ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

399/15.06.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  15.06.2015г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 167/2015  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от З.Д.Д. и В.П.Д. чрез процесуалния им представител адв. Н.Б. срещу решение № 160/03.02.2015 год по в.гр.д. № 270/2014 год, с което е отменено разпределение от 13.12.2013 год по изп.д. № 20127190400500 на ЧСИ С. Я. и вместо него е извършено ново разпределение на постъпилите суми по изп.д. В частната жалба се съдържа оплакване, че съдът при извършване на новото разпределение неправилно е определил размера на ползващото се с привилегия от първи ред вземане на ЧСИ за пропорционална такса по т.26 от ППЗЧСИ, вследствие на което е опорочено разпределението на сумите и за следващите по ред вземания. Прави се довод, че част от задължението към първоначалния взискател „Първа инвестиционна банка” АД в размер на 8024,66 лв е било погасено доброволно от длъжниците и тази сума не следва да се взема предвид при определяне на пропорционалната такса по т.26 от ТТЗЧСИ.

Постъпил е отговор от Б. П. и Ф.К. – присъединени взискатели по изпълнителното дело, в който на първо място се изтъква, че частната жалба не отговаря на изискванията на чл.261 т.1 и 4 от ГПК -  не е било изпълнено в срок разпореждането на съда за внасяне на държавна такса в размер на 15 лв по частната жалба, и не са приложени достатъчен брой преписи за връчване на насрещните страни. Поради това молят същата да бъде върната. По същество молят за отхвърляне на частната жалба като неоснователна.

Отговор е постъпил и от Р.Н.Н. чрез пълномощника й М.Д., която сочи, че частната жалба е просрочена и следва да бъде върната, а въззивното производство- прекратено. По същество излага доводи за неоснователност на същата и потвърждаване на обжалваното решение.

В отговора на „Уникредит Булбанк” АД се съдържа искане за оставяне на частната жалба без уважение.

Съставът на Апелативен съд Варна по допустимостта на частната жалба намира следното:

С разпореждане № 1952/19.02.2015 год по в.гр.д. № 270/2014 год на ВОС е оставена без движение частната жалба на З.Д.Д. и В.П.Д. с вх.№ 5477/18.02.2015 год срещу решение № 160/03.02.2015 год по същото дело. На страните е дадена възможност в едноседмичен срок от връчване на разпореждането да отстранят нередовностите на частната жалба, а именно – да представят доказателства за внасяне на държавна такса в размер на 15 лв по сметка на Апелативен съд Варна, както и 5 бр. преписи от частната жалба за връчване на насрещните страни. Разпореждането е връчено на двамата жалбоподатели чрез адв. Б. на 04.03.2015 год и срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 11.03.2015 год – сряда, работен ден. С молба вх.№ 8401/16.03.2015 год адв. Н.Б. е представил платежно нареждане от същата дата за внасяне на държавната такса, както и преписи за връчване. Тази молба е подадена след изтичане на срока, определен от съда с разпореждане № 1952/19.02.2015 год, а не е искано продължаването му по реда на чл. 63 от ГПК. При това положение следва да се приеме, че нередовностите на частната жалба не са отстранени в срок и е налице хипотезата на чл. 262 ал.2 т.2 от ГПК, към която препращат чл. 463 ал.2 и чл. 275 ал.2 от ГПК.

По изложените мотиви частната жалба следва да бъде върната, а производството по нея - прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВРЪЩА въззивна частна жалба вх.№ 5477/18.02.2015 год по описа на Окръжен съд Варна, подадена от З.Д.Д. и В.П.Д. чрез процесуалния им представител адв. Н.Б. срещу решение № 160/03.02.2015 год по в.гр.д. № 270/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 167/2015 год на Апелативен съд Варна.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му страните пред ВКС на РБ с частна жалба по реда на чл. 274 ал.2 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                        2.