О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№238

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на12.04.2019г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 167/2019 по описа на Апелативен съд – гр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Г.Я.С. – П. и Т.Я.П. чрез процесуалния им представител адв. М.Д.Ц. срещу определение № 2303/17.09.2018 год по гр.д. № 169/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о. В ЧАСТТА му, с която е оставена без разглеждане молбата им с правно осн. чл. 248 от ГПК за изменение на определение № 2019/07.08.2018 год в частта за разноските. По съображения за незаконосъобразност на определението, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна в обжалваната част, както и за присъждане на разноски в настоящото производство съгласно приложения списък.

В частта, с която е уважено искането на насрещната страна и е изменено определение № 2019/07.08.2019 год определението не е обжалвано.

В постъпилия отговор ответниците А.Й.М.-Г. и Г.Х.Г. изразяват становище за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на определението. Нямат искане за присъждане на разноски в настоящото производство и не са възразили за прекомерност на претендираното от жалбоподателите адвокатско възнаграждение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С определение № 2019/07.08.2019 год по гр.д. № 169/2018 год по описа на ВОС, съдът е прекратил частично производството по отношение евентуално предявения иск, с който се иска да бъде признато за установено в отношенията между страните, че проведената по изп.д. № 20137110400256 на ЧСИ Д. З.-Я. публична продан, приключила с Постановление за възлагане с изх.№ 50540/20.12.2016 год, е нищожна поради персонална симулация. Със същото определение съдът е присъдил в полза на ответниците разноски в размер на 5040 лв съразмерно с прекратената част на иска.

Определението не е било обжалвано в прекратителната му част.

В срока по чл. 248 от ГПК са постъпили молби и от двете страни за изменение на определението в частта за разноските. Молбата на ищците е оставена без разглеждане по съображения, че в тази част определението подлежи на обжалване с частна жалба, каквато не е подадена в преклузивния срок.

Този извод на съда е незаконосъобразен.

В действащия ГПК от 2008 г. няма правило, аналогично на чл.70 ГПК отм., което да дава възможност за обжалване на съдебното решение (респ. определение) само в частта за разноските. Ищците не са обжалвали определението в прекратителната му част, поради което обжалването му само за разноските е недопустимо. Съгласно чл.274 ал.1 т.1 и 2 от ГПК могат да се обжалват определенията, които преграждат по-нататъшното развитие на делото, и определенията, за които това е изрично предвидено в закона. Определението за разноските не прегражда развитието на делото и липсва правна норма (за разлика от чл.70 от ГПК (отм.), която да предвижда възможност за обжалването му.

В случаите, в които страната не е доволна от постановения съдебен акт (решение или прекратително определение) само в частта за разноските, тя може да иска неговото изменение или допълване единствено по реда на чл.248 от ГПК. Компетентен да разгледа искането е съдът, който е постановил определението за разноските.

Като е приел обратното, а именно – че искането по чл. 248 от ГПК е недопустимо и е отказал да го разгледа, съдът е постановил незаконосъобразно определение, което следва да бъде отменено и върнато на същия съд за постановяване на акт по същество.

В полза на частните жалбоподатели следва да се присъдят разноски за настоящата инстанция в размер на 250 лв съобразно с приложения списък по чл. 80 от ГПК и доказателства за плащането им.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ определение № 2303/17.09.2018 год по гр.д. № 169/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о. В ЧАСТТА му, с която е оставена без разглеждане молбата на Г.Я.С. – П. и Т.Я.П. чрез процесуалния им представител адв. М.Д.Ц. с правно осн. чл. 248 от ГПК за изменение на определение № 2019/07.08.2018 год в частта за разноските.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и постановяване на акт по същество по молбата.

ОСЪЖДА А.Й.М.-Г. с ЕГН *********** и Г.Х.Г. с ЕГН ********** да заплатят на Г.Я.С. – П. с ЕГН ********** и Т.Я.П. с ЕГН ********** разноски по делото в размер на 250 лв.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

 

  2.