ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

244

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   04.05.2018 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 173/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „М. Ф. Про“ ЕООД, представлявано от управителя Ц. А. А., чрез процесуалния представител адв. М. А., срещу определение № 105/26.02.2018 год по в.гр.д. № 53/2018 год на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 08493/22.12.2017 год срещу действията на ЧСИ С.С. с рег.№ … на КЧСИ по изп.д. № …… – постановление от 14.12.2017 год и от 20.12.2017 год за назначаване на пазач на движими вещи, намиращи се в недвижими имоти с идентификатори 72271.501.1944, 72271.501.1946, 72271.501.1952, 72271.501.1953, 72271.501. 1954, 72271.501.1957, 72271.5011962, 72271.501.2043, 72271.501.2088 и 72271.501.2089, и с което производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което обжалваните постановления на съдебния изпълнител бъдат отменени.

Частният жалбоподател се позовава на разпоредбата на 435 ал. 2 т.5 от ГПК в редакцията й, приета с ДВ бр.86/2017 год, съгласно която подлежи на обжалване определянето на трето лице за пазач. Развити са доводи, че съдът не е разграничил двете изпълнителни действия, извършени от съдебния изпълнител, а именно – въвода във владение и назначаването на пазач, всяко от които подлежи на самостоятелно обжалване. Твърди, че се е намирал във владение на движимите вещи към деня на тяхното предаване, което го легитимира да обжалва действията на съдебния изпълнител.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Изпълнителното производство е образувано по молба на „Т.“ ООД в качеството му на купувач от публична продан на недвижими имоти, собственост на длъжника „Х. М“ ЕООД, извършена по изп.д. № …… на ЧСИ Л. Т.с рег.№ …. на КЧСИ, и въз основа на влезли в сила постановления за възлагане, надлежно вписани в Службата по вписванията гр.Тервел. С цитираните постановления за възлагане купувачът е придобил правото на собственост върху недвижимите имоти, описани в тях.

Съгласно чл. 498 от ГПК купувачът от публичната продан се въвежда във владение въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане, като въводът се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота.

Процедурата по чл. 498 от ГПК не е същинско изпълнително производство. В него не се реализира принудително изпълнение на парично или непарично притезание на взискателя срещу длъжника, а има за цел осъществяване на последиците от вече проведено изпълнително производство, приключило с влязло в сила постановление за възлагане. Поради това частният жалбоподател няма качеството на трето за изпълнението лице, което е заварено в имота по смисъла, вложен в разпоредбата на чл. 435 ал.4 и 5 от ГПК. Той не може да обжалва действията на съдебния изпълнител при условията, уредени в цитираните хипотези, а може да защити правата си единствено чрез иск за собственост, какъвто е изричния текст на чл. 498 ал.2 от ГПК. На още по-голямо основание това е така и защото съгласно разпоредбата на чл. 435 ал.2 т.5 от ГПК в редакцията й от ДВ бр. 86/2017 год правото да обжалва определянето на трето лице за пазач е предоставено единствено и само на длъжника по изпълнението, какъвто жалбоподателят не е.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че постановеното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 105/26.02.2018 год по в.гр.д. № 53/2018 год на Окръжен съд Добрич.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                   2.