ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

267

 

                                               20.04.2015 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 20.04.2015 г. в закрито заседание в следния състав:

  Председател: Милен Славов

         Членове: Маринела Дончева

                        Петя  Петрова                              

                                                                     

като разгледа докладваното от с. П. П. в.гр.д. № 168 по описа на Апелативен съд Варна за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по в.гр.д. № 168/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по следните въззивни жалби:

- По въззивна жалба на НАП – Варна, в качеството му на трето лице – помагач на ответниците, подадена чрез юрисконсулт К.Т. – Д. против решение № 1964/19.12.2014 г., постановено по гр.д. № 966/2014 г. по описа на ВОС, с което е уважен, предявения от К.Д.Н. и С.Н.Н. срещу И.Г.К. и К.Ж.К. иск по чл. 108 от ЗС и ответниците са осъдени да предадат на ищците владението върху недвижим имот с идентификатор № 10135.1501.158.1.8, който представлява жилище със застроена площ от 80,29 кв.м. в сграда, разположена в имот с идентификатор 1035.1501.158 с административен адрес гр.Варна, ул. „Патриарх Евтимий” № 64, придобит чрез покупко-продажба с решение № 1278 от 13.03.2014 г. по гр.д. № 2281 по описа на ВРС за 2005 г., влязло в законна сила на 02.04.2014 г.

Жалбоподателят е сочил, че обжалваното решение е неправилно – незаконосъобразно и необосновано, като е молил за отмяната му и за присъждане на разноските. Изложил е следните оплаквания: - с решението на окръжния съд се препятствало изпълнението на влязло в сила решение на съда № 1774/08.08.2013 г. по гр.д. № 2502/2013 г. на ВОС; - ответниците се легитимирали като собственици на имота, по силата на възлагането на публична продан, вписано първо, по реда на чл. 113 ЗС; - необосновано съдът направил извод, че ищците са собственици по силата на покупко-продажба с решението по гр.д. № 228/2005 г. на ВРС.

- По въззивна жалба на И.Г.К. и К.Ж.К. против същото решение на окръжния съд с № 1964/19.12.2014 г., постановено по гр.д. № 966/2014 г., с което е уважен предявения срещу тях иск по чл. 108 от ЗС и са осъдени да предадат на ищците К.Д.Н. и С.Н.Н. владението на имота.

Жалбоподателите са настоявали, че обжалваното решение е неправилно – незаконосъобразно и необосновано, като са молили за отмяната му и за постановяване на друго, с което искът срещу тях бъде отхвърлен. Претендирали са за присъждане и на разноските по делото. Навели да следните оплаквания: - неправилно съдът осъдил ответниците да предадат владението на имота и нарушил разпоредбата на чл. 499, ал.1 ГПК, защото транслативно-вещния ефект на влязлото в сила постановление за възлагане можело да бъде отречено само ако длъжникът не е бил собственик на имота към датата на възлагане, а в случая длъжникът бил собственик; - съдът нарушил и нормата на чл. 496, ал.2 от ГПК, защото решението по делбата обвързвало ищците, конституирани като помагачи по делбеното дело и исковата молба за делба била вписана преди исковата молба на ищците за обявяване на предварителния договор за окончателен; - съдът неправилно приложил закона – чл. 114, б. „б” ЗС, защото вписването на исковата молба по чл.19, ал.3 от ЗЗД не препятствало разпореждането с имота, като в случая възлагането на имота на И.К. било вписано, а в съответствие с чл. 113 от ЗС, който пръв е направил вписването е придобил собствеността; - първостепенният съд не съобразил и влязлото в сила решение № 1774/08.08.2013 г. по гр.д. № 2502/2013 г. на ВОС, с което било отменено спирането на изпълнителното дело, за да се продължи публичната продан и да се осигури сигурност на участниците в нея и се валидират придобитите права на собственост от купувачите; -окръжният съд не съобразил, че като трети лица ответниците не са обвързани от силата на пресъдено нещо на решението по чл.19, ал.3 от ЗЗД и изобщо не развил съображения по доводите им за неправилност на това решение по чл.19, ал.3 от ЗЗД, постановено по гр.д. № 228/2005 г. на ВРС.

К. и С. Николови са подали писмен отговор на жалбата, с който са оспорили същата и са молили за оставянето и без уважение. Молили са за присъждане на разноските.

- по „жалба” вх. № вх.№ 6117/23.02.2015 г. на И.Г.К. и К.Ж.К. против решение от 30.01.2015 г. по гр.д. № 966/2014 г. по описа на ВОС, постановено по реда на чл. 247 от ГПК, с което е поправена допусната в диспозитива на решение № 1946 от 19.12.2014 г. на ВОС явна фактическа грешка относно изписването на третите лица – помагачи.

Въпреки, че е обозначена като „жалба”, от изложените съображения, че окръжният съд макар не като допълване, а по реда за поправка на явна фактическа грешка, да е поправил решението си, като е посочил в диспозитива на решението осем от помагачите, е пропуснал да посочи деветия помагач и предвид искането за произнасяне в смисъл на посочване в диспозитива на първоинстанционото решение на този помагач, както и на пълните индивидуализиращи данни имена, ЕГН и адреси на всички помагачи и с оглед липсата на оплакване срещу квалифицирането на молбата по чл. 247 по ГПК, вместо по чл.250 от ГПК и допускане на поправката на явна фактическа грешка, се налага извода, че е подадена молба за поправка на допусната от окръжния съд в решението очевидна фактическа грешка, при твърдения за пропуск да изпише в решението за ОФГ единия от помагачите, както на индивидуализиращите данни на всички помагачи. Тази молба е от компетентността на окръжния съд, който е постановил решението за поправката на очевидната фактическа грешка и затова следва да му бъде изпратена за произнасяне по направеното искане.

Висящността на производството по молбата по чл. 247 от ГПК, възпрепятства разглеждането на въззивните жалби, поради което делото следва да бъде върнато на окръжния съд, който след окончателното приключване на производството по чл. 247 от ГПК следва да изпрати отново въззивните жалби срещу решението за разглеждането им от Варненския апелативен съд.

С оглед изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.гр.д. №168/2015 г. по описа на Апелативен съд –Варна и ВРЪЩА делото на Окръжен съд – Варна за произнасяне по молба вх.№ 6117/23.02.2015 г. по чл. 247, ал.1 ГПК /посочена от молителите като „въззивна жалба”/, подадена от И. и К. Калоянови.

След приключване на производството пред окръжния съд, делото  следва да бъде върнато на Апелативен съд Варна за произнасяне по въззивните жалби.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: