ОПРЕДЕЛЕНИЕ

42

_23_.01.2017 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _23_.01. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.17 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от „И. С.“ ЕООД, ЕИК 103725421, гр. Варна, срещу определение № 2970/09.12.2016 год. по ч.в.гр.д. 2234/2016 год. на ОС ВАРНА, с което производството по делото се прекратява.

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно и необосновано. Твърди се, че ЖАЛБАТА Е ПО чл. 494, ал.2,изр. 3 ГПК, като е налице нарушение на процедурата по осребряване на недвижим имот, чрез публичната му продажба. Твърди се, че е налице основание за освобождаване на имота от изпълнение, при липса на искане за определяне на нова продажна цена в посочената хипотеза. Атакува се отказът да се вдигне възбраната върху имота и той да се освободи от изпълнение.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна К.А.А., която не е изразила становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС делото е стратирало по жалба на длъжник в изпълнителния процес срещу действия на ЧСИ С. Д., рег.№718 на ЧКСИ и Г. Ст., рег.№ 912, район на действие ОС Варна, по изп.д. 20157180400385, изразяващи се в отказ на ЧСИ да освободи от изпълнение недвижим имот, обект на нестанала публична продан и да вдигне наложената по отношение на него възбрана.

Насрещната страна, взискателят в изпълнителния процес К.А.А. е оспорила жалбата в законовия срок като недопустима и неоснователна.

ЧСИ е изложил мотиви, че жалбата е недопустима, евентуално неоснователна.

ВАпС намира жалбата за неоснователна.

Длъжниците могат да атакуват действията на ЧСИ само в лимитативно посочените от закона хипотези, уредени в чл. чл. 435, ал. 2 и ал. 3 от ГПК, чл. 462 от ГПК, чл. 502, ал. 2 и чл. 521 от ГПК. Постановлението за възлагане в частност, може да се атакува от длъжниците само при твърдения, които да се подведат под хипотезите на чл. 435, ал.3 ГПК. Съобразно т. 8 ТР на ВКС по ТД №2/2013 год., правото на жалба за длъжника в двете хипотези на чл. 435, ал.3 ГПК обхваща само нарушения на процедурата по чл. 489 – чл. 492 ГПК.

В жалбата, подадена пред ОС, не се обжалва постановление за възлагане на ЧСИ, а отказ да се освободи имот от изпълнение. Длъжникът няма право на жалба срещу отказите на ЧСИ в този случай, не се твърди друга хипотеза от посочените по-горе, поради което и производството пред ОС е било недопустимо и подлежащо на прекратяване.

Предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2970/09.12.2016 год. по ч.в.гр.д. 2234/2016 год. на ОС Варна.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: