ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 233

 

                                      1304.2017 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на …13…април 2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Милен Славов

         Членове: Петя Петрова     

                          Мария МАРИНОВА                            

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 168 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано по частна жалба на Е.П.Т. и И.А.Т., подадена чрез адв. Берж Х., против разпореждане № 9233/08.11.2016 г. по в.ч.гр.д. № 1499/2016 г. по описа на ВОС, с което е върната частната им касационна жалба вх.№ 28737/17.10.2016 г. срещу определение от 12.08.2016 г. на ВОС.

Жалбоподателите са навели оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, поради нарушения на процесуалния закон, като са молили за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за администриране на касационната им жалба. Изложили са, че с подадените по куриер на 31.10.2016 г. от адв. А. Т. документи (в последния ден от срока за отстраняване на нередовностите), са изпълнили указанията на съда, дадени им с разпореждане от 17.10.2016 г. за поправяне на нередовностите в частната им касационна жалба вх.№ 28737/17.10.2016 г. и съдът не е имал основание да я върне.

От лицата на насрещната страна, писмен отговор, чрез адв. М.Т., е подал В.Ж.С., който е оспорил жалбата и е молил за оставянето й без уважение.

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 286, ал.2 от ГПК, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът намира следното:

С обжалваното разпореждане № 9233/08.11.2016 г., окръжният съд е върнал частната касационна жалба вх.№ 28737/17.10.2016 г. на Е. и И. Т., подадена чрез адв. Б.Х., срещу определение № 1933/12.08.2016 г. по в.гр.д. № 1499/2016 г. по описа на ВОС, след като е преценил, че жалбоподателите не са поправили нередовностите й, за които са им дадени указания. С обжалваното с частната касационна жалба определение на окръжния съд (определение № 1933/12.08.2016 г. по в.гр.д. № 1499/2016 г. по описа на ВОС) е било потвърдено разпореждане № 10769/17.03.2016 г., постановено по гр.д. № 2189/2015 г. на ВРС, с което е върната въззивна жалба на настоящите жалбоподатели против решение № 620 от 22.02.2015 г., постановено по гр.д. № 2189/2015 г. по описа на ВРС, поради необжалваемост на съдебния акт. Решение № 620 от 22.02.2016 г. по гр.д. № 2189/2015 г.на районния съд е било постановено в производство по чл. 36, ал.3 от ЗОСИ и съгласно изричната разпоредба на чл.36, ал.4 от ЗОСИ същото не подлежи на обжалване. Връщането на подадената срещу неподлежащото на обжалване решение е било потвърдено от окръжния съд с определението, срещу което е подадена и частната касационна жалба. В съответствие с разпоредбата на чл. 274, ал.4 от ГПК, която гласи, че не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване, определението на окръжния съд № 1933/12.08.2016 г. по в.гр.д. № 1499/2016 г. по описа на ВОС не подлежи на касационно обжалване. Необжалваемостта на акта е била посочена и в определението на окръжния съд. Следователно, частната касационна жалба вх.№ 28737/17.10.2016 г. на Е. и И. Т.,  подадена от чрез адв. Х. е била насочена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт и е подлежала на връщане от администриращия я окръжен съд. В този смисъл като е върнал частната касационна жалба, макар и по съвсем различни от изложените съображения, окръжният съд е постановил като краен резултат правилен съдебен акт и обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане за връщане вх. № 9233/08.11.2016 г. по в.ч.гр.д. № 1499/2016 г. по описа на ВОС следва да бъде потвърдено. С оглед изложените съображения и недопустимостта на частната касационна жалба, не следва да бъдат обсъждани наведените от жалбоподателите оплаквания и съображенията на насрещната страна във връзка с производството по отстраняване на нередовностите й.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 9233/08.11.2016 г. по в.ч.гр.д. № 1499/2016 г. по описа на ВОС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: