О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

242

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 09.04.2015г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                         МАРИЯ М.

като разгледа докладваното от съдия М.М. ч.гр.д.№173/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Т.М.К. против решение №2/07.01.2015г., постановено по в.гр.д.№351/14г. по описа на Силистренски окръжен съд, граж- данско отделение, в частта му, имаща характер на съдебно определение, с която е оставена без разглеждане жалбата на Т.М.К., длъжник по изп.д.№20077670400722 по описа на ЧСИ Г.Георгиев с рег.№767 и район на действие-СОС, против действията на ЧСИ, изразяващи се в отказа му да прекрати изпълнителното производство, и е прекратено производството по делото в тази част като недопустимо.В жалбата се твърди, че решението в обжалваната му част е неправилно по изложените в същата съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „ЕОС Файнънс”ООД, гр.Хамбург, Германия в подаде -ния чрез процесуален представител отговор поддържа становище за неоснова -телност на жалбата и моли решението на СОС в обжалваната му част да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и прило -жимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№351/14г. по описа на СОС, гр.о. е образувано по подадена от Т.М.К. /длъжник в изпълнителното произ -водство/ жалба вх.№16404/04.11.2014г. против следните действия на ЧСИ Георги Георгиев с рег.№767 и район на действие-ОС Силистра по изп.д.№ 20077670400722: налагане на запор върху трудовото възнаграждение на длъжника и отказ на ЧСИ да прекрати изпълнителното производство.В жал - бата се твърди, че действията са незаконосъобразни по изложените в същата съображения, като се претендира да бъдат отменени, вкл. да се констатира прекратяването на изп. дело по силата на закона-чл.433, ал.1, т.8 от ГПК и недължимост на задълженията поради погасяването им по давност.

Взискателят „ЕОС Файнънс”ООД е депозирал писмени възражения по жал -бата в срока по чл.436, ал.3 от ГПК.

ЧСИ е изложил мотиви по обжалваните действия.

Изпълнителното производство е образувано на 25.10.2007г. въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д.№19751/07г. по описа на СРС, 46-ти състав, с който Т.М.К. е осъден да заплати на „ОББ”АД посочените в листа суми.По искане на взискателя е наложен от ЧСИ на 09. 11.2007г. запор върху трудовото възнаграждение на длъжника, получавано в „Ейнджел”ЕООД, гр.Дулово и в периода м.12.2007г.-м.07.2009г. са превеж -дани суми от третото задължено лице по сметка на ЧСИ чрез удръжки от трудовото възнаграждение на длъжника.На 04.12.2009г. взискателят е поискал налагане на запор върху трудовото възнаграждение на длъжника, получавано в „Калиман”ЕООД и такъв е наложен с постановление от 10.03.2010г.След отго- вора на третото задължено лице, че не се намира в трудови правоотношения с длъжника, взискателят с молба от 11.08.2010г. е поискал налагане на запор върху трудовото възнаграждение на длъжника, получавано в „Савена 88” ЕООД, гр.София и такъв е наложен с постановление от 11.08.2010г.На 01.06. 2011г. третото задължено лице е депозирало молба, в която е посочило, че не се намира в трудови правоотношения с длъжника.На 09.03.2012г. взискателят е депозирал молба, с която е уведомил ЧСИ, че с договор за прехвърляне на вземания е цедирал вземанията си по изпълнителното дело на „ЕОС Файнънс” ООД, гр.Хамбург, Германия, действащ чрез упълномощения си представител „ЕОС Матрикс”ООД, гр.София.С разпореждане от 22.05.2012г. ЧСИ е консти -туирал на осн. чл.429, ал.1 от ГПК като взискател по делото „ЕОС Файнънс” ООД.С молба от 21.01.2013г. новоконституираният взискател е поискал извър- шването на нови изпълнителни действия, след проучване имуществото на длъжника.Подобна молба е депозирал на 28.06.2013г. и на 11.08.2014г.След получаване на справка относно актуалните трудови договори на длъжника с постановление от 01.10.2014г. е наложен запор върху трудовото му възнаграж- дение, получавано в „Булгартрейдинг”ООД, гр.София.С молба от 22.10.2014г. длъжникът е поискал от ЧСИ прекратяването на изп.дело поради наличието на предпоставките на чл.433, ал.1, т.8 от ГПК, като с обжалваното действие от 24.10.2014г. ЧСИ е отказал. 

Действията на съдебния изпълнител, които длъжникът в изпълнителното производство разполага с възможността да обжалва, са лимитативно изброени в чл.435 от ГПК.Отказът на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство не е в обхвата на действията, подлежащи на обжалване от длъж -ника по реда на чл.435 от ГПК, предвид което и подадената жалба против това действие е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Самото прекратяване на изпълнителното производство е дейс- твие, което може да обжалва взискателят, но не и длъжникът.В случай, че страната счита, че е настъпило прекратяване на изпълнителното производство ex lege при наличието на предпоставките, предвидени в чл.433, ал.1, т.8 от ГПК, или, че вземането на взискателя е погасено по давност, то средствата й защита, предвидени в закона, са други.

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против посоченото действие на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на СОС обжалваното решение, имащо в тази си част характер на съдебно определение, следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №2/07.01.2015г., постановено по в.гр.д.№351/ 14г. по описа на Силистренски окръжен съд, гражданско отделение, в частта му, имаща характер на съдебно определение, с която е оставена без разглеж -дане жалбата на Т.М.К., длъжник по изп.д.№200776704 00722 по описа на ЧСИ Г.Георгиев с рег.№767 и район на действие-СОС, против действията на ЧСИ, изразяващи се в отказа му да прекрати изпълни -телното производство, и е прекратено производството по делото в тази част като недопустимо.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: