ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

215

 

Гр.Варна, 18.04.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 18 април, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 172 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на Л.П.Т. против решение № 139 от 16.02.2018 г., постановено по в.гр.д. № 35/2018 г. по описа на Разградския окръжен съд, В ЧАСТТА (имаща характер на определение), с която е оставена без разглеждане жалбата му срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 12.12.2017 г. по изпълнително дело №20169120402034 по описа на ЧСИ Г. С., рег.№ 912 при КЧСИ, с район на действие Разградски окръжен съд и е прекратено в тази част производството по в.гр.д.№ 35/2018 г. по описа на Разградски окръжен съд.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваният акт е неправилен, като постановен в противоречие на закона и по съображения за допустимостта на производството пред окръжния съд е молил за отмяната му и за връщане на делото за разглеждане на жалбата му срещу действието на съдебния изпълнител.

Взискателят „Балджиеви -91“ ООД, чрез адв. Г.Б., е подал писмен отговор, с който е оспорил частната жалба и е молил за оставянето й без уважение по съображения за правилността на обжалваната част от решението на окръжния съд. Молил е и за присъждане на сторените по делото разноски от 720 лв. адвокатско възнаграждение.

Настоящата частна жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд в прекратителната му част, имащо характер на определение, като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество тя е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят е трето на изпълнителното производство лице. Изпълнителното дело № 20169120402034 по описа на ЧСИ Г. С., рег.№ 912 при КЧСИ, с район на действие Разградски окръжен съд, е образувано по молба на взискателя "Балджиеви-91" ООД срещу длъжника Г.Б.Д. за принудително събиране на парично вземане, като изпълнението е насочена и срещу недвижими имоти на длъжника. На 05.08.2016 г. е вписана възбраната върху имотите - 1/8 ид.ч. от 12/16 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 11449.79.36, ведно със същите идеални части от построените в него сгради с идентификатор №№ 11449.79.36.1, 11449.79.36.2 и 11449.79.36.3, всички имоти по КККР на с. Владимировци, община Самуил. На 30.06.2017г. по изпълнителното дело са се присъединили и други взискатели. С нотариален акт от 08.06.2017 г., длъжникът е продал на настоящия жалбоподател процесните недвижими имоти (идеалните части, предмет на изпълнението). Проведена е публична продан на имотите и с обжалваното постановление за възлагане от 12.12.2017 г. са възложени от ЧСИ Г. Стоянов на купувача при публична продан Слави Атанасов Славчев 12/128 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 11449.79.36, ведно със същите идеални части от  построените в него сгради с идентификатор №№ 11449.79.36.1, 11449.79.36.2 и 11449.79.36.3.

В жалбата си от 22.12.2017 г. срещу действията на съдебния изпълнител, подадена пред окръжния съд, Л.Т. е настоявал, че е собственик (придобил с договор, сключен с нотариален акт №144, т.6, дело №1164/2017 г.) на възложените впоследствие на купувача при публичната продан с постановлението за възлагане от 12.12.2017 г. недвижими имоти. Проведено било изпълнение срещу имотите му за събиране на дълг от длъжника, към който той нямал отношение. Молил е за отмяна на постановлението за възлагане.

Съгласно чл. 435, ал.4 от ГПК, трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Постановлението за възлагане, според чл. 435, ал.3 от ГПК, може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

В настоящия казус, както бе посочено, възбраната е наложена на 05.08.2016 г., а жалбоподателят е придобил имотите след нея - на 08.06.2017 г., като в жалбата си пред окръжния съд той се е позовал единствено на правото си на собственост, като няма никакви твърдения да е владял имотите преди покупката им и към момента на възбраната, последната представляваща действието по насочване на изпълнението. Освен това, в протокола за опис от 30.08.2017 г. официално е удостоверено, че имотът се намира във владение на съсобственика С.Д., която го е владяла и към момента на възбраната. Твърдения във връзка с релевантния факт на владението, вкл. и за неговото основание, жалбоподателят не може да навежда за пръв път в настоящото производство, а и простото позоваване на владение в частната жалба пред апелативния съд не съставлява такова твърдение. Затова, не е налице хипотезата на чл. 435, ал.4 от ГПК. В жалбата пред окръжния съд не са наведени и твърдения, относими към хипотезата на обжалване постановлението за възлагане, като жалбоподателят не е и лице, внесло задатък до последния ден на проданта, поради което жалбата му не попада и в чл. 435, ал.3 от ГПК. Затова, и по изложените съображения, частната жалба пред окръжния съд е била недопустима и правилно е била оставена без разглеждане с прекратяване на производството, като постановеният от окръжния съд акт в този смисъл следва да бъде потвърден.

С оглед изхода от настоящото производство, частният жалбоподател дължи на насрещната страна сторените разноски пред настоящата инстанция в размер на сумата от 720 лв., представляваща платено адвокатско възнаграждение, доказано с договора за правна помощ от 10.04.2018 г.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 ПОТВЪРЖДАВА решение № 139 от 16.02.2018 г., постановено по в.гр.д. № 35/2018 г. по описа на Разградския окръжен съд, В ЧАСТТА (имаща характер на определение), с която е оставена без разглеждане жалбата на Л.П.Т. срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 12.12.2017 г. по изпълнително дело №20169120402034 по описа на ЧСИ Г. С., рег.№ 912 при КЧСИ, с район на действие Разградски окръжен съд и е прекратено в тази част производството по в.гр.д.№ 35/2018 г. по описа на Разградски окръжен съд.

ОСЪЖДА Л.П.Т., ЕГН********** ***, да заплати на  „Балджиеви -91“ ООД, ЕИК107059276, със седалище гр. Севлиево, ул. „Гочо Москов“ №2, вх.А, ап.1, сумата от 720 лева, представляваща платено адвокатско възнаграждение за правната защита пред настоящата инстанция.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: