О п р е д е л е н и е №220

23 03.2016 г., гр. Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

Апелативен съд - Варна, Гражданско отделение на 23 март 2016г., две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

Юлия Бажлекова

Като разгледа докладваното от съдия Петя Петрова в.ч.гр.д. № 171 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2 ГПК вр. чл. 248, ал.З ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Енерго - про продажби" АД, подадена чрез адв. А. Х., против определение № 2548/14.07.2015 г., постановено по в.гр.д. № 544/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, в частта, с която съдът е изменил решение № 883 от 08.05.2015 г., постановено по същото дело, като е намалил присъдените в полза на жалбоподателя разноски за разликата от 702 лв. до 842,40 лв.

Жалбоподателят е навел оплакване за неправилност на обжалваното определение, като произнесено в противоречие с разпоредбата на § 2а от ДЗР на Наредба 1/09.07.2004 г., предвиждащ към дължимото възнаграждение на регистрираните по ЗДДС адвокати, включване на данъка върху добавената стойност. Молил е за отмяна на обжалваното определение и изменение на присъденото му адвокатско възнаграждение от 702 лв. - на 842,40 лв. Молил е за присъждане на разноските за настоящото производство за държавна такса от 15 лв. и адвокатско възнаграждение от 240 лв.

Насрещната страна - Д.Е.Д. е подала писмен отговор, с който е заявила становище за основателност на жалбата и за нейното уважаване. Навела е възражения срещу поисканите разноски за настоящото производство по съображения, че не е станала причина за воденето на настоящото производство, тъй като съдът преценил до какъв размер да намали адвокатското възнаграждение.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалването му, като неизгодно за него и е насочено срещу подлежащ на обжалване акт на съда, редовна е и допустима, а разгледана по същество - и основателна по следните съображения:

С решение № 883 от 08.05.2015 г., постановено по в.гр.д. № 544/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд е било потвърдено решението на първата инстанция, с което е отхвърлен отрицателен установителен иск на Д.Е.Д. срещу „Енерго -про продажби" АД и ищцата е осъдена да заплати на ответника сумата от 2 520 лв. разноски по делото.

С молба по чл. 248 от ГПК, осъдената за разноските страна е поискала изменение на решението в тази част, чрез намаляването им, поради прекомерност на адвокатското възнаграждение до размера на минималното такова по Наредба 1/09.07.2004 г., равняващо се в случая на сумата от 701,92 лв.

Искане по чл. 78, ал.5 от ГПК за намаляване на платеното адвокатско възнаграждение е било заявено своевременно от страната, поради което и молбата й за редуциране на възнаграждението е била основателна до размер на сумата от 842,40 лв. (702 лв. - по чл. 7, ал.2, т.З от Наредба №1/09.07.2004 г. и добавени 20% от платения ДДС - 140,40 лв. съгласно на § 2а от ДЗР на Наредба 1/09.07.2004 г.).

В случая, окръжният съд не е съобразил, че съгласно § 2а от ДЗР на Наредба 1/09.07.2004 г., за регистрираните по закона адвокати дължимият данък се начислява върху възнаграждението по наредбата и се счита за неразделна част от дължимото от клиента такова. Следователно минималният размер, до който възнаграждението е можело да бъде намалявано, поради прекомерност е 842,40 лв.

Като е намалил възнаграждението вместо до 842,40 лв. - до 702 лв., окръжният съд е постановил неправилен съдебен акт, който в тази част подлежи на отмяна и решението изменено с допълнително присъждане на разликата между 702 лв. и 842,40 лв. (доколкото определението на окръжния съд не е обжалвано до размера на присъдените 702 лв. и над 842,40 лв. -до 2 520 лв.)

Предвид уважаване на настоящата частна жалба, насрещната страна следва да понесе отговорността за разноските за производството, като заплати на жалбоподателя сумата от 15 за държавна такса и 240 лв. за платеното на адвоката възнаграждение. В случая разноските се понасят с оглед резултата от делото, поради което и неоснователно е възражението за недължимосгта им, поради това, че тя не е станала причина за завеждането му.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 2548/14.07.2015 г., постановено по в.гр.д. № 544/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, само В ЧАСТТА, с която съдът е изменил решение № 883 от 08.05.2015 г., постановено по същото дело, като е намалил присъдените в полза на жалбоподателя разноски, за разликата над сумата от 702 лв. до 842,40 лв. и вместо това, ПОСТАНОВИ:

ИЗМЕНЯ решение № 883 от 08.05.2015 г., постановено по в.гр.д. № 544/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, като ОСЪЖДА Д.Е.Д. с ЕГН ********** ***, кк „Чайка -3" № 470 да заплати на „Енерго -про продажби" АД ЕИК 103533691 със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик" №258, Варна Тауърс - Г, допълнително сумата от 140,40 лв. разноски по делото за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА Д.Е.Д. с ЕГН ********** ***, кк „Чайка -3" № 470 да заплати на „Енерго -про продажби" АД ЕИК 103533691 със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик" №258, Варна Тауърс - Г, сторените разноски за настоящото производство в размер на сумата от 15 лв. - платена държавна такса и 240 лв. - адвокатско възнаграждение в минимален размер.

Определението на окръжния съд не е обжалвано в частта на присъденото адвокатско възнаграждение от 702 лв., както и в частта на намаляването му от 2 520 лв. - до 842,40 лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС, с частна касационна жалба при условията на чл. 280 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му.

\

ЧЛЕНОВЕ: 1.