Р Е Ш Е Н И Е №60

 

Гр. Варна, 27.04. 2015 г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито съдебно заседание на 27 април, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

                            Петя Петрова

                             

Като разгледа докладваното от съдията П. Петрова в.гр.д. № 175 описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 606 от ГПК.

Образувано е по жалба на Д.К.К., учредител на фондация „Изкуството живот”, подадена чрез пълномощника й адв. Т. ***, против решение № 1 от 17.03.2015 г., постановено по ф.д. № 6/2015 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е отказано вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Шуменския окръжен съд, на фондация с наименование „Изкуството живот” със седалище и адрес на управлнеие град Шумен, ул. „Хан Сабин” №8, ет.2, ап.5, заявено със заявление вх.№ 1317 от 19.03.2015 г. от Д.К.К., ЕГН**********.

Жалбоподателят е настоявал, че решението на окръжния съд е неправилно – незаконосъобразно, като е молил за отмяната му и за уважаване на искането за вписване на учредената фондация. Изложил е следните оплаквания: - изводите на съда за липсата на имущество били неправилни, защото такова реално било внесено като дарение в размер на сумата от 1300 лв.; - законодателят не е поставил минимален праг на внесеното имущество, поради което и окръжният съд не следвало да прави преценка на размера му; - съдът не съобразил и обстоятелството, че имуществото подлежи на допълване с последващи дарения и завещания и от допълнителна стопанска дейност, свързана с целите на фондацията; - в самия учредителен акт било посочено изрично ограничението на стопанската дейност, поради което изводът на съда, че тя би била основна такава за финансирането на фондацията не почивал на доказателствата; - в мотивите на решението си съдът посочвал наименованието на друга фондация, за която искане за регистрация не било направено;

Жалбата е процесуално допустима, подадена от легитимирано лице срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в рамките на преклузивния срок. Решението на първоинстанционния съд е валидно и допустимо, а по правилността му, с оглед наведените оплаквания, съдът намира следното:

С решение № №1 от 17.03.2015 г. по ф.д. № 6/2015 г., Шуменският окръжен съд е отказал вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Шуменски окръжен съд, на фондация „Изкуството живот”, по съображения, че липсва имущество. Дареното от учредителя такова в размер на сумата от 1300 лв. било недостатъчно за постигане на нестопанските цели на фондацията и фактически, предвидената в чл.7, ал.2 от Учредителния акт допълнителна стопанска дейност би  била основния източник на доходи.

Настоящата инстанция не споделя изводите на първоинстанционния съд.

Пред окръжния съд молителката Д.К.К., като учредител на фондацията, е приложила всички изискуеми по закон документи за вписването, а именно: заявление за вписване, учредителен протокол от 09.03.2015 г., учредителен акт на фондацията от 09.03.2015 г. с нотариална заверка на подписа на учредителя, уведомително писмо от 09.03.2015 г. от „Информационно обслужване” АД за уникалност на наименованието „Изкуството живот”, спесимен от подписа на органа на управление – председателя на фондацията и свидетелство за съдимост. Доколкото фондацията се учредява с едностранен акт за дарение, в учредителния акт е инкорпорирано изявлението за безвъзмездното предоставяне на сумата от 1300 лв. от учредителя. Съдържанието на учредителния акт, отговаря на изискванията на чл. 34, ал.1 от ЗЮЛНЦ, като в съответствие с ал. 2 на чл. 34 от същия закон идеалните цели са ясно посочени и предоставеното имущество е реално предоставено от учредителя, т.е. двата съществени елемента от фактическия състав за учредяване на фондацията, респективно от съдържанието на учредителния акт, без които той не може да породи своето действие, са налице.

Настоящата инстанция не споделя съображенията на окръжния съд, че предоставеното  имущество от 1300 лв. не би позволило нормалното и реално функциониране на фондацията и осъществяване на идеалните й цели, което е равносилно на липса на предоставено имущество. Вярно е, че целите на фондацията са многобройни и значими, а посочените дейности за постигането им - мащабни и за тяхното реално осъществяване предоставеното имущество не би било достатъчно, но законодателят не е предвидил минимален праг на имуществото, с което фондацията следва да бъде учредена. Освен това, съгласно чл. 8 от учредителния акт, фондацията е от отворен тип и имуществото й се образува не само от първоначално дарение от страна на учредителя, а и от последващи дарения на учредителя, дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица, които подкрепят целите й и приходи от имуществото и допълнителната стопанска дейност на фондацията, приходи от образователна, спортна и културно-просветна дейност и други приходи и постъпления, съгласно установения от закона ред. Предвидената в учредителния акт възможност за допълнително набиране на имущество сочи на реална възможност юридическото лице с нестопанска цел да осъществи в по-дългосрочен план целите си.

Законодателят е предвидил в чл. 3, ал.3 от ЗЮЛНЦ, че юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. Такава възможност е залегнала и в учредителния акт на фондацията, което е в синхрон с предвидената възможност. Това, обаче съвсем не означава, че основният източник на имущество на фондацията би бил от стопанската дейност, защото в учредителния акт е предвидено допълване на имуществото чрез дарения и завещания. Именно изложеното е в противоречие с извода на окръжния съд, че точно търговската дейност, макар и посочена в учредителния акт като допълнителна такава, би била основния източник на средства, което противоречало на заложените цели на фондацията.

В този смисъл, налице са всички изисквания на закона за допускане на исканото вписване на фондацията. Оплакванията във въззивната жалба са основателни, а решението на окръжния съд, като постановяващо различен резултат, следва да бъде отменено и молбата – уважена.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  решение № 1 от 17.03.2015 г., постановено по ф.д. № 6/2015 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е отказано вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Шуменския окръжен съд, на фондация с наименование „Изкуството живот” със седалище и адрес на управлнеие град Шумен, ул. „Хан Сабин” №8, ет.2, ап.5, заявено със заявление вх.№ 1317 от 19.03.2015 г. от Д.К.К., ЕГН**********, като вместо това  ПОСТАНОВИ:

ДА СЕ ВПИШЕ  в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Шуменския окръжен съд новоучредената фондация с:

НАИМЕНОВАНИЕ: „ИЗКУСТВОТО ЖИВОТ”

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС на управление: област Шумен, община Шумен, гр.Шумен, ул.”Хан Сабин” №8, ет.2, ап.5

Дейността на фондацията е в частна полза.

ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА: Подпомагане и извършване на всякакви дейности, насочени към опазване, грижа и работа с деца със специфични потребности; Работа във връзка с ранната превенция на асоциалното поведение на деца и подрастващи; повишаване на благосъстоянието на децата и младежите в Република България в областта на здравните грижи, образованието и социалната интеграция; децентрализация и развитие на услуги за деца и семейства; работа за повишаване здравето и моралните ценности на деца и възрастни хора; подкрепа, консултиране и социална интеграция на деца и младежи със специфични образователни и здравни потребности; подкрепа, консултиране и социализация на деца в риск; преодоляване на социалната изолация на деца и семейства от малцинствен етнически произход и такива в неравностойно социално положение; предотвратяване на изоставянето на деца, отглеждани в специализирани институции; повишаване на качеството на професионалното образование, квалификацията и усвояване на допълнителни умения на специалистите, работещи в сферата на предоставяне на услуги за деца; изграждане на училища и центрове за деца със специфични потребности, отпускане на стипендии, стимулиране на надарени деца и деца със специфични потребности.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ ФОНДАЦИЯТА ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ: Провеждане на изследвания в областта на грижите и услугите за деца и семейства, включително проучване на международни практики в тази област; сътрудничество и взаимодействие с чуждестранни и международни сдружения и институти със сходни цели; разработване на програми и обучения в родителски умения, предназначени за родители, осиновители, кандидати за приемни родители, услуги за деца и младежи с изявени дарби, услуги за деца и младежи със специфични потребности и техните семейства, услуги за младежи с отклоняващо се поведение и техните семейства, услуги, които са насочени към предотвратяване на изоставянето на деца, насърчаване на връзката между детето и неговата майка /семейство/ и реинтеграция на децата в приемните им семейства, услуги за деца в риск и техните семейства, както и за превенция на насилието и отпадането от училище; провеждане на тематични обучения, конференции и семинари; издаване и разпространяване на информационни и методически материали; партньорство и сътрудничество с други нестопански организации, държавни органи и институции; организиране набирането на средства и предоставянето им за проучвания, проекти и разработки, свързани с целите на фондацията; подпомагане и насърчаване организирането на конференции, срещи и обучения, посветени на проблемите на децата и младежите със специфични потребности, в неравностойно положение, жертва на насилие и др.; осъществяване и поддържане на връзки със средствата за масово осведомяване и провеждане на целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на фондацията; извършване на разяснителна дейност за привличане на дарители от страната и чужбина; участие и съдействие в проекти на правителството в области, сходни с целите на фондацията.

Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ, която е свързана с предмета на дейност на фондацията, а именно: издателска и рекламна дейност, както и разпространение на издателска и рекламна продукция; отдаване под наем и/или аренда на имущество на фондацията, организиране на спортни мероприятия и провеждане на курсове, тренинги, спектакли и др., както и предоставяне на консултантски /експертни/ и информационни услуги.

ПРЕДОСТАВЕНО ИМУЩЕСТВО: първоначално дарение на фондацията от страна на учредителя Д.К.К. в размер на 1 300 лв. /хиляда и триста лева/; ИМУЩЕСТВО НА ФОНДАЦИЯТА се формира от: последващи дарения на учредителя; дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица, които подкрепят целите на фондацията; приходи от имуществото и допълнителната стопанска дейност на фондацията; приходи от образователна, спортна и културно-просветна дейност; други приходи и постъпления, съгласно установения от закона ред.

ФОНДАЦИЯТА  се учредява без срок.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯТА:  едноличен орган – председател на фондацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯТА: Д.К.К. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, която ще представлява фондацията.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: