О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

250

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 25.04.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 173/2014  по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от И.Г.С. от гр.Бяла срещу определение № 828/13.03.2014 год по гр.д. № 2687/2013 год на ВОС, г.о., 12 състав, с което е върната насрещната му искова молба. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е по установителен иск, предявен от В.И.С. срещу И.Г.С. по реда на чл. 422 ал.1 от ГПК.

В срока за отговор ответникът е предявил насрещни искове срещу ищеца и съпругата му Тонка Георгиева Стефанова за прогласяване нищожност, евентуално за унищожение на договора за покупко-продажба, както и срещу Йорданка Иванова Статева за прогласяване на нищожност, евентуално за унищожаване на упълномощителната сделка.

С определение № 105/10.01.2014 год съдът указал на ищеца по насрещния иск да посочи обстоятелствата, от които извежда основанието на иска, както и да приведе петитума в съответствие с фактическите си твърдения. Постъпилата уточняваща молба не съдържа отговор на посочените от съда въпроси, поради което следва да се приеме, че с нея ищецът не е отстранил нередовностите на насрещната си искова молба. С оглед горното правилно съдът е постановил връщането й. Това обаче не е пречка исковете да бъдат заведени в отделно производство.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното определение е законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 828/13.03.2014 год по гр.д. № 2687/2013 год на ВОС, г.о., 12 състав.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на въззивника пред вКС на РБ при условията на чл. 274 ал.3 във вр. с чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: