ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

43

 

_15_.01.2016 г., гр. Варна

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _15_.01. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 17 по описа за 2016 година:

 

 

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Н.В.В., в качеството й на управител на «А.», ЕООД, ЕИК 148062984, гр. Варна, и Д.С.В. , срещу определение  № 3815/02.11.2015 год. на ОС Варна по в.гр.д. 2898/2015 год., с което е прекратено производството по подадената от тях жалба срещу  действията на ЧСИ Д.П. – Я. № 711 по изп.д. № 681/2013, изразяващи се в изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот от 26.05.2015 год. след на публична продан. В жалбата се излага, че определението е неправилно и постановено при нарушение на закона. Твърди се, че жалбата до ВОС е допустима, тъй като е обоснована по чл. 435, ал.3 ГПК с възлагане на имота на цена, която не е най-високата, поради неправилно определяне на първоначалната оценка на имуществото. Иска се отмяна на прекратителното определение и разглеждане на жалбата и в тази й част по същество.

Препис от жалбата е връчен на насрещните страни – В.П.В. и «Уникредит булбанк» АД, гр. София, ЕИК 831919536.  Писмено становище за неоснователност на жалбата е изразила «У. Б.» АД.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на Н.В. и на Д.В., първата и в качеството й на представител на „А” ООД, гр. Варна, срещу постановление за възлагане по изп.д. 20137110500671, на недвижим имот в гр. Варна, изготвено на 26.05.2015 г. Твърди се, че при насрочени няколко публични продани на имота не е била актуализирана неговата оценка, нарушена е разродбата на чл. 494 ГПК и нереална цена при продажбата. Жалбоподателите, в качеството им на длъжници, искат отмяна на постановлението на осн. чл. 435, ал.3 ГПК. 

В срока по чл. 436, ал.3 от ГПК взискателят по изпълнителното дело «У. б.» АД, е депозирал писмено становище , с което е изразено становище за недопустимост, евентуално неоснователност на жалбата.

В.П.В., комуто е възложен имота, не е изразил становище по жалбата.

 Съдебният изпълнител е изложил мотиви по обжалваното действие, съгласно чл.436, ал.3 от ГПК, които сочат на недопустимост и неоснователност на жалбата.

Съобразно т. 8 ТР на ВКС по ТД №2/2013 год., правото на жалба за длъжника в двете хипотези на чл. 435, ал.3 ГПК обхваща само нарушения на процедурата по чл. 489 – чл. 492 ГПК. Тълкувателното решение не дерогира в тази си част ГПК, тъй като именно ГПК стеснява обхвата на правото на жалба на длъжника срещу действията на съдебния изпълнител до няколко лимитативно изброени хипотези в чл. 435 ГПК, давайки му право за вреди от всяко друго нарушение на процедурата да търси обезщетяване по исков ред.

В жалбата, подадена пред ОС, се обжалва постановление за възлагане на ЧСИ, без да въведе като основание твърдение за една от възможните хипотези, даващи на длъжника право на жалба срещу този акт на съдебния изпълнител по чл. 435, ал.3 ГПК, а именно: не се твърди ненадлежно извършване на наддаването при публичната продан или съответно възлагането на имуществото по различна от най –високата предложена цена, в които случаи длъжникът може да атакува постановлението за възлагане.

Жалбата пред ВОС, а и жалбата, дала основание за образуване на настоящото производство, сочи като основно нарушение липсата на актуални опис и оценка при извършване на всяка публична продан, занижена цена на продажбата. Твърдение на тези факти, до каквото и да води то, не представлява твърдение, което да се подведе под нормата на чл. 435 ал.3 ГПК. Формалното посочване на изрази, синонимни на ненадлежно наддаване или доказателствени искания в тази насока, не представляват твърдения за правно релевантни факти, въз основа на които се извежда правното основание на искането на страната. По останалите оплаквания в жалбата срещу действия на ЧСИ изобщо липсва предвидена възможност за обжалване по реда на чл. 435 ГПК.

Жалбата срещу действията на ЧСИ е била недопустима пред ОС, поради което и жалбата срещу прекратителното определение на ОС е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Водим от горното, съдът

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА № определение  № 3815/02.11.2015 год. на ОС Варна по в.гр.д. 2898/2015 год.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: