Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№68

 

гр.Варна,  09.  05. 2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав в закрито заседание на девети май, двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова ч.гр.дело № 169/17 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на представляващия „С.“ ЕООД – Шумен срещу решение № 24/27.01.2017 г. по в.ч.гр.д.№ 642/16 г. на Окръжен съд – Шумен, с което е потвърдено разпределение по протокол от 5.10.2016 г. по изп.дело № 20128760400732/12 г. на ЧСИ Д.З., рег.№ 876 и район на действие Окръжен съд – Шумен. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за извършване на прихващане на задължението на длъжника по изпълнението към жалбоподателя, с продажната цена на имота.

Подадено е възражение от „У. Б.“ АД със становище за неоснователност на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

  Производството е образувано по жалба от „С.” ЕООД гр. Шумен, против разпределение с протокол от 05.10.2016г. по изп. дело № ….. по описа на ЧСИ Д. З. с рег. № 876 на Камарата на ЧСИ, с район на действие – района на ШОС. Жалбоподателят е присъединен взискател по изпълнителното дело и е обявен за купувач на процесния недвижим имот.

От изготвения по изпълнителното дело разпределителен протокол е видно, че с постъпилите от проданта суми са удовлетворени вземания на Община - Шумен и ипотекарния кредитор „У.К. Б.” АД, в качеството им на лица с право на предпочтително удовлетворение по реда на чл.136, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗЗД. Не е определена сума за присъединения взискател и жалбоподател „С.” ЕООД гр. Шумен. Правилен е извода на съда, че няма данни неговото вземане да се ползва с право на предпочтително удовлетворение, в която и да е от хипотезите на чл.136, ал.1 от ЗЗД.

Съгласно чл.460 от ГПК, ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащането на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение, а остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност.

Видно от разпределителния протокол, от събраната сума при публичната продан на процесния имот са отредени суми именно за вземания, ползващи се с право на предпочтително удовлетворение по реда на чл.136, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗЗД - за сторените разноски по изпълнението, за вземането на Община - Шумен относно данъка върху продадения имот, както и за вземането на ипотекарния кредитор – „У.К.Б.” АД. По изпълнителното дело не са налице данни вземането на жалбоподателя и присъединен взискател да се ползва с някоя от привилегиите по чл.136 от ЗЗД, а липсват и твърдения в тази насока, т.е. същият е хирографарен кредитор.  

Съгласно нормата на чл.461 от ГПК, взискателят, на който е възложена вещта, може да прихване от дължимата срещу стойността й сума такава част от вземането си, каквато му се пада по съразмерност. Макар да не е изрично посочено, това право се прилага само, ако вземането на другите взискатели не се ползва с правата по чл.136, ал.1 от ЗЗД. Ето защо,  прихващането, като способ за погасяване на две насрещни вземания в изпълнителния процес може да се извърши само със съразмерната част по смисъла на  чл.461 от ГПК, а не с всяко непогасено вземане.

Обжалваното решение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                       Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 24/27.01.2017 г. по в.ч.гр.д.№ 642/16 г. на Окръжен съд – Шумен.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                                                                              2.