ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

241

 

гр. Варна,  18.04.2017 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на осемнадесети април 2017 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

            Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 175 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след отводи на съдиите от Разградския окръжен съд по гр.д. № 76/2017 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

В настоящия казус, поради отводи на съдиите от Разградския окръжен съд, в същия е било невъзможно сформирането на състав за разглеждането на гр.д. № 76/2017 г. по описа на РОС, поради което Апелативен съд – Варна, като горестоящ съд, следва да определи друг, равен по степен съд, в който делото да бъде разгледано.

Затова на осн. чл. 23, ал.3 от ГПК,  Апелативен съд –Варна намира, че делото следва да се разгледа от окръжен съд Търговище.

По изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, ОКРЪЖЕН СЪД – Търговище да разгледа гр.д. № 76/2017 г. по описа на РОС, образувано по искова молба на О.А., Ю.А. и Ф.А., с която против Диана Киселова, Владимир Заимов, Генчо Жеков, Петър Вълканов, Мадлена Борисова и МБАЛ „Свети Иван Рилски“ са предявени искове по чл.45 от ЗЗД и чл.49 от ЗЗД.

ИЗПРАЩА делото на ОКРЪЖЕН СЪД – Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: