Р Е Ш Е Н И Е

70

гр. Варна, _11_.05.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на _11___ май през две хиляди и седемнадесетата година в закрито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;        

ЧЛЕНОВЕ :МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 като разгледа докладваното от съдията Христова

въззивно гражданско дело № 174 по описа за 2017-та година:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Производството е по реда на чл. 463, ал.2 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от «К.» ООД, ЕИК …., гр. Разград, срещу решение № 04/10.02.2017 г. по в.гр.д. 268/2016 год. на ОС Разград,  с което е оставена без уважение жалбата на същото ООД срещу разпределение от 20.09.2016 г., обективирано в протокол на ЧСИ Д. Д. Г. с рег. № 762 на КЧСИ по изпълнително дело № 349/2010 год. В жалбата се твърди, че решението е неправилно. Твърди се, че по делото е не е установен действителният размер на задължението на длъжника към «Т. Б.» АД. Твърди се, че не е ясно взета ли е предвид постъпилата сума от продажба на ипотекиран имот в полза на банката, което нарушава правото на защита на длъжника. Твърди се, че са налице висящи съдебни спорове с трето лице и суми от продажби на негови имоти. Подновено е искане за спиране на производството до приключване на паралелен спор на това трето лице, А. П., също ипотекарен длъжник, понастоящем висящо във ВКС.

Насрещната страна «Т.б.» АД е изразила в писмен отговор становище за неоснователност на жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, ЧЖ е неоснователна.

Производството пред ОС е образувано по жалба на «К.» ООД, гр. Разград, в качеството му на длъжник по изп.д. № …/2010 год. по описа на ЧСИ Д. Д., рег. № 762 с район на действие ОС-Разград, против извършеното по делото разпределение от 20.09.16г. на сумата от продажбата на недвижим имот на длъжника. Направени са същите оплаквания: за неяснота по размера на главницата и лихвата по задължението; нарушения на чл. 136 ЗЗД,2 оспорва се задължение за данъци, задължения към НАП, , направено е искане на ССЕ.

„Т. Б.“ АД, ЕИК…, гр. София, е оспорило жалбата пред ОС. Останалите страни не са изразили становище.

ЧСИ е изразил писмено становище за неоснователност на жалбата.

С обжалваното решение ОС- Разград е оставил без уважение жалбата.

Изпълнителното дело е образувано по молба на взискателя „Т. б.” АД, въз основа на изпълнителен лист от 13.08.2010 г. по гр.д. №1…/2010 г. РС Разград  за сумите 936 690 евро главница , 55 116, 23 евро лихви 18 949 евро и 39 561, 95 лв. – разноски по делото против длъжника „К.” ЕООД. Задължението произтича от  договор за банков кредит от 15.05.2008 г. и два броя анекси ,съответно  от 23.06.2008 г. и 18.01.2010 г. Образувано е и друго изп.дело №349/23.09.2010 г.  по молба от същия взискател срещу същия длъжник въз основа на изпълнителен лист от 13.08.2010 г. по гр.д. №1539/2010 г. РС Разград  за  сумите 600 000 лв. главница , лихва  35 250 лв. , просрочена лихва и 10 500 лв. и 12 915 лв. - разноски по делото. Задължението произтича от договор за банков кредит – овърдрафт от 15.05.2008 г. и анекс №1 от 23.06.2008 г.  Изпълнително дело 348/2010 г. е присъединено към изп.дело 349/2010 г. от ЧСИ  с резолюция от 21.12.2010 г.

В периода 04.01.2016г.-04.02.2016г. била насрочена от ЧСИ публична продан на недвижим имот, собственост на длъжника „К.” ЕООД: Поземлен имот с идентификатор 61710.816.16, по кадастралната карта, находящ се в гр.Разград,местност”К.” с площ от  11 924 кв.м. с трайно предназначение на територията-Горска, с начин на трайно ползване-Широколистна гора,ведно с направените в имота подобрения,описани в протокол за опис от 05.11.2015г.,а именно: Паркинг с ограда 200 м. и площ 925 кв.м.,Беседка дървена с площ 6.25кв.м., Навес пербола с подход към входа,Пербола и летен бар, Малък паркинг с каменни плочи,Спортна площадка,Барбекю и пещ за печене,24 плодни дръвчета,осем разновидности,засадени през 2007г.,Декоративни дървета-„Туя”-четири метрови-48броя,Смърч-четири метрови 4 броя, Бетонова пътека-341 кв.м., Декоративна ограда.55 кв.м.,Асфалтова пътека-129 кв.м.,при граници и съседи-описани подробно при начална тръжна цена  157 500.00 лева, на която и имотът е бил продаден. Цената е била заплатена от купувача на публичната продан и ЧСИ е изготвил атакуваното разпределение.

 

Взискател в производството е „Т. б.”АД. Държавата се явява присъединен взискател по право в същото на осн. чл. 458 от ГПК за дължимите й от "К."ЕООД публични вземания съгласно издадено удостоверение по чл. 191, ал.4 от ДОПК от 12.08.2016г.според което задълженията на дружеството към ТД на НАП са в р-р на 209 786.70 лв. Присъединен по право на осн. чл. 459, ал.1 от ГПК се явява и "Л. къща София Л."ЕАД. По делото е изискана и приложена справка за дължимите от дружеството - длъжник суми за данъци и такси към 02.09.2016г. Видно е, че задълженията за данък върху недвижимия имот на „К.” ЕООД към общината възлизат на 8 059.01 лв.от които  6 342.26 лв. главница и 1 716.65 лв.лихва.

Постъпилата  от проданта сума 157 500.00 лв. е разпределена по следния начин: С първа по ред привилегия по чл. 136, ал.1, т.1 от ЗЗД са включени: 1/ Такси на ЧСИ съгласно Тарифа към ЗЧСИ в размер на 7 743.77лв.,които не се обжалват; 2/ дължими на първоначалния взискател „Т. б.”АД разноски в размер  общо на 5407.66 лв.,включващи заплатени такси в размер на 3 483.76 лв. и разноски в р-р на 747.10 лв., които са предмет на жалбата.С втора по реда привилегия по чл. 136, ал.1, т.2 от ЗЗД е включена сумата 8 059.01 лв.-дължими данъци за имота на Община Разград ,от която  и съгласно удостоверението 6 342.26 лв.  са главница и 1 716.65 лв.лихва.Разпределението се атакува и в тази част по съображения, че, от представеното удостоверение не става ясно за какъв период се отнася задължението,като се твърди погасяване по давност на дължимия данък недвижими имоти до 20.09.2011г. Сумата, така, както е посочена в разпределението е съобразена с посочената по-горе справка, изготвена от Община Разград. Като трета по ред привилегия по чл. 136, ал.1, т.6 от ЗЗД е включено вземането на присъединения взискател Държавата в лицето на НАП за когото е разпределена сумата 137 499.36 лв., като съответна част от дължими  данъци и осигуровки общо в р-р на 209 786.70 лв. Поради изчерпване на постъпилата при  от проданта сума,такава  на другите взискатели не е разпределяна.

Видно и от заключението на вещото лице, изготвило съдебно-икономическата експертиза пред ОС, че то е потвърдило сумите, така, както са разпределени от ЧСИ.

За неоснователен намира съдът поддържания довод в жалбата за липса на яснота по обжалваното разпределение досежно взискателите по изпълнението и размерът на вземанията на последните, тъй като видно от протокола съдебният изпълнител изчерпателно и ясно е посочил всички взискатели по изпълнението вкл. присъединените такива, както и видът и размерът на вземанията им. В случая събраната сума не е достатъчна за удовлетворяване на всички вземания на взискателите и ЧСИ е извършил разпределение на същата при съблюдаване на чл. 460 ГПК във вр.с чл.136 от ЗЗД.

Оплакванията в жалбата до АпС Варна са основно, че не е взето предвид каква част от задълженията са погасени от друг ипотекарен длъжник – А. П. и не е взета предвид сумата от продажбата на друг имот – магазин, по която процедурата все още не е приключила.

Разпределението, обаче, е извършено при ясно посочени длъжник и взискатели, съобразен е размерът на задължението към момента на разпределението и не могат да се взимат предвид паралено провеждащите се, но необуславящи изхода на спора производства. Правата на длъжника, освен това, винаги са защитени от възможността да си върне надвнесени суми или да предяви претенции при нанесени му вреди от незаконно проведено изпълнение. Правомощията на съда в случая са да провери законността на конкретното разпределение, която се констатира от всички доказателства по делото.

Не е налице е основание за отмяна на постановеното решение от ОС, поради което и то следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното, съдът

          

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 04/10.02.2017 г. по в.гр.д. 268/2016 год. на ОС Разград.

Решението НЕ подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: