ОПРЕДЕЛЕНИЕ №236

гр. Варна,     13.04.2017г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 173/17г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Н.Б.К., представляван от адв. Е.. Д. *** против определение № 123/16.01.2017г., постановено по в. ч. гр.д. № 1978/16г. на ОС-Варна, с което е била оставена без уважение молбата на жалбоподателя с правно основание чл. 248 от ГПК за изменение на определение № 2747/14.11.16г. по в.ч.гр.д. № 1978/16г. на ВОС в частта му за разноските, произнесено по частната жалба на Н.Б.К..

Настоящият съд, за да определи дали е компетентен да се произнесе по частната жалба, прецени следните обстоятелства:

Производството пред ВОС по в.ч.гр.д. № 1978/16г. е било образувано по частните жалби против определение № 7925 от 21.07.16г., постановено по ч.гр.д. № 8229/16г. на ВРС, подадени от няколко лица – от ЧСИ И. С., гр. Варна, от Н.Б.К., от М. Л. П.и Ю. М. И.-Т. и от Г. С. И.. С обжалваното пред ВОС определение ВРС е постановил на осн. чл. 499 от ГПК издаването на изпълнителни листи в полза на съдебно отстранените купувачи на публична продан за подробно посочен недвижим имот по изп.д. № 20137120400128 на ЧСИ Ил. С. – Г.Г.К.-С. и Р.Ж.С., против самият ЧСИ Ил. С. и взискателите по изпълнителното дело, един от които е и Н.Б.К.. С определение № 2747/14.11.16г. ВОС е уважил частично частната жалба на Н. Б. К. и съразмерно на уважената и отхвърлената част от частната му жалба, е разпределил разноските по делото.

С молба от 13.12.16г. Н.Б.К. е отправил искане на осн. чл. 248 от ГПК за изменение на определението от 14.11.16г. в частта му за разноските, което искане е оставено без уважение с обжалваното понастоящем определение № 123/16.01.16г.

Междувременно обаче, с частна касационна жалба вх. № 35788/28.12.16г. Н.Б.К. е обжалвал пред ВКС определение № 2747/14.11.16г. по в.ч.гр.д. № 1978/16г. на ВОС в частта му, с която е оставена без уважение частната му жалба. Тази частна касационна жалба е администрирана от ВОС, изпратена е на ВКС с изх. № 3539/06.04.17г. и е регистрирана във ВКС с вх. № 3672/13.04.17г.

По въпроса за компетентния съд, който следва да разгледа частната жалба срещу определението на въззивната инстанция по чл. 248 от ГПК за изменение на въззивното решение/определение в частта му за разноските при подадена срещу въззивното решение/определение касационна жалба, съществува противоречива практика на ВКС. Част от съставите на ВКС приемат за разглеждане частните жалби и ги присъединяват за съвместно разглеждане с касационната жалба по съображения, извличани от разпоредбата на чл. 248, ал.3, изр. второ ГПК, че определението за разноските подлежи на обжалване по същия ред, по който се обжалва самото решение (така например определение № 167 от 07.04.2016 г. на ВКС по ч.гр.д. № 1404/2016 г., IV г.о.). Други състави на ВКС изпращат на осн. чл. 118 от ГПК образуваното по частната жалба дело на ВКС, по компетентност на апелативния съд по аргументи, черпени от разпоредбите на чл. 274, ал.2, изр.1, пр.2 ГПК в сега действащата редакция (ДВ, бр.50/03.07.2015 г.) - така определение № 120 от 14.03.2016 г. по ч.гр.д. № 137/2016 г., IV г.о.

Настоящият съдебен състав, като споделя първото становище, че определението за разноските се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението (чл. 248, ал.3 от ГПК) намира, че не е компетентен да разгледа частната жалба, като същата подлежи на разглеждане от ВКС заедно с подадената в случая частна касационна жалба от същия жалбоподател.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 173/17г. на ВАпС и ИЗПРАЩА делото на ВКС по компетентност.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на страните, пред ВКС.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: