О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

234/10.04.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 10. 04.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№171/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от С.В.Т. чрез процесуалния й представител адв.С. С. против определение №867/15.03.2019г., постановено по гр.д.№2612/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната исковата молба и е прекратено произ -водството по делото само в частта му по исковете на С.В.Т..В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанци -онния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявените от С.Т. искове.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по гр.д.№2612/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя-  вени от ищците С.В.Т., В. Т. Т. и Н. Т. Т. искове против ответницата А. В. С. и впоследствие конституирания като ответник по молба на ищците в качеството на необходим другар на първоначалната ответница С. Н. В..В исковата молба и уточняващите такива към нея от 21.12.2018г., 23.01.2019г., 30.01.2019г. и 27.02.2019г. ищците излагат, че С.Т. е сключила с Н. Н. Н. в качеството му на ЕТ „Рита-89-Н. Недялков”, гр.Варна договор за покупко-про -дажба, обективиран в н.а.№135/08.07.1999г., за закупуването на следните недвижими имоти, изградени до степен груб строеж: 1/ магазин №1 на партерен етаж на сграда с адм.адрес гр.Варна, ул.”К.Доганов”№7, с площ от 56 кв.м., състоящ се от магазин, баня-тоалет и склад, при съответни граници, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, представляващо парцел ІІ-6, кв.155 по плана на 11 п.р. на гр.Варна; 2/ магазин №2 на партерен етаж на сграда с адм.адрес гр.Варна, ул.”К.Доганов”№7, с площ от 62, 75 кв.м., състоящ се от помещение на магазина, баня-тоалет и склад, при съответни граници, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, представляващо парцел ІІ-6, кв.155 по плана на 11 п.р. на гр.Варна. Н. Н. Н. в качеството му на ЕТ „Рита-89-Недялко Недялков” се е легитимирал като собственик на недвижимите имоти с договор за учредяване право на строеж, обективиран в н.а.№172/10.03.1998г., с който му е било учредено право на строеж от собствениците на посоченото дворно място за изграждането на предви -дената за построяване съгласно действащите КЗСП, ЗРП и одобрен архитектурен проект жилищна сграда, като учредителите са си запазили правото на строеж само върху апартаменти №№2, 3 и 4.С договор за дарение, обективиран в н.а.№79/11.05. 2007г., С.Т. и съпруга й Тошко Тодоров са дарили на ищците и техни синове В. Т. и Н. Т. придобития в режим на СИО магазин №2 на партерен етаж на сграда с адм.адрес гр.Варна, ул.”К.Доганов”№7, с площ от 62, 75 кв.м., състоящ се от помещение на магазина, баня-тоалет и склад, при съот -ветни граници, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място.

Сградата е била изградена в съществени отклонения от одобрения архитектурен проект и издаденото разрешение за строеж и подлежи на узаконяване.По проект и на място магазин №2 е разположен така, както е показано в приложената на л.64 от делото схема, като защрихован със зелен цвят и състоящ се от помещение на магазина, баня-тоалет и склад, които са с обща площ 65, 75 кв.м.Фактически на място към неговата площ е бил присъединен вътрешният коридор, идващ от стълбищното помещение, разположено в северната част на партера и с изход към задния двор, както и помещение обща стая и така е образуван обектът, оконтурен с червен цвят на същата схема.Този обект, наричан кафе-сладкарница, с площ от 85, 64 кв.м., състо -яща се от търговско помещение, два тоалета, коридор, ведно с прилежаща изба с площ от 27, 75 кв.м., е бил продаден от Н. Н. Н. в качеството му на ЕТ „Рита-89-Недялко Недялков” с договор, обективиран в н.а.№19/20.04.2001г., на М.И. и след множество разпоредителни сделки като последен негов собстве -ник се легитимират ответниците въз основа на договор за покупко-продажба, обекти -виран в н.а.№34/01.08.2003г.Н.а.№135/99г., с който ищцата е придобила собстве -ността върху магазин №2/към който е присъединено друго помещение и така е обра - зувана кафе-сладкарница/, е бил вписан преди да бъде вписан н.а.№19/01г., поради което и тя е притежавала собствеността към момента на сключване на договора за дарение, обективиран в н.а.№79/07г., върху този обект, съответно я е прехвърлила на останалите двама ищци.Обектът не се владее нито от ищците, нито от ответни -ците/нито от трети лица, като в сградата не са извършени довършителни работи, т.к. се изчаква нейното узаконяване/.Предвид гореизложеното претендират да бъде прието за установено по главния предявен иск правото на собственост на ищците върху гореописания недвижим имот, представляващ кафе-сладкарница с площ от 85, 64 кв.м., състояща се от търговско помещение, два тоалета, коридор, ведно с приле - жаща изба с площ от 27, 75 кв.м., при граници така, както са посочени на скицата, приложена на л.64 от делото на ВОС, като оконтурени с червен цвят, и в условие на евентуалност предявяват иск за отричане правото на собственост на ответницата върху същия обект.

Видно от изложеното ищцата С.Т. не твърди да притежава право на собственост върху процесния недвижим имот към момента на предявяване на исковете предвид извършеното от нея разпореждане през 2007г./изрично в този сми -съл и уточняващата й молба от 21.12.2018г./.Правния си интерес от предявените от нея искове обосновава с необходимостта да участва в производството предвид очер- талия се във времето сложен фактически състав с оглед множеството извършени разпоредителни сделки с един и същ обект.

При липса на твърдения от ищцата, че притежава право на собственост върху процесния недвижим имот към момента на предявяване на исковете за същата и липсва правен интерес от предявяването им.Установяване правото на собственост на ищеца към даден минал момент е допустимо само по ограничен вид искове, по които това установяване е релевантно за други негови права.Настоящите искове с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК не са такива.Не е налице и т.нар. евентуален правен интерес, наличен по искове, по които ищецът не твърди да е собственик, но с отричане правото на собственост на ответника, би могъл да придобие собственост в бъдещ момент.Поради липсата на правен интерес за С.Т. от така предя -вените искове същите се явяват недопустими и производството по тях подлежи на прекратяване.   

Предвид достигането до идентични изводи с тези на първоинстанционния съд, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №867/15.03.2019г., постановено по гр.д.№2612/18г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: