О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 294/03.05.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 175 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от С.Г.Г. и от В.П.Г., двамата от гр.Варна срещу определение № 199/21.01.2019 г. по в.гр.д.№ 52/19 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата им вх. № 31755/19.11.2018г. на СИС при ВРС срещу отказ на ДСИ Д. К. по изп.д.№ …. да издаде удостоверения за присъединяването им по смисъла на чл. 456, ал. 2 и ал. 3 от ГПК по начина и във вида, поискани с молба вх. № 29296/29.10.2018г. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Насрещната страна не е изразила становище.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежни страни и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема следното:

Производството пред Окръжен съд – Варна е образувано по реда чл. 435 и следв. от ГПК по жалба  вх.№ 31755/19.11.2018г. на СИС при ВРС срещу отказ на ДСИ Д. К. по изп.д.№ …. да издаде удостоверения за присъединяването им по смисъла на чл. 456, ал. 2 и ал. 3 от ГПК по начина и във вида, поискани с молба вх. № 29296/29.10.2018г.

Твърденията в жалбата са, че удостоверенията по чл. 456, ал. 2 и ал. 3 от ГПК следва да се издадат на името на двамата молители, доколкото са присъединени взискатели по изп.д.№ 8142/2017г. и изп.д.№ 2153/2017г.

Безспорно е по делото, че изп.д.№ 20173110408142 е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден по гр.д. № 1828/2009г. по описа на ВОС, удостоверяващ правото на принудително изпълнение в полза на С.Г.Г. срещу „Е.“ ООД, гр. Варна за заплащане на сумата от 25000 евро главница, ведно със законната лихва и съдебно-деловодни разноски.

С молба вх.№ 29296/29.10.2018г. В. и С. Г. са направили искане за издаване на удостоверения по чл. 456, ал. 2 и ал. 3 от ГПК, в което като взискатели да се впишат имената и на двамата, а дължимата сума да е вписана в евро. С обжалваното разпореждане от 06.11.2018 г. ДСИ оставил без уважение молбата на В.Г., доколкото не е страна по делото, а взискателя уведомил, че в първоначално издаденото му удостоверение за присъединяване сумата е изписана в левовата й равностойност, в която ще се събира в хода на принудителното изпълнение. За разпореждането жалбоподателите са уведомени на 14.11.2018 г.  

Правилен е извода на съда, че подадената жалба е недопустима. Чл. 435, ал. 1 от ГПК предвижда възможност за обжалване на отказа на съдебния изпълнител да извърши изпълнително действие. В този смисъл, уведомлението, че третото лице не е страна по делото, а длъжника – че дължимата сума ще се събере в левовата й равностойност не е самостоятелно изпълнително действие, подлежащо на обжалване.

Не е налице и хипотезата на чл. 435, ал. 4 от ГПК, уреждаща възможност за обжалване действия на ДСИ от трето лице. Тъй като предмет на обжалване е действие на съдебния изпълнител, изключено от предметния обхват на чл. 435, ал. 1 и ал. 4 от ГПК, жалбата е процесуално недопустима.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд   

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 199/21.01.2019 г. по в.гр.д.№ 52/19 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                         2.