение №55/08.05.2019г., постановено по в.гр.д.№166/19г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му относно разноските, КАТО:

ОСЪЖДА Г.Я.С.-П., ЕГН ********** и Т.Я.П., ЕГН **********,***, да заплатят на А.Й.М.-Г., ЕГН **********, адрес ***, и Г.Х.Г., ЕГН **********, адрес ***, ОЩЕ и сумата от 6 048лв., представляващи съдебно-деловодни разноски, сторени пред първа инстанция, на осн. чл.78, ал.4 от ГПК.

 

Определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: