Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

85

гр.Варна, 06.06.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 10.05.2017 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕНКА ХРИСТОВА

при секретаря Юлия Калчева, като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 167/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е въззивна жалба от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу решение № 1/22.02.2017 год по гр.д. № 135/2016 год на Окръжен съд Разград, г.о., с кето е отхвърлено мотивираното искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество от Р.А.Х. с ЕГН ********** и Г.М.Х. с ЕГН ********** на обща стойност 437 218,46 лв. По съображения за незаконсъобразност и необоснованост на решението, въззивникът моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което предявения иск бъде изцяло уважен съобразно първия вариант от заключението на СИЕ, прието на 23.01.2017 год, според който несъответствието на имуществото спрямо законните доходи на ответниците е отрицателна величина в размер на 693 231,51 лв. Въззивникът моли също за присъждане на разноски за двете инстанции, вкл. юрисконсултско възнаграждение.

Отговор на въззивната жалба не е постъпил. Не са направени искания за събиране на нови доказателства.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че въззивната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на разглеждане е мотивираното искане на КОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 437 218, 46 лв., от Р.А.Х. и Г.М.Х., на основание чл.63, ал. 2, т.1, т.2 и т.4 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ.  

С Решение № 73/16.03.2016 г. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ - Варна уведомление от Окръжна прокуратура - Разград с изх. № 928/13/31.07.2014г., вх. № УВ-1168/07.08.2014 г., за привличане в качеството на обвиняем и внесен обвинителен акт по досъдебно производство № 439/2013 г. по описа на РУП - гр. Исперих срещу Р.А.Х., ЕГН ********** за това, че в периода 01.01.2008 г. - 30.04.2013 г. включително, в гр. Разград, в условията на продължавано престъпление, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери по ЗДДФЛ, като не подал годишни данъчни декларации, изискуеми по чл. 50 от ЗДДФЛ, общ размер на данъчните задължения 20 029,19 лева  - престъпление по чл. 255, ал. 1, пр. 1 и 2, т. 1 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 18 от ЗОПДНПИ.

Новото в приложимия по настоящия казус Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) се състои в това, че развитието и изходът на воденото наказателно производство престават да са решаващи за отнемане на имущество по гражданската претенция на държавата. Новите положения предопределят и разширеното понятие за подлежащото на отнемане имущество, за каквото по силата на чл. 1, ал.2 ЗОПДНПИ се счита имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник.

 Така, съгласно изричната норма на чл. 62 от ЗОПДНПИ, по реда на този закон се отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество, а за такова според чл. 1, ал.2 от същия закон, се смята имуществото за придобиването на което не е установен законен източник. На изследване подлежи имуществото, с което проверяваният е разполагал в началото и края на изследвания период, увеличението му през същия период от законни източници (трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и т.н.), направените през това време разходи и възникналите задължения. Ако на тази основа се установи значително несъответствие, което не може да бъде оправдано със законните източници за забогатяване, остава логичното заключение, че произходът на забогатяването е незаконен.

 Както бе посочено, за разлика от отменения ЗОПДИППД, новият ЗОПДНПИ не предпоставя отнемането на имуществото от връзката на придобиването му с установената в наказателното производство престъпна дейност на проверявания. В новия ЗОПДНПИ, престъпната дейност е само повод за образуване на проверката от комисията (за да не е проверката произволна), като впоследствие подлежащите на изследване предпоставки за отнемането на имущество са откъснати от наказателното производство и неговият изход няма значение за изхода на производството по отнемане на незаконно придобито имущество. Разликата в двата закона ясно личи и от заглавията им, като на отнемане по стария закон подлежи имущество, придобито от престъпна дейност, а по новия - незаконно придобито имущество.

В случая основанието Комисията да образува производството е било налице – ответниците Р.А.Х. и Г. М.Х. са били привлечени като обвиняеми за престъпление по чл. 255, ал.1, предл.1 и 2 от НК, попадащо в предметния обхват на закона - чл. 22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ.

Както бе посочено и по-горе, законодателят не е поставил производството по отнемане на незаконно придобитото имущество в зависимост от хода на наказателното производство, като последното е само предпоставка за образуване на проверката, целта на която е установяване дали е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, т.е. дали натрупването на неговото богатство може да бъде обяснено с конституционно признатите и законово регламентирани източници.

 В този смисъл в настоящото съдебно производство, започнало по искова молба на комисията по новия закон (ЗОПДНПИ), не подлежи на установяване връзката (пряка или косвена) между придобитото имущество и извършеното престъпление от проверявания. Незаконно по смисъла на ЗОПДНПИ е имуществото за което не е установен законен източник (чл. 1, ал.2 от закона), като законни са конституционно признатите и законово регламентирани източници.

 Установяването на "значително несъответствие" над 250 000 лв. за целия проверяван период е предвидено от законодателя на етапа на извършване на проверката от комисията, като такова правило за съдебното производство липсва. Затова, в съответствие с чл. 62 от ЗОПДНПИ, в настоящото дело подлежи на установяване законният източник на всяко отделно имущество, претендирано от държавата за отнемане и преценката за отнемане следва да бъде направена конкретно.

Като законни източници за придобиване на имуществото си, с отговора на исковата молба ответниците са посочили получени парични преводи от чужбина, които според тях представляват „доход“, а не незаконно придобито имущество. Те обаче не са конкретизирали основанията за получаване на тези парични суми, нито лицата, които са ги превеждали по техни сметки. Не е посочено наличие на облигационни или други отношения, оправдаващи получаването на такива „доходи“. За част от придобитите имущества ответниците са заявили в отговора на исковата молба, че са закупени именно със средствата, получени от трети лица от чужбина, а за останалите – че средствата са заработени от тях с работа в чужбина (без уточняване наличието на конкретни трудови или граждански договори с работодатели).

С влязла в сила присъда по НОХД № 278/2014 год на Окръжен съд Разград Р.А.Х. е признат за виновен за това, че в периода 01.01.2008 год до 30.04.2013 год при условията на продължавано престъпление е избегнал установяването на данъчни задължения в големи размери, като не е подал годишни данъчни декларации по ЗДФЛ. За същото престъпление е призната за виновна и Г.М.Х. с влязла в сила присъда по НОХД № 434/2015 год на Окръжен съд Разград. В мотивите на двете присъди по идентичен начин са коментирани фактите, че двамата подсъдими са трайно безработни, без установени доходи със законен източник, като в същото време семейството е демонстрирало висок жизнен стандарт. Установено е в наказателното производство, че през инкриминирания период чрез социалните мрежи подсъдимите са установили случайни контакти с различни чуждестранни граждани и под различни предлози успявали да ги склонят да ги подпомагат с парични средства. За целта съобщавали данни за самоличността си и получавали суми в чужда валута чрез Международната система за бързи разплащания „Уестърн Юнион“.

Доходите, получени по описания начин, чийто размер е установен с влезлите в сила присъди, са както следва: 200 229,91 лв за Р.А.Х. и 23 655,74 лв за Г.М.Х.. Тези доходи не са от стопанска дейност, не са от източник в страната и не могат да бъдат определени като такива по смисъла на чл. 8 от ЗДДОФЛ. Същите не са и доходи от работа в чужбина, тъй като няма никакви доказателства за това. Напротив, от данните за задграничните пътувания на ответниците се установява, че те са били кратковременни – по 1-2 дена, което не предполага връзка с упражняване на трудова дейност. Сумите не са и „дарение“ по смисъла на чл. 225 от ЗЗД, защото самите ответници не твърдят това. Дарението е двустранна сделка и е необходимо съответно изявление на другата страна, каквото липсва.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че за получените доходи от чужбина, послужили за придобиване на процесното имущество, не е установен законен източник.

По делото са приети заключения на съдебно-автотехническа и съдебно-икономическа експертизи, от които се установява следното:

Пазарната оценка на лек автомобил „ВАЗ 2101“ с рег.№ РР 4776 АМ към датата на придобиване – 23.05.2006 год е 300 лв; пазарната оценка на лек автомобил „Форд Мондео“ с рег.№ РР 0352 АН към датата на придобиване 23.04.2007 год е 5300 лв; пазарната оценка на лек автомобил „БМВ“ 525Д (Е39) с рег.№ РР 9358 АР към датата на придобиване – 04.10.2010 год е 13 000 лв, а към датата на отчуждаване – 07.03.2011 год – 12 300 лв; пазарната стойност на лек автомобил „БМВ“ 530Д (Е60) с рег. № РР 9310 АР към датата на придобиване – 27.09.2010 год е 37 000 лв.

Съдебно икономическата експертиза е направила подробен анализ на имущественото състояние на ответниците за процесния период и е изготвила заключение във варианти. Най-обективен е вариант I от допълнителната експертиза, приета в съдебното заседание на 23.01.2017 год. В него са отчетени доходите на ответниците от трудови и приравнени на тях правоотношения, както и приходите от продажба на имущество, на обща стойност 17 053,90 лв. Съобразени са обичайните и извънредни разходи за издръжка на домакинството и разходите за задгранични пътувания в общ размер 168 185,46 лв. Разходите за придобиване на недвижими имоти и МПС са в размер на 91 300 лв. Получените от ответниците парични средства от трети лица от чужбина са в общ размер 284 716,46 лв, установен с влезлите в сила присъди, имащи задължителна сила на осн. чл. 300 от ГПК за гражданския съд.

В заключение, стойността на имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник, възлиза на 542 099,95 лв, включващ получените суми от чужбина, преобразувани в придобиване на недвижими имоти и МПС, и суми, внесени от ответниците по банкови сметки в размер на 244 483,91 лв. В крайна сметка е налице несъответствие между нетния доход  и имуществото на ответниците за процесния период – 07.08.2014 год до 07.08.2014 год в размер на -693 231,51 лв.

Първоинстанционният съд неправилно е приел, че сумите, получени от трети лица чрез „Уестърн Юнион“ представляват „други източници на финансиране“ по смисъла на §1, т.4 от ЗОПДНПИ, поради което са доход, а не незаконно придобито имущество. Това би било така, ако беше установено основанието за получаване на това „финансиране“ от чужбина – дали от трудови и приравнени на тях отношения на самите ответници, плащания по облигационни отношения с третите лица – задължения по сключени договори или дарения. Тежестта да установят основанието за получаване на средствата лежи върху ответниците, а те не са сторили това. Напротив, в отговора на исковата молба дори липсват твърдения за основанието, на което са получавали въпросните суми.

Обстоятелството, че във воденото данъчно-административно, а след това – и наказателно производство, тези суми са третирани като доход, подлежащ на облагане, не променя извода за незаконност на същия. В тези производства е бил коментирана съставомерността на деянието, изразяващо се в укриването на доходи чрез неподаване на данъчна декларация и неплащане на дължимия данък. Предмет на разглеждане в наказателното производство не е бил произходът на средствата и начинът за придобиването им. В мотивите на постановените присъди прозират данни за измамливи действия на подсъдимите във връзка с исканата от тях „материална помощ“ от доверчиви чуждестранни граждани, но в тази насока не са събрани достатъчно доказателства и не е повдигано такова обвинение. Въпреки това, настоящият състав преценява, че средствата от чужбина са получени от ответниците без правно основание, което ги прави незаконно придобити.

По изложените мотиви първоинстанционното решение следва да бъде отменено, а вместо него – постановено друго, с което мотивираното искане на КОНПИ бъде уважено.

В полза на въззивника следва да се присъдят разноските за двете инстанции в размер на 2 112 лв, представляващ заплатени от ищеца разноски за вещи лица и юрисконсултско възнаграждение, определено съобразно чл. 78 ал.8 ГПК вр. чл. 37 от ЗПП.

В тежест на ответниците следва да се възложи и дължимата държавна такса на осн. чл. 78 ал.6 ГПК вр. чл. 78 ал.2 от ЗОПДНПИ в размер на 26 233,08 лв по сметка на Апелативен съд Варна.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ОТМЕНЯ решение № 1/22.02.2017 год по гр.д. № 135/2016 год на Окръжен съд Разград, г.о. и вместо него

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

ОТНЕМА в полза на държавата незаконно придобито имущество на обща стойност 437 218,46 лв, както следва:

На основание чл.63, ал. 2, т.1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ от Р.А.Х.:

- Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 61710.505.2366.1.2, с предназначение жилище, апартамент, с адрес: гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ул. „Каймакчалан" № 2А, апартамент 2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, със застроена площ 91,65 кв. м, състоящ се от една дневна, две спални, сервизно помещение, коридор и един балкон - общ за дневната и едната спалня, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: № 61710.505.2366.1.3, № 61710.505.2366.1.1, под обекта:№ 61710.505.2366.1.33, №61710.505.2366.1.31, № 61710.505.2366.1.32, над обекта: № 61710.505.2366.1.7, ведно с принадлежащото му избено помещение № 2 с полезна площ от 2,74 кв. м, ведно с 2,51% идеални части от общите части на сградата, равни на 10,82 кв. м и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото, както и 15,69/626 идеални части, равни на 15,69 кв. м от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 61710.505.2366 по кадастралната карта и кадастралните регистри.

- Лек автомобил марка "ВАЗ", модел "2101", с per. № РР4776АМ, рама № 21011247040, двигател № 21011359986, дата на първоначална регистрация: 05.03.1975 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 23.05.2006 г.

-  Лек автомобил марка "Форд", модел "Мондео", с per. PP0352AH, рама № WF0NXXGBBNRJ20927, двигател № без номер, дата на първоначална регистрация: 01.12.1994 г., придобит съгласно договор от 23.04.2007 г.

-Сумата в размер на 193 501,83 лв., представляваща получени преводи от трети лица в чужбина и непреобразувана в друго имущество.

-Сумата в размер на 3 740,15 лв., представляваща парични средства по разплащателна сметка № 14795277 в „Банка ДСК" ЕАД.

-Сумата в размер 11 827,85 лв., представляваща парични средства по спестовен влог № 17038051 в „Банка ДСК" ЕАД.

-Сумата в размер на 6 509,75 лв., представляваща парични средства по спестовен влог № 17337668 в „Банка ДСК" ЕАД.

-Сумата в размер на 30 267,69 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 14795328 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 80 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 15029344 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 919,52 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 15112011 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 15203802 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 97 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 15347261 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 2 500 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 15523945 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 2 425,39 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 15614505 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 150 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 15638994 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 1 850,15 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 15695252 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 206,04 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 16013356 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 102,50 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 16292551 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 102,50 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 16416364 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 30 552,61 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 16903149 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 2 753,04 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 16530263 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 5 078,15 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 16903254 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 14 777,58 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 16903306 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 58,16 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 17400735 в „Банка ДСК" ЕАД.

-   Сумата в размер на 16 225,82 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 17530220 в „Банка ДСК" ЕАД.

- Сумата в размер на 10 029,17 лв., представляваща парични средства по срочен депозит № 18014574 в „Банка ДСК" ЕАД.

- Сумата в размер на 500 лв., представляваща парични средства по разплащателна сметка в лева IB AN BG 88 BU1N 95611 0003 161 78 в „Алианц Банк България" АД.

От Р.А.Х., ЕГН ********** и Г.М.Х., ЕГН ********** на основание чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

- Поземлен имот - дворно място, находящо се в с. Желязковец, общ. Самуил, Разградска област, ул."Искър" № 3, урегулирано от 1 051 кв. м, с неприложена улична регулация за 7 кв. м, съставляващо парцел № IV-17 в кв. 2 по плана на с. Желязковец, ведно с постройките в него: паянтова жилищна сграда със застроена площ 170 кв. м, гараж със застроена площ от 63 кв. м и стопанска полумасивна сграда - навес с площ 15 кв. м.

-  Лек автомобил марка "БМВ", модел "530Д", с per. № РР9310АР, рама № WBANC71 ОХ0В826523, двигател № 306D225465746, дата на първоначална регистрация: 18.05.2005 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 27.09.2010 г.

От Г.М.Х., ЕГН ********** на основание чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

- Сумата в размер на 25 010,56 лв., представляваща парични средства по спестовен влог № 18182333 в „Банка ДСК" ЕАД.

От Р.А.Х., ЕГН ********** и Г.М.Х., ЕГН ********** на основание чл. 72, във връзка чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

- Сумата от 7 000 лв., представляваща пазарната към датата на отчуждаване на лек автомобил марка "БМВ", модел "525Д", с per. № РР9358АР, рама № WBADL91050GW52533, двигател № 31099481256D1, дата на първоначална регистрация: 29.06.2000 г.

ОСЪЖДА Р.А.Х., ЕГН ********** и Г.М.Х., ЕГН ********** да заплатят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 131463734, разноските по делото за двете инстанции в размер на  2 112 лв, представляващи заплатени от ищеца разноски за вещи лица и юрисконсултско възнаграждение, определено съобразно чл. 78 ал.8 ГПК вр. чл. 37 от ЗПП..

ОСЪЖДА Р.А.Х., ЕГН ********** и Г.М.Х., ЕГН ********** да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Апелативен съд Варна държавна такса в размер на 26 233,08 лв на осн. чл. 78 ал.6 ГПК вр. чл. 78 ал.2 от ЗОПДНПИ.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)