ОПРЕДЕЛЕНИЕ

213

_08_.04.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _08_.04. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА Х.;

Като разгледа докладваното от съдия Х.

гр. д. № 169 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Д.К.С. и К.А.С.,  срещу РАЗПОРЕЖДАНЕ № 362/26.02.2014 год. по гр.д. 249/2012 год. на ОС ДОБРИЧ, с което е върната въззивна жалба вх.№321/15.01.2014 год., подадена от Д.К.С. и К.А.С. срещу решение №552/21.12.2013 г. по същото дело, поради неизправяне нередовностите в нея в срок. Претендира се за отмяна на разпореждането. Направени са оплаквания, че указанията на съда за изправяне на нередовностите в жалбата са изпълнени в срок, като е подадена молба на 04.02.2014 год. с приложено пълномощно и изявление за потвърждаване действията на пълномощника.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна в процеса КОНПИ, която е подала писмен отговор за оспорване основателността на ЧЖ.

 За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по искове на КОНПИ срещу множество ответници, включително и жалбоподателите. Постановено е решение, срещу което от името на Събеви е подадена въззивна жалба вх.№321/15.01.2014 г., чрез адвокат Георги Аврамов, упълномощен он пълномощника на Събеви – Гюлзениз Джеват, тяхна дъщеря. Към жалбото са приложени две пълномощни – от Г. Джеват към адв. Аврамов за процесуално представителство пред ОС Добрич по гр.д. 249/2012 год., включително за подаване на жалба срещу решението по делото /дописано с ръкописен текст/, и от Събеви към Г. Джеват за представителство пред всички районни и окръжни съдилища в страната, като извършва справки и получава документи във връзка със съдебни производства. Изразена е воля пълномощното да се тълкува разширително в полза на упълномощеното лице.

С разпореждане №114/17.01.2014 г.по гр.д. 249/2012 год. на ОС Добрич въззивната жалба е оставена без движение с указания за Събеви да потвърдят действията на адв. Аврамов, тъй като той е лице без представителна власт по отношение на тях. Дадени са и указания за представяне на доказателства за внесена д.т. по жалбата. Разпореждането е съобщено на адв. Аврамов на 29.01.2014 год.

С молба от 04.02.2014 год. адв. Аврамов е представил доказателства за внесена д.т. и пълномощно, изпратено по факс, с което Събеви го оправомощават да подаде от тяхно име въззина жалба срещу решението на Ос Добрич, като в случай на подадена жалба са заявили, че потвърждават действията му /т.1, изр.2 от пълномощното/.

С обжалваното разпореждане на 26.02.2014 г. въззивната жалба е върната, като е прието, че указанията на съда за отстраняване на нередовностите в жалбата не са отстранени в срок.

Пред ОС Добрич Събеви са представлявани от особен представител адв. И..

ВАпС намира, че не са били налице осонвания за връщане на въззивната жалба. С молбата от 04.02.2014 год. адв. Аврамов е представил доказателства за внесена д.т. и за представителната си власт, респективно за потвърждаване на извършените процесуални действия от името на Събеви, каквото се съдържа в текста на пълномощното. Следвало е да се даде възможност за представяне на пълномощното в оригинал в допълнителен срок, но не и да се връща въззивната жалба.

Обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото върнато на ОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 Водим от изложените съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ № 362/26.02.2014 год. по гр.д. 249/2012 год. на ОС ДОБРИЧ, с което е върната въззивна жалба вх.№321/15.01.2014 год., подадена от Д.К.С. и К.А.С. срещу решение №552/21.12.2013 г. по същото дело, и ВРЪЩА делото на ОС за администриране на въззивната жалба.

Първоинстанционното дело да се разшие от възз.гр.д. 168/2014 год. на ВАпС и да се върне, ведно с настоящото дело, на ОС Добрич. При връщане на администрираната въззивна жалба, същата да се докладва на Зам. Председателя на ВАпС ГО ведно с възз.гр.д. 168/2014 г. на ВАпС.

 Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: