ОПРЕДЕЛЕНИЕ 208

гр. Варна,     17.04.2018г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 175/18г., намира следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ГПК и е образувано по частна жалба, подадена от Я.П. *** чрез адв. Бр. Н. от АК-Добрич /надлежно упълномощен с пълномощно, приложено към молба с вх. № 1081/14.02.18г. по вх. регистър на ДОС, което го овластява с представителна власт до приключване на делото във всички инстанции/, против разпореждане179/16.02.18г., постановено по в.гр.д. № 457/17г. на ОС-Добрич, с което е била върната подадената от същия жалбоподател касационна жалба вх. № 8305/29.12.17г., насочена против решение № 307/28.11.17г., постановено по същото дело на ДОС. Наведени са твърдения, че разпореждането е неизпълнимо и в противоречие със съдебната практика. Счита се, че приподписването от адвокат на касационната жалба е изискване съгласно чл. 284, ал. 2 от ГПК, за да бъде гарантирано изискването на ал. 1 от същия член. Освен това касационната жалба е била само заверена, тъй като не са били спазени изискванията на чл. 284, ал. 1 от ГПК, а същевременно няма възможност за промяна на жалбата, освен ако бъде възобновен срока ѝ съгласно чл. 259, ал. 3 от ГПК за синхронизирането ѝ със закона. Претендира се отмяна на разпореждането като заверката на касационната жалба бъде признато за приподписване или да се даде нов срок за привеждане на жалбата в такава съгласно изискването на ГПК.

В предвидения срок насрещната страна не е депозирала отговор на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването и против обжалваем съдебен акт, при наличието на надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството пред ОС-Добрич по в.гр.д. № 457/17г. е приключило с постановяване на решение № 307/28.11.17г., с което е потвърдено решение № 555/13.06.17г. по гр.д. № 1349/16г. на ДРС, постановено по реда на чл. 250 от ГПК, с което Я.П.П. е била осъдена да предаде на ищцата М. Г. Г. владението на останалата ½ ид.ч. /присъдена е била преди това ½ ид.ч. с решение № 277/23.03.17г. по гр.д. № 1349/16г. на ДРС/ от подробно описан недвижим имот.

С депозираната в срока за касационно обжалване касационна жалба вх. № 8305/29.12.17г. от Я.П.П. е обжалвано решение № 307/28.11.17г. по въззивното дело на ДОС. В жалбата е било посочено, че решението се счита за недопустимо и в противоречие със съдебната практика, а освен това е било постановено от едни и същ съдия-докладчик, поради което и на осн. чл. 280, ал. 2, пр. 2 от ГПК се претендира същото да бъде отменено като недопустимо и противоречиво с решение № 291/17.11.17г. по в.гр.д. № 380/17г. на ДОС.

С разпореждане № 19/05.01.18г. администриращият КЖ съдия я е оставил без движение, давайки 1-седмичен срок на жалбоподателката, КЖ да се приподпише от адвокат и да се приложи пълномощно за приподписването, освен ако жалбоподателката е юридически правоспособна, но тогава следва да представи удостоверение за юридическата си правоспособност; да се приложат преписи от КЖ и приложението за връчване на другата страна, както и да се приложи документ за внесена ДТ по сметка на ВКС в размер на 30 лв.

В последния ден на предоставения срок е депозирана молба от адв. Бр. Н. от АК-Добрич като пълномощник на касаторката, с която същият е посочил, че представя приподписана жалба и доказателства, ведно с приложения за другата страна и доказателства за внесена ДТ по сметка на ВКС.    

В действителност обаче процесуалния представител на касаторката вместо да приподпише касационната жалба, същият е заверил за вярност направените копия от същата и на приложеното към нея решение № 291/17.11.17г. по в.гр.д. № 380/17г. на ДОС.

Даденото от съда указание за приподписване на касационната жалба е останало неизпълнено. По въпроса дали, когато касаторът в касационната си жалба се позовава единствено на наличието на хипотезата на чл. 280, ал. 2 от ГПК /както и в случая е станало/, е налице изискването за обосноваване в нарочно изложение на предпоставките по чл. 280, ал. 1 от ГПК, не е изяснен в съдебната практика. Това може да обясни и липсата на указание на съда в настоящия случай да изисква на осн. чл. 280, ал. 3, т. 1 от ГПК и представянето на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК. Но в никакъв случай не променя извода, че в дадения от съда срок, по делото не е изпълнено указанието му да се приподпише КЖ на основание чл. 284, ал. 2 от ГПК. При наличието на хипотезата на нормата на чл. 286, ал. 1, т. 2 от ГПК съдът е постановил законосъобразно разпореждане, което следва да се потвърди. 

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 179/16.02.18г., постановено по в.гр.д. № 457/17г. на ОС-Добрич, с което е била върната подадената от Я.П. *** касационна жалба вх. № 8305/29.12.17г., насочена против решение № 307/28.11.17г., постановено по същото дело на ДОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: